Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

161. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zreče (2021–2030), stran 463.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zreče (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Zreče (2021–2030) št. 09–38/21 z dne 27. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Zreče, ki meri 4 337,25 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Zreče in Vitanje, v katastrskih občinah Resnik, Skomarje, Padeški vrh, Loška Gora, Gorenje pri Zrečah, Loška Gora, Zreče in Radana vas.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Zreče je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 99,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2 ha državnih gozdov in 4 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 2 717,89 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 435 m3/ha, od tega 349 m3/ha iglavcev in 85 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 11,69 m3/ha, od tega 9,43 m3/ha iglavcev in 2,26 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Zreče določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 714,70 ha,
– ekološke funkcije na površini 48,0 ha ter
– socialne funkcije na površini 294,0 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 270 771 m3, od tega 227 559 m3 iglavcev in 43 212 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 139,94 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 22,15 ha;
4. odstranjevanje vzpenjavk na 0,25 ha;
5. premazovanje vršičkov na 1,6 ha;
6. zaščita s 7 010 količki in 3 500 tulci;
7. vzdrževanje 300 m ograje;
8. obžetev 2 800 tulcev ter
9. odstranjevanje 100 kosov tulcev oziroma zaščitnih mrežic ter 300 m žičnate ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Zreče je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenske Konjice, Šolska ulica 19, 3210 Slovenske Konjice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-89/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0030
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti