Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice, stran 502.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16, 26/18 in 2/23) so Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. redni seji dne 21. 12. 2023, Občinski svet Občine Vitanje na 9. redni seji dne 14. 12. 2023, Občinski svet Občine Zreče na 8. redni seji dne 6. 12. 2023 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice 
1. člen 
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 13/97, 57/03, 53/08, 57/10 in 104/20) se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se po novem glasijo:
»(2) Ustanoviteljice zavoda so: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje in Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
(3) Ustanovitveni deleži občin ustanoviteljic so sledeči: Občina Slovenske Konjice 60,72 %, Občina Vitanje 11,24 % in Občina Zreče 28,04 %.
(4) S tem odlokom občinski sveti občin ustanoviteljic zavoda ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu in opredelijo njihove naloge (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljic).«.
2. člen 
Dosedanji 11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovna dejavnost zavoda je:
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
J/58.190 – drugo založništvo,
J/59.200 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
N/77.290 – dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/91.011 – dejavnost knjižnic,
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(3) Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(4) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če z izvajanjem te zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo kot tržna dejavnost.«.
3. člen 
Doda se poglavje »X. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC«, dosedanje poglavje X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se preštevilči v XI. in dodajo členi od 39.a do 39.i.
»39.a člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic izvršuje skupni organ iz četrtega odstavka 1. člena tega odloka, razen če ni izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic z zakonom, drugim predpisom ali s tem odlokom pridržano občinskim svetom občin ustanoviteljic.
39.b člen 
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 1. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic javnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljic).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Slovenskih Konjicah, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic opravlja Občinska uprava Občine Slovenske Konjice.
39.c člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic) 
Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda, razen tistih, katerih izvrševanje je s tem odlokom ali zakonom pridržano občinskim svetom občin ustanoviteljic.
39.č člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti:
1. občinam ustanoviteljicam predlaga statusne spremembe zavoda;
2. občinam ustanoviteljicam predlaga odločanje o prenehanju zavoda v skladu z določili zakona in statuta zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda ter strokovnega vodje v skladu z določili zakona;
4. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena zavoda;
5. občinam ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda;
6. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
7. daje predhodno soglasje k sprejemu statuta zavoda;
8. daje soglasje k pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
9. potrjuje letni načrt investicij in investicijskega vzdrževanja;
10. daje soglasje k poslovnemu načrtu in letnemu poročilu zavoda;
11. podaja soglasje k odločitvi o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;
12. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do zavoda v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
39.d člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin ustanoviteljic, ki so ga ustanovile.
39.e člen 
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika Sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku Sveta ustanoviteljic ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas. V primeru, da se župan posamezne občine ne more udeležiti seje, ga lahko nadomešča pooblaščenec, ki ga župan pisno pooblasti.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
(3) Svet ustanoviteljic pri svojem delu smiselno uporablja poslovnik sveta zavoda.
39.f člen 
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic) 
(1) Vsak član Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, deležev upravljanja, razen v primeru iz prvega odstavka 39.e člena tega odloka.
(2) Deleži upravljanja iz prejšnjega odstavka so določeni v 1. členu tega odloka.
39.g člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
39.h člen 
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu) 
(1) Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(2) Pri obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom občin ustanoviteljic, predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.
39.i člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic) 
(1) Višino sredstev potrebnih za delovanje Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo Sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.«.
4. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 007-0024/2023-6(160)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 
Št. 900-0008/2023-6
Vitanje, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Vitanje 
Andraž Pogorevc 
Št. 007-0014/2023-4
Zreče, dne 6. decembra 2023
Župan 
Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti