Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

157. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2021–2030), stran 460.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2021–2030) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bled (2021–2030) št. 02 – 10/21 z dne 12. oktobra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Bled, ki meri 7 424,07 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bled, Gorje in Kranjska gora, v katastrskih občinah Zasip, Rečica, Bled, Želeče, Bohinjska Bela, Višelnica II, Višelnica I, Podhom, Spodnje Gorje, Zgornje Gorje in Poljšica.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Bled je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 4,5 % državnih gozdov in 1,0 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4 673,74 ha, od katere je 1 468,63 ha večnamenskih, 2 758,36 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 446,75 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 285,4 m3/ha, od tega 180,4 m3/ha iglavcev in 105,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,14 m3/ha, od tega 4,54 m3/ha iglavcev in 2,6 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bled določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 270,15 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 967,40 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 708,63 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 225 000 m3, od tega 145 439 m3 iglavcev in 79 561 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 190,92 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 53,23 ha;
4. 16 ur varstva pred erozijo;
5. 800 ur varstva pred žuželkami;
6. premazovanje vršičkov na 24,49 ha;
7. zaščita s 4 000 količki ali tulci in s 1 350 m ograje;
8. vzdrževanje 2,5 ha grmišč in 8,25 ha travinja;
9. 80 ur vzdrževanja vodnih površin ter
10. 140 ur sadnje plodonosnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bled je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Pokljuka, Triglavska cesta 47, 4260 Bled, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-79/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0016
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti