Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

170. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2021–2030), stran 470.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ruše (2021–2030) št. 12–06/21 z dne 16. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ruše, ki meri 6 931,76 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Maribor in Ruše oziroma katastrskih občinah Hrastje, Laznica, Limbuš, Ob železnici, Pekre, Razvanje, Spodnje Radvanje, Studenci, Tabor, Zgornje Radvanje, Zgornji Vrhov Dol, Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah, Lobnica, Ruše in Spodnji Vrhov Dol.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ruše je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 80,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 18,6 % državnih gozdov in 1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 304,12 ha, od katere je 2 980,38 ha gozdov večnamenskih ter 323,74 ha gozdov s posebnim pomenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 377,4 m3/ha, od tega 171,5 m3/ha iglavcev in 205,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,3 m3/ha, od tega 3,2 m3/ha iglavcev in 4,1 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ruše določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 304,12 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 148,79 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 301,57 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 198 645 m3, od tega 90 975 m3 iglavcev in 107 670 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 133,77 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 9,91 ha;
4. odstranjevanje vzpenjavk na 0,25 ha;
5. premazovanje vršičkov na 1,6 ha;
6. zaščita s 8 990 količki ali tulci;
7. vzdrževanje 200 m ograje ter
8. naravni razvoj biotopov na 4,32 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ruše je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Ljubljanska 13, 3000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ruše, Falska 126, 2342 Ruše, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-91/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0032
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti