Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

212. Odlok o ustanovitvi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, stran 532.

  
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo 
1. člen 
S tem odlokom se za usklajevanje in spremljanje področja nadzora izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo ustanovi Komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen 
(1) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. daje mnenja v postopku za izdajo individualnih izvoznih dovoljenj in globalnih izvoznih dovoljenj za blago z dvojno rabo;
2. daje mnenja v postopku za izdajo dovoljenj za opravljanje posredniških storitev za blago z dvojno rabo ali za zagotavljanje tehnične pomoči za blago z dvojno rabo;
3. daje mnenja v postopku za izdajo individualnih izvoznih dovoljenj za blago za kibernetski nadzor;
4. daje mnenja o obveznosti pridobitve dovoljenja in njenem obsegu za izvoz, opravljanje posredniških storitev in zagotavljanje tehnične pomoči za blago z dvojno rabo zaradi možne vojaške uporabe v državah pod vojaškim embargom ali v povezavi z orožjem za množično uničevanje;
5. daje mnenja o obveznosti pridobitve dovoljenja in njenem obsegu za izvoz blaga za kibernetski nadzor zaradi možne notranje represije oziroma hudih kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava;
6. daje mnenja o obveznosti pridobitve dovoljenja in njenem obsegu za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni na seznamu, zaradi javne varnosti, vključno s preprečevanjem terorističnih dejanj, ali spoštovanja človekovih pravic;
7. daje mnenja v posvetovalnem postopku s strani drugih držav članic;
8. daje mnenja v postopku pred izdajo mednarodnih uvoznih potrdil;
9. daje mnenja glede prepovedi tranzita blaga z dvojno rabo in glede prepovedi ter preklica prepovedi uporabe posameznega ali vseh splošnih izvoznih dovoljenj Unije;
10. daje mnenja v postopku pred izdajo dovoljenj za sorodno blago z dvojno rabo, ki je pod nadzorom zaradi omejevalnih ukrepov in za katere je s posebnimi predpisi EU določena smiselna uporaba pravil za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo.
(2) Člani komisije si izmenjujejo podatke in predloge, ki so pomembni za področje iz prejšnjega člena.
3. člen 
(1) Komisijo sestavljajo:
1. predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, ki je tudi predsednik, in njegov namestnik;
2. predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in njegov namestnik;
3. predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo, in njegov namestnik;
4. predstavnik ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in njegov namestnik;
5. predstavnik Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in njegov namestnik;
6. predstavnik Urada Republike Slovenije za kemikalije in njegov namestnik;
7. predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost in njegov namestnik;
8. predstavnik ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in tehnologijo, in njegov namestnik;
9. predstavnik Finančne uprave Republike Slovenije in njegov namestnik;
10. predstavnik Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in njegov namestnik.
(2) Člane komisije imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
4. člen 
(1) Komisija dela na rednih in dopisnih sejah ter neposredno prek elektronskega sistema eLicensing. Seja komisije se lahko izjemoma in po predhodnem dogovoru v komisiji izvede kot videokonferenčna seja.
(2) Komisija o organizaciji in načinu svojega dela sprejme poslovnik.
5. člen 
Strokovne podlage za delo komisije pripravlja ministrstvo skupaj z drugimi člani komisije.
6. člen 
Administrativno-tehnično podporo za delo komisije zagotavlja ministrstvo.
7. člen 
Člani komisije opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
8. člen 
Komisija o svojem delu letno poroča Vladi Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 24/21).
10. člen 
Ministrstvo v sedmih dneh po uveljavitvi tega odloka pozove subjekte iz 3. člena tega odloka, da predlagajo svoje predstavnike za člane in njihove namestnike v komisiji.
11. člen
Dosedanji člani in namestniki komisije, ki so bili imenovani na podlagi Sklepa o imenovanju članov Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo št. 01203-11/2021/7 z dne 23. 12. 2021, spremenjenega s sklepoma št. 01203-11/2021/11 z dne 17. 3. 2022 in 01200-15/2022/3 z dne 5. 1. 2023, prenehajo delovati v komisiji z dnem imenovanja članov in namestnikov v skladu s tem odlokom.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-5/2024
Ljubljana, dne 25. januarja 2024
EVA 2023-2180-0028
Vlada Republike Slovenije 
Klemen Boštjančič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti