Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

207. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v objektu Solis, stran 513.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v objektu Solis 
Št. 371-19/2024
Koper, dne 25. januarja 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 11. redni seji dne 25. januarja 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v objektu Solis 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na parkirnih prostorih, ki so v lasti Mestne občine Koper in se nahajajo v 2. etaži stanovanjsko-poslovnega objekta Solis (ID znak: stavba 2605-2120, 50 parkirnih mest) na naslovu Koper, Piranska cesta 2, ki stoji na nepremičninah s parc. št. 1397/24, 1397/26, 1430/24, 1430/26, 1430/30, 1430/34, vse k. o. 2605 Koper.
2. 
Cilj uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti dolgotrajnega parkiranja na parkirnih mestih v lasti Mestne občine Koper v objektu Solis.
3. 
Na podlagi 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine;
– način ureditve in nadzora nad uporabo parkirišča;
– druge pogoje parkiranja.
4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj oziroma v najkrajšem možnem času.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-19/2024
Koper, dne 25. januarja 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   S E G U E N T E    D E L I B E R A Z I O N E 
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di alcuni parcheggi pubblici« presso l’edificio Solis 
N. 371-19/2024
Capodistria, 25 gennaio 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto sui servizi pubblici economici locali non essenziali »gestione di alcuni parcheggi pubblici« (Bollettino Ufficiale, n. 45/01 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 1/12) e dell'art. 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il Consiglio comunale, in occasione dell’11a seduta ordinaria del 25 gennaio 2024, ha adottato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« presso l’edificio Solis 
1. 
Si provvede all’introduzione del servizio pubblico economico non essenziale »gestione di alcuni parcheggi pubblici« per i parcheggi di proprietà del Comune città di Capodistria, che si trovano al 2° piano del fabbricato commerciale e residenziale Solis (numero ID: fabbricato 2605-2120, 50 parcheggi) all’indirizzo Capodistria, Via Pirano 2 sito sugli immobili part. n. 1397/24, 1397/26, 1430/24, 1430/26, 1430/30, 1430/34, tutte c.c. 2605 Capodistria.
2. 
L'obiettivo dell’introduzione del servizio pubblico è garantire la disponibilità di parcheggi con soste prolungate nelle zone adibite ai predetti di proprietà del Comune città di Capodistria nella struttura Solis.
3. 
Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto sui servizi pubblici economici locali non essenziali »gestione di alcuni parcheggi pubblici« il sindaco, tra l'altro, stabilisce:
– la possibilità di pagare il parcheggio con l'acquisizione di abbonamenti;
– la modalità di monitoraggio dell'utilizzo del parcheggio;
– altre condizioni di parcheggio.
4. 
Il sindaco emette la deliberazione di cui all'art. 3 entro tempi utili, tali da permettere l'immediato svolgimento del servizio pubblico ovvero l’espletamento del predetto nel più breve tempo possibile.
5. 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-19/2024
Capodistria, 25 gennaio 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti