Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 479.

  
Na podlagi sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 
1. člen 
V Pravilniku o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18, 56/18, 18/21, 29/23 in 82/23) se v 2. členu v 7. točki v tretjem stavku besedilo »v predpisu, ki ureja plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki« nadomesti z besedilom »v pravilniku, ki ureja izvajanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike«.
Za 9. točko se doda nova, 10. točka, ki se glasi:
»10. Sistem spletnih plačil UJP, e-storitve in ponudnik e-storitev imajo enak pomen kot v pravilniku, ki ureja način izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja UJP.«.
2. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku v tretjem stavku besedilo »kontrolna številka, izračunana po modulu 97-10, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki« nadomesti z besedilom »kontrolna številka, izračunana po modulu MOD 97-10, ki je opredeljen v pravilniku, ki ureja izvajanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike«.
3. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »v izbranih poslovnih bankah« nadomesti z besedilom »pri izbranem ponudniku plačilnih storitev«.
V devetem odstavku se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– UJP s svojega prehodnega podračuna z oznako 845 razporedi obvezne dajatve, plačane prek sistema spletnih plačil UJP, ki jih pobira FURS, na podračune JFP z referencami prejemnika, ki jih FURS kot ponudnik e-storitev posreduje v postopku izvedbe spletnega plačila.«.
V desetem odstavku se v prvi alineji beseda »ter« črta, v drugi alineji se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– stanja začasno založenih sredstev s prehodnega podračuna z oznako 845 UJP namenjenih razporejanju obveznih dajatev, ki jih pobira FURS in so plačane prek sistema spletnih plačil UJP.«.
Enajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Prejemniki evidentirajo sredstva razporejenih plačil iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka kot prihodke leta, v katerem so bila sredstva plačana na podračune z oznakami 844, 845 in 846.«.
4. člen 
V 8. členu se v osmem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je bila obvezna dajatev že razporejena, se sredstva za vračilo na prehodni podračun zagotovijo v breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna, na katerega je bila preveč ali napačno plačana obvezna dajatev razporejena.«.
5. člen 
V 9. členu se v četrtem odstavku beseda »delovni« obakrat črta.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1078/2023
Ljubljana, dne 8. januarja 2024
EVA 2023-1611-0130
Klemen Boštjančič 
minister za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti