Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

188. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K-9 Šole – spremembe št. 4, stran 485.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K-9 Šole – spremembe št. 4 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu K-9 Šole – spremembe št. 4 (v nadaljevanju SD UN K-9 Šole).
(2) Za izdelavo SD UN K-9 Šole je Občina Kamnik, ki je pobudnica priprave SD UN K-9 Šole, zagotovila izdelavo Pobude (strokovne podlage) za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K-9 Šole – spremembe št. 4, ki jo je v avgustu 2023 izdelal STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o., št. proj. 01/U0908/2023. Pri pripravi pobude je bila smiselno upoštevana Projektna naloga UN K-9 Šole: nadzidava OŠ Toma Brejca, ki jo je pripravila Občina Kamnik.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje UN K-9 Šole se nahaja na južnem obrobju starega mestnega jedra Kamnika. Ureja se z Odlokom o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole (Uradni list SRS, št. 21/89, Uradni list RS, št. 27/10, 31/12, 97/15). Na območju UN K-9 Šole se, v njegovem severozahodnem delu, nahaja stavba Osnove šole Toma Brejca, ki je bila za ustrezno izvajanje šolskega programa v letu 2014 prenovljena. Zaradi nenehne rasti števila vpisanih učencev se je vodstvo šole kmalu soočilo s primanjkljajem ustreznih prostorov. V skladu s potrebami nameravata Občina Kamnik in vodstvo šole v sklopu zgradbe šole zagotoviti dodatne prostore, kar pa ni možno v skladu z določbami veljavnega UN K-9 Šole.
(2) Predmet SD UN K-9 Šole je sprememba določb veljavnega UN K-9 Šole, tako da se v sklopu zgradbe šole omogoči zagotovitev dodatnih prostorov. Zagotovitev dodatnih prostorov se načrtuje kot nadzidava (dela) nižjega dela stavbe v ustreznem obsegu. Višinski gabarit nadzidave bo največ do višine višjega dela stavbe (to je jugovzhodnega dela, ki ima ravno streho) in največ do etažnosti P+3 oziroma K+P+3.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovna rešitev načrtovane prostorske ureditve se pripravi ob upoštevanju veljavnega UN K-9 Šole in izdelanih strokovnih podlag ter smiselnem upoštevanju morfologije in tipologije obravnavanega dela naselja s poudarkom na preveritvi vplivov načrtovane prostorske ureditve na varovane vrednote mestnega jedra (vedute na naselje, silhueta naselja ipd.). Podlago za SD UN K-9 Šole lahko predstavljajo še druge strokovne podlage v skladu z zahtevami upravljavcev posameznih sestavin prostora in infrastruktur.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave SD UN K-9 Šole se smiselno uporabljajo 119. do 124. člen ZUreP-3.
5. člen 
(roki za pripravo SD UN K-9 Šole in posameznih faz postopka) 
(1) Roki posameznih faz priprave in sprejemanja SD UN K-9 Šole so:
Faza postopka
Rok
Pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
iz mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave št. 3563-0545/2023-2 z dne 24. 10. 2023 izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti
Izdelava osnutka
20 dni od objave sklepa o pripravi SD UN 
Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP)
30 dni po pozivu
Izdelava dopolnjenega osnutka
15 dni od pridobitve in uskladitve prvih mnenj
Javna razgrnitev (JR) in javna obravnava (JO)
30 dni
Izdelava predloga stališč do pripomb iz JR in JO
10 dni od zaključka JR in prejema pripomb in predlogov javnosti
Izdelava predloga
10 dni od potrditve stališč do pripomb iz JR in JO
Pridobivanje drugih mnenj NUP
30 dni po pozivu
Izdelava usklajenega predloga
15 dni od pridobitve drugih mnenj
Priprava gradiv sprejetega akta
15 dni po objavi odloka v uradnem glasilu
(2) Navedeni roki za pripravo SD UN K-9 Šole se lahko spremenijo glede na terminske plane nosilcev urejanja prostora ter zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
6. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj v postopku priprave SD UN K-9 Šole:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor (področji prostorskega razvoja in ohranjanja narave), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Vojkova 52, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za infrastrukturo (področje železnic), Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
7. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
8. Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
9. Publikus d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
10. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
11. Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
12. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave SD UN K-9 Šole ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Občina seznani javnost z začetkom postopka SD UN K-9 Šole z objavo tega sklepa na spletni strani občine.
(2) Občina lahko v okviru priprave osnutka SD UN K-9 Šole vključi javnost ter ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev. V ta namen lahko izvede javni posvet ali javnost kako drugače pritegne k pripravi osnutka.
(3) Občina v postopku priprave pripravi objavo dopolnjenega osnutka SD UN K-9 Kamnik, ki traja 30 dni, in v tem času zagotovi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnost se seznani s krajem in časom javne objave, spletnim naslovom, na katerem je objavljeno gradivo dopolnjenega osnutka SD UN K-9 Šole, ter z načinom dajanja pripomb.
(4) Občina prouči pripombe javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom SD UN K-9 Šole objavi na spletni strani.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Poleg vsebin iz 3. člena tega sklepa se zagotovijo druge strokovne podlage ter študije, ki se izkažejo za potrebne ali če jih zahtevajo nosilci urejanja prostora.
(2) Udeleženci pri urejanju prostora zagotavljajo podatke iz svoje pristojnosti.
9. člen 
(navedba ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) V skladu s 128. členom ZUreP-3 se za SD UN K-9 Šole celovita presoja vplivov na okolje ne izvede.
(2) SD UN K-9 Šole se:
– ne pripravlja na podlagi občinskih prostorskih strateških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1),
– ne nanaša na spremembo namenske rabe prostora.
(3) Občina je:
– zagotovila pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja, št. 3563-0545/2023-2 z dne 24. 10. 2023, iz katerega izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe SD UN K-9 Šole v naravo na varovana območja ni treba izvesti,
– presodila, da se s SD UN K-9 Šole načrtuje prostorska ureditev, ki je bila celovito presojana že pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17, 163/21).
(4) Občina je tudi presodila, da s SD UN K-9 Šole načrtovana prostorska ureditev ne predstavlja take ureditve:
– ki bi predstavljala poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
– za katero je zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja,
– ki bi lahko pomembneje vplivala na okolje.
10. člen 
(obveznosti financiranja) 
Sredstva za pripravo SD UN K-9 Šole zagotovi Občina Kamnik.
11. člen 
(uveljavitev in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Kamnik. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0009/2023-5/1
Kamnik, dne 22. januarja 2024
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 
 
»za« 
Uroš Pirc 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti