Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

1. Uredba o ratifikaciji Delovnega sporazuma med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah, stran 1.

  
Na podlagi tretje alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI DELOVNEGA SPORAZUMA MED URADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO IN EVROPSKO PATENTNO ORGANIZACIJO O SODELOVANJU PRI POIZVEDBAH 
1. člen
Ratificira se Delovni sporazum med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah, podpisan na Otočcu 4. septembra 2023.
2. člen 
Delovni sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:1
1 Besedilo sporazuma v angleškem, francoskem in nemškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.
DELOVNI SPORAZUM 
MED 
URADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 
IN 
EVROPSKO PATENTNO ORGANIZACIJO 
O SODELOVANJU PRI POIZVEDBAH 
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: URSIL), ki ga zastopa Karin Žvokelj, direktorica URSIL,
NA ENI STRANI
in Evropska patentna organizacija (v nadaljnjem besedilu: organizacija), ki jo zastopa Antonio Campinos, predsednik Evropskega patentnega urada (v nadaljnjem besedilu: EPU),
NA DRUGI STRANI,
– ker je URSIL izrazil željo po uvedbi možnosti, da se EPU v okviru evropske patentne mreže zaupa priprava razširjenih poročil o poizvedbi;
– ker Evropska patentna konvencija in zlasti njen četrti odstavek 33. člena določata, da lahko upravni svet organizacije pooblasti predsednika EPU za pogajanja in sklepanje sporazumov z državami;
– ker je v skladu s slovensko zakonodajo patentna prijava ali patent lahko podlaga za poročilo o poizvedbi o stanju tehnike (v nadaljnjem besedilu: poizvedba);
– ker je bil EPU imenovan za organ, odgovoren za izvajanje takih poizvedb;
– ker mednarodni postopek iz Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) vključuje poročilo o mednarodni poizvedbi, ki mu je priloženo pisno mnenje, evropski postopek pa vključuje razširjeno evropsko poročilo o poizvedbi;
– ker je zaželeno, da se prijaviteljem ponudijo usklajeni postopki, ki jim omogočajo, da prej pridobijo zgodnje informacije o možnem izidu preizkusa njihovih izumov glede možnosti patentiranja,
STA SE DOGOVORILA:
1. člen
Opredelitev storitev 
EPU se zaveže, da bo opravil poizvedbe v zvezi z nacionalnimi patentnimi prijavami in patenti, ki mu jih je zaupal URSIL in so potrebne za pripravo poročil o poizvedbi. Tem poročilom o poizvedbi, ki jih pripravi EPU, je priloženo pisno mnenje o tem, ali se izum zdi nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv.
2. člen
Predložitev zahtev 
(1) Vsaka zahteva za poizvedbo, ki jo URSIL pošlje EPU, vsebuje te informacije:
– številko in dan vložitve patentne prijave ter morebitno klasifikacijo, ki ji jo je dodelil URSIL;
– številko patenta in dan podelitve v primeru podeljenega patenta;
– dan, državo vložitve in številko vsake patentne prijave, za katero je bila zahtevana prednost;
– številko in dan vložitve prejšnje prijave v primeru izločene prijave;
– naslov patentne prijave;
– ime prijavitelja in morebitnega zastopnika.
(2) Vsaki zahtevi za poizvedbo je treba priložiti:
– kopijo prijave ali patenta, v zvezi s katero ali katerim naj se opravi poizvedba, v celoti v uradnem jeziku EPU, ali
– kopijo prijave v celoti v slovenskem jeziku, ki sta ji priložena:
– angleški prevod patentnih zahtevkov, ki ga zagotovi in je zanj odgovoren URSIL, in
– angleški prevod opisa, izdelan na način, ki ga sprejme EPU; 
– na pobudo URSIL ali EPU se do priprave poročila o poizvedbi ti prevodi lahko uskladijo z besedilom vložene prijave. 
(3) URSIL na zahtevo EPU zagotovi kopijo vsake patentne prijave, za katero je bila zahtevana prednost.
3. člen
Hramba podatkov in dokumentov 
EPU hrani dokumente iz 2. člena za obdobje, o katerem se dogovorita predsednik EPU in direktorica URSIL.
4. člen 
Komunikacija in tajnost 
(1) Pri opravljanju zaupanega mu dela EPU posluje samo z URSIL, pri čemer so izključeni vsi drugi organi, prijavitelji patentov in tretje osebe. EPU sprejme vse ustrezne ukrepe za ohranitev tajnosti izumov.
(2) Predsednik EPU in direktorica URSIL se dogovorita o načinu prenosa, ki ohranja tajnost, izpolnjuje vse varnostne pogoje in preprečuje kakršno koli škodo na prenesenih dokumentih.
5. člen
Poizvedbe in pripravljanje poročil o njih 
(1) EPU pripravlja poročila o poizvedbi v skladu s Pravilnikom o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (EPK 2000), zlasti s prvim, drugim, tretjim, četrtim in šestim odstavkom 61. pravila, ter s Smernicami za preizkus pri EPU, zlasti z delom B, ki se nanaša na zgoraj navedene določbe navedenega pravilnika o izvajanju.
EPU pripravlja pisna mnenja iz 1. člena v skladu s pravilnikom na podlagi PCT, zlasti s pravilom 43.bis, in delom V Smernic za mednarodno poizvedbo na podlagi PCT, ki se nanašajo na zgoraj navedeno določbo tega pravilnika.
O podrobnostih uporabe navedenih smernic pri pripravi poročil o poizvedbi in pisnih mnenj se dogovorita predsednik EPU in direktorica URSIL.
(2) Če EPU meni, da prijava ne izpolnjuje zahteve glede enotnosti izuma, pripravi poročilo o poizvedbi za tiste dele prijave, ki se nanašajo na izum ali skupino izumov, ki so prvi navedeni v patentnih zahtevkih. To se navede v poročilu o poizvedbi in v pisnem mnenju.
(3) EPU ni treba opraviti poizvedbe o patentni prijavi, če in kolikor se nanaša na predmet, ki ga ni mogoče patentirati v skladu z 11. členom Zakona o industrijski lastnini z dne 23. maja 2001, nazadnje spremenjenega 28. junija 2023.
(4) Če EPU meni, da je prijava pomanjkljiva, kar preprečuje smiselno poizvedbo v zvezi z nekaterimi ali vsemi patentnimi zahtevki,
(a) ker se nanaša na predmet, za katerega EPU v skladu s tretjim odstavkom ni treba opraviti poizvedbe, ali
(b) ker opis, patentni zahtevki ali skice vsebujejo nejasnosti, nedoslednosti ali protislovja,
EPU ustrezno obrazloženo izjavi, da smiselna poizvedba ni mogoča, ali po možnosti pripravi delno poročilo o poizvedbi. Izjava ali delno poročilo EPU se šteje za poročilo o poizvedbi po tem sporazumu in mu je priloženo pisno mnenje.
6. člen
Jezik, oblika in pošiljanje poročila o poizvedbi 
(1) Poročilo o poizvedbi in pisno mnenje se pripravita v angleščini in predložita na standardnem obrazcu, o katerem se dogovorita EPU in URSIL.
(2) EPU pošlje URSIL poročilo o poizvedbi, navedene dokumente in pisno mnenje v številu kopij, ki ga sporazumno določita EPU in URSIL.
(3) EPU brezplačno zagotovi informacije, za katere URSIL meni, da so potrebne v zvezi s katero koli točko katerega koli poročila o poizvedbi ali pisnega mnenja, ki ga je pripravil EPU.
7. člen
Izločene prijave 
Vsako poročilo o poizvedbi, ki se nanaša na izločeno prijavo, se obravnava kot ločeno poročilo o poizvedbi. Poročilom o poizvedbi v zvezi z izločenoprijavo se priloži pisno mnenje.
8. člen
Dodatna poizvedba 
EPU na zahtevo URSIL opravi vsako dodatno poizvedbo, ki se izkaže za potrebno med postopki pred URSIL. Vsako poročilo o dodatni poizvedbi se obravnava kot ločeno poročilo o poizvedbi. Poročilom o dodatni poizvedbi se priloži pisno mnenje.
9. člen
Roki 
(1) Če je patentna prijava prva prijava (tj. ni zahtevano priznanje prednosti), EPU pripravi poročilo o poizvedbi, ki mu je priloženo pisno mnenje, v devetih mesecih od dneva vložitve prijave, če je zahteva za poizvedbo prejeta najpozneje pet mesecev po dnevu vložitve. Če je zahteva za poizvedbo prejeta pozneje kot pet mesecev po navedenem dnevu, si EPU prizadeva pripraviti poročilo o poizvedbi pred iztekom obdobja za uveljavljanje prednosti.
(2) Če patentna prijava ni prva prijava (tj. je zahtevano priznanje prednosti za vsaj eno prejšnjo prijavo), EPU čim prej pripravi poročilo o poizvedbi, ki mu je priloženo pisno mnenje, ob upoštevanju rokov, ki se običajno uporabljajo pri pripravljanju poročil o poizvedbi o nacionalnih patentnih prijavah, ki niso prve prijave in so EPU zaupane na podlagi delovnih sporazumov.
(3) Če EPU prejme zahtevo za poizvedbo v zvezi z nacionalnim patentom, pripravi poročilo o poizvedbi, ki mu je priloženo pisno mnenje, v devetih mesecih od prejema te zahteve.
(4) Rok iz prvega ali tretjega odstavka se lahko spremeni po dogovoru med predsednikom EPU in direktorico URSIL.
10. člen
Dokumentacija 
EPU opravi poizvedbe v skladu s tem sporazumom v dokumentaciji, ki se uporablja za pripravo poročil o evropskih in mednarodnih poizvedbah.
11. člen
Finančne določbe 
(1) Vse zneske, ki jih je treba plačati na podlagi tega sporazuma, plača URSIL v evrih na račun, ki ga določi EPU.
(2) Za vsako poročilo o poizvedbi, ki ga pripravi EPU, URSIL plača EPU pristojbino.
Znesek te pristojbine zajema vse stroške takega poročila o poizvedbi, ki mu je priloženo pisno mnenje, zmanjšan za znižanje, ki upošteva objektivne dejavnike, opredeljene na enak način kot v delovnih sporazumih s petimi nekdanjimi državami članicami IIB. Ti objektivni dejavniki se nanašajo zlasti na število evropskih in mednarodnih prijav, ki zahtevajo priznanje prednosti nacionalne prijave, za katero je EPU že pripravil poročilo o poizvedbi, na upravne stroške teh prijav, prihranke časa preizkuševalca med nadaljnjimi evropskimi in mednarodnimi postopki ter na ureditev dodeljevanja in razvrščanja spisov.
Znesek pristojbine, ki se uporablja za poročilo o poizvedbi, ki mu je priloženo pisno mnenje, določi upravni svet organizacije za tri leta in je enak za vse države z veljavnim delovnim sporazumom o sodelovanju pri poizvedbah.
V letu pred koncem triletnega obdobja EPU pregleda znesek pristojbine iz tretjega pododstavka, pri čemer upošteva vsako spremembo objektivnih dejavnikov, vključno zlasti z zneskom pristojbin za poizvedbe, ki jih določi EPU za evropske in mednarodne postopke.
(3) Pristojbina iz drugega odstavka se za vsako poročilo o poizvedbi poveča za pavšalni znesek, ki ga določi EPU, za pokritje stroškov kopij dokumentov iz drugega odstavka 6. člena.
12. člen 
Rok za plačilo 
EPU pošilja URSIL mesečne obračune dolgovanih zneskov. URSIL obračunane zneske poravna v tridesetih dneh od prejema.
13. člen
Spremljanje poizvedbenega dela 
EPU in URSIL skupaj količinsko in kakovostno nadzirata delo, opravljeno v skladu s tem sporazumom, ter proučujeta možnosti za njegovo izboljšanje.
14. člen
Usposabljanje strokovnega osebja 
Na zahtevo URSIL in pod pogoji, o katerih se dogovorita predsednik EPU in direktorica URSIL, EPU nudi pomoč pri usposabljanju strokovnega osebja URSIL in v URSIL začasno pošlje osebje EPU za opravljanje kakršnega koli dela v zvezi s tem sporazumom.
15. člen
Spori 
Spor med URSIL in organizacijo v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, ki ga ni mogoče rešiti s pogajanji, se predloži tričlanskemu arbitražnemu sodišču, čigar odločitev je dokončna. Enega arbitra imenuje URSIL, enega organizacija, tretjega, ki je predsednik, pa druga dva arbitra. Če se prva dva arbitra tri mesece po imenovanju ne moreta dogovoriti o imenovanju tretjega, ga na zahtevo URSIL ali organizacije imenuje predsednik Meddržavnega sodišča. Arbitražno sodišče določi pravo, ki se uporablja za spor.
16. člen
Spremembe 
Z odobritvijo upravnega sveta se ta sporazum na zahtevo enega od pogodbenikov lahko spremeni, zlasti z izmenjavo pisem.
17. člen
Končna določba 
Ta sporazum se začne začasno uporabljati v skladu s slovensko zakonodajo na dan, ki ga določita predsednik EPU in direktorica URSIL, po uresničitvi vseh tehničnih vidikov, potrebnih za delovanje tega sporazuma. Sporazum bo uradno začel veljati na dan, ko bo organizacija prejela uradno pisno obvestilo Republike Slovenije, da so končani vsi njeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti sporazuma, vendar ne prej kot na skupaj določeni dan, kot je navedeno zgoraj.
Sporazum se uporablja za patentne prijave, vložene pri URSIL od dneva začetka veljavnosti ali začasne uporabe, kakor je ustrezno, in za podeljene nacionalne patente, za katere je bila prijava vložena od 1. januarja 2015.
18. člen
Prehodna določba 
Na dan začetka veljavnosti tega sporazuma ali začasne uporabe, kakor je ustrezno, je znesek pristojbine iz drugega odstavka 11. člena enak znesku, ki na navedeni dan velja za vse države z veljavnim delovnim sporazumom o sodelovanju pri poizvedbah.
Geschehen zu Otočec am 4. September 2023 in zwei Ausfertigungen in slowenischer, deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Done in Otočec on 4 September 2023 in two copies in Slovenian, English, French, German, the four texts being equally authentic.
Fait à Otočec le 4 septembre 2023 en double exemplaire en langues slovène, allemande, anglaise et française, les quatre textes faisant également foi.
Sestavljeno na Otočcu 4. septembra 2023 v dveh izvodih v slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako verodostojna.
Für das Slowenische 
Amt für geistiges Eigentum 
 
For the SIovenian 
Intellectual Property Office 
 
Pour l'Office slovène 
de la propriété intellectuelle 
 
Za Urad Republike Slovenije 
za intelektualno lastnino 
 
Karin Žvokelj l.r.
 
Direktorin des Slowenischen 
Amts für geistiges Eigentum 
 
Director of the Slovenian 
Intellectual Property Office 
 
Directrice de l'Office slovène 
de la propriété intellectuelle 
 
Direktorica Urada Republike 
Slovenije za intelektualno 
lastnino
Für die Europäische 
Patentorganisation 
 
For the European 
Patent Organisation 
 
Pour l'Organisation 
européenne des brevets 
 
Za Evropsko patentno 
organizacijo 
 
António Campinos l.r. 
 
Präsident des 
Europäischen Patentamts 
 
President of the 
European Patent Office 
 
Président de l'Office 
européen des brevets 
 
Predsednik Evropskega 
patentnega urada
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00704-494/2023
Ljubljana, dne 11. januarja 2024
EVA 2023-1811-0066
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti