Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji, stran 499.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji (Uradni list RS, št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo in 38/10) se črta 7. člen.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku besedna zveza »Tepanjski vrh« zamenja z besedno zvezo »Tepanjski Vrh«.
3. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovna dejavnost zavoda je:
P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Zavod lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.020 – svetovanje o računalniških napravah in programih,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.190 – druge športne dejavnosti in
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(3) Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(4) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če z izvajanjem te zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo kot tržna dejavnost.«.
4. člen 
V 16. členu se ustrezno oštevilčijo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku številka »60« nadomesti z besedo »osmih«.
6. člen 
V 28. členu se ustrezno oštevilči četrti odstavek.
7. člen 
V 32. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi. Spremeni se besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek in se po novem glasi:
»(2) Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim ministrstvom.«.
8. člen 
V 35. členu se v drugem odstavku črta beseda »lahko«.
9. člen 
V 40. členu se črta drugi odstavek.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019-7(160)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti