Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

166. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Draga (2021–2030), stran 467.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Draga (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Draga (2021–2030) št. 06-15/21 z dne 2. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Draga, ki meri 6 106,37 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kočevje, Loški Potok in Osilnica, v katarskih občinah Gotenica, Draga, Trava in Žurge.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Draga je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 32,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 63,9 % državnih gozdov in 3,8 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 340,50 ha, od katere je 5 137,34 ha večnamenskih gozdov, 95,57 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, ter 107,59 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 383,5 m3/ha, od tega 236,1 m3/ha iglavcev in 147,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,76 m3/ha, od tega 5,96 m3/ha iglavcev in 2,82 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Draga določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 077,06 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 788,27 ha ter
– socialne funkcije na površini 249,45 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 455 000 m3, od tega 285 000 m3 iglavcev in 285 000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 411,11 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 29,34 ha in nega prebiralnega gozda na dejanski površini 86,55 ha;
4. 840 ur varstva pred žuželkami;
5. zaščita s premazom na 4 ha;
6. zaščita z 20 količki ali tulci in 1 200 m ograje;
7. vzdrževanje 1 010 m zaščitne ograje;
8. vzdrževanje 4 ha grmišč, 10,85 ha travinj, 14 vodnih površin in 150 plodonosnih dreves;
9. sadnja 150 plodonosnih dreves;
10. osnovanje 4,5 ha pasišč v gozdu;
11. naravni razvoj biotopov s 460 m3 in 251,02 ha površine;
12. ohranjanje biotopov na 12,7 ha z nego;
13. vzdrževanje 25 in postavitev 25 gnezdilnic;
14. 400 ur vzdrževanja stez ter
15. 1,6 ure ostalih varstvenih del.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Draga je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Travna gora, Trg 25. maja 13, 1317 Sodražica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-84/2020
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2020-2330-0024
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti