Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

Št. 430-213/2023/8 Ob-1219/24, Stran 109
Na podlagi drugega odstavka 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 
1) Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
2) Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: drugi odstavek 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.
Sofinancira se lahko nakup:
– termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo,
– gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
– termo boksov oziroma posod za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
– rf termo posod s pokrovom,
– štedilnikov, kuhalnih plošč,
– mešalnikov in rezalnikov hrane,
– pečic,
– GN posod,
– naprav s toplovodno kopeljo,
– hladilnih torb za transport,
– vozičkov za prevoz materiala,
– delovnih miz,
– pomivalnih korit,
– košar oziroma zabojev (npr. zložljivih, za pomivalni stroj …),
– strojev za čiščenje košar,
– pomivalnih strojev,
– omar, polic, regalov za shranjevanje oziroma skladiščenje živil in opreme,
– pribora za prijemanje hrane oziroma živil,
– hladilne oziroma klimatske naprave za hlajenje posebnih skladiščnih prostorov za sadje in zelenjavo,
– menažke,
– industrijska friteza (ali posoda za cvrtje-različne vrste),
– kuhinjska napa,
– visoko hladilne naprave (šokerji, šok komore …),
– mikrovalovne pečice.
4) Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme so posredniki pri razdeljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, ter javni zavodi s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano. Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in biti vpisan kot nosilec živilske dejavnosti v Registru obratov iz 152.a člena ZKme-1.
Vloga mora vsebovati naslednja dokazila in dokumente:
– izjavo vlagatelja o seznanjenosti z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije, o popolnosti in verodostojnosti podatkov, o seznanitvi z obvezo hranjenja celotne dokumentacije o sofinanciranju tehnične opreme določene v 4. členu Pogodbe o dodelitvi sredstev za ukrep sofinanciranja nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane;
– izjavo o vpisu vlagatelja kot nosilca živilske dejavnosti v register obratov v skladu s 152.a členom ZKme-1;
– podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis programa doniranja hrane z navedbo statistične regije delovanja, razširjenosti mreže, organiziranosti, količine razdeljene hrane, sistemom razdeljevanja in števila donatorjev (največ 2 strani);
– izjavo vlagatelja, da ima status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije ali invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije;
– dokazilo vlagatelja, da je javni zavod s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano (npr. statut …);
– izjavo o številu upravičencev za prejem donirane hrane kot mesečno povprečje za leto 2023;
– predračune, vključno z DDV, za tehnično opremo in stroške dostave, ki se morajo glasiti na vlagatelja;
– druge dokumente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Merila za dodelitev sredstev:
– delež lastnega sofinanciranja,
– število upravičencev za prejem donirane hrane,
– stopnja brezposelnosti v statistični regiji delovanja posrednika pri razdeljevanju donirane hrane, na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje; upošteva se zadnji, na dan objave tega javnega razpisa, objavljen podatek o povprečni stopnji registrirane brezposelnosti po statističnih regijah. Upošteva se povprečna vrednost števila točk, ki se izračuna iz vsote števila točk vseh statističnih regij v katerih razdeljuje donirano hrano, če vlagatelj donirano hrano razdeljuje v več statističnih regijah,
– pridobitev sofinanciranja v obdobju 2020–2023 (kandidat, ki v okviru preteklih javnih razpisov za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane še ni pridobil finančnih sredstev, prejme večje število točk).
Vlagatelji vlog bodo ocenjeni v skladu z merili za dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka. Sofinancirani bodo po vrstnem redu glede na doseženo število točk. V primeru istega števila točk ima prednost vlagatelj, ki je vlogo vložil prvi oziroma prej. Če za zadnjega upravičenega vlagatelja, ki se sofinancira, ni dovolj razpoložljivih sredstev, se mu izplača le razpoložljivi del.
5) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Skupna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, znaša do 70.000 eurov z DDV.
Sredstva so v proračunskem letu 2024 zagotovljena na PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti slovenske hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP NRP 2330-23-0023 – Doniranje hrane za obdobje 2024–2027.
Delež sofinanciranja nakupa tehnične opreme znaša največ do 99 % skupne vrednosti izvedenega nakupa tehnične opreme iz 3. točke tega javnega razpisa.
Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravičencev za prejem donirane hrane, kot mesečno povprečje za leto 2023. Najvišji znesek sofinanciranja tehnične opreme znaša za posrednika z:
– do vključno 50 upravičencev: 4.000 eurov z DDV,
– od 51 upravičencev dalje: 8.000 eurov z DDV.
Če bi bila z rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2024 oziroma z odločitvijo Vlade Republike Slovenije o zmanjšanju proračunskih sredstev ali drugim predpisom zmanjšana sredstva na PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti slovenske hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 2330-23-0023 – Doniranje hrane za obdobje 2024–2027, se k pogodbi sklene aneks glede na razpoložljivo višino sredstev, upoštevaje prioritete ministrstva.
6) Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: rok za vložitev vlog iz tega javnega razpisa je do vključno 7. marca 2024 do 14. ure.
7) Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog je javno, dne 8. marca 2024 ob 9. uri, v sobi 141 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22 v Ljubljani.
8) Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo s sklepom ministrice/ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali osebe, ki jo je minister pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom o izbiri pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v osmih dneh od prejema sklepa ne odzove na poziv k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu vlagatelju, ki ima na osnovi meril prvi možnost prejeti sredstva.
V skladu z 231. členom Pravilnika lahko vlagatelj vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo o pritožbi odloči v roku 15 dni s sklepom. Zoper sklep ni dopustna pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.
9) Rok za porabo dodeljenih sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev in priloge k zahtevku za izplačilo odobrenih sredstev: rok za nakup opreme s strani vlagatelja, ki se sofinancira, je do vključno 30. avgusta 2024. Rok za vložitev zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev za sofinanciranje, ki jih je vlagatelju odobrilo ministrstvo, je do vključno 4. oktobra 2024. Vlagatelj mora zahtevku iz prejšnjega stavka priložiti račune dobaviteljev, ki se upoštevajo tudi kot dokazila o izvedenem nakupu in dobavi ter potrdilo o plačilu. Nakup tehnične opreme se lahko opravi naslednji dan po objavi tega Javnega razpisa in do vključno 30. avgusta 2024. Če je nakup opravljen pred podpisom pogodbe, je to riziko vlagatelja.
10) Razpisna dokumentacija in kontaktna oseba
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani Ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave.
Kontaktna oseba s strani neposrednega uporabnika je Tadeja Kvas Majer, tel. 01/478-90-48, od ponedeljka do četrtka od 9.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14. ure, elektronski naslov: tadeja.kvas-majer@gov.si.
11) Drugi podatki
Vloga mora biti oddana v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 7. marca 2024 do 14. ure v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti