Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

Ob-1218/24, Stran 127
Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, je na 8. seji, 24. 1. 2024, soglasno sprejel sklep, da na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23 – v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/ka mora za imenovanje na mesto ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23 – v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 15. 7. 2024.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ne glede na določilo 53. člena ZOFVI je lahko za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, si ga pa mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
pošljite v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti