Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

210. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih, stran 530.

  
Na podlagi osmega in desetega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 33. člena, drugega odstavka 85. člena, tretjega odstavka 138. člena in drugega odstavka 144. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih 
1. člen 
V Uredbi o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 19/18) se v 1. členu dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (kodificirano besedilo) (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(4) Ta uredba se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1.).«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. distributer predmetov splošne rabe, ki niso proizvedeni v Republiki Sloveniji, je podjetje, ki kot prvo v distribucijski verigi predmete splošne rabe da na trg Republike Slovenije;
2. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;
3. nevarni vir sevanja je vir sevanja, ki lahko povzroči trajne poškodbe oseb, ki bi ravnale z njim ter ob tem ne bi upoštevale ukrepov varnosti in varovanja. Nevarni vir sevanja je določen v tabeli 5 priloge te uredbe. Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost;
4. pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, kot določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
5. proizvajalec predmetov splošne rabe je podjetje, ki izdeluje premete splošne rabe, oziroma druga oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na predmetu splošne rabe predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik in distributer predmetov splošne rabe, ki ni proizvedeno v Republiki Sloveniji, predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katera koli druga oseba, ki daje videz, da je proizvajalec, s tem da predmet splošne rabe označi s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja;
6. radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida kot s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovo presnovo v telesu ali organu, v katerega se vgradi;
7. specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso ali prostornino snovi, enota je Bq/kg, Bq/m3 ali Bq/l;
8. zmerne količine materiala so količine materiala, ki so velikostnega reda ene tone letno za posamezni objekt.«.
3. člen 
Za 6. členom se doda nov, 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(informiranje potrošnika) 
(1) Proizvajalec ali distributer predmetov splošne rabe mora zagotoviti, da je na vsakem predmetu splošne rabe in na maloprodajni embalaži na vidnem mestu pritrjena nalepka s čitljivo napisanimi naslednjimi podatki:
– da predmet splošne rabe vsebuje radioaktivne snovi z navedbo posameznih radionuklidov in njihovih aktivnosti;
– da je uporabo predmeta splošne rabe odobril pristojni upravni organ;
– o zahtevanih ali priporočenih možnostih za recikliranje ali odlaganje.
Če je predmet splošne rabe premajhen ali ga iz drugega razloga ni mogoče označiti na opisani način, ga je treba označiti z nalepko, veliko, kot to omogočajo okoliščine.
(2) Proizvajalec ali distributer predmetov splošne rabe mora zagotoviti jasne in ustrezne informacije ter navodila za vsak predmet splošne rabe o:
– pravilni namestitvi, uporabi in vzdrževanju predmeta splošne rabe;
– servisiranju in popravilu;
– radionuklidih, ki jih vsebuje predmet splošne rabe, in njihovih aktivnostih na določen datum;
– hitrosti doz med normalno uporabo ter med servisiranjem in popravilom;
– zahtevane ali priporočene načine recikliranja ali odlaganja.
(3) Proizvajalec ali distributer predmetov splošne rabe zagotovi trgovcem na drobno ustrezne informacije o varnosti ter navodila za transport in skladiščenje predmetov splošne rabe.«.
4. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku 15. točka črta.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če gre za sevalno dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi, lahko upravni organ iz 18. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O) izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti po skrajšanem ugotovitvenem postopku, če je dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti za prevažanje radioaktivnih snovi predhodno že izdal drugi organ iz navedenega člena zakona. V skrajšanem ugotovitvenem postopku upravni organ presoja, ali vrsta radioaktivnih snovi in način izvajanja sevalne dejavnosti iz predhodno izdanega dovoljenja ustreza sevalni dejavnosti, za katero se izdaja dovoljenje.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-2/2024
Ljubljana, dne 25. januarja 2024
EVA 2023-2560-0074
Vlada Republike Slovenije 
Klemen Boštjančič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti