Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

289. Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)
290. Zakon o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB)
291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A)
292. Zakon o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A)
293. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E)
294. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T)
295. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

337. Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov
338. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

MINISTRSTVA

296. Pravilnik o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča
297. Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč
298. Pravilnik o spremembi Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
299. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA TADEJA POGAČARJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST«

SODNI SVET

300. Razpis volitev članov Personalnih svetov na Okrožnem sodišču v Krškem, Okrožnem sodišču na Ptuju in Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
301. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

302. Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024
303. Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
304. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
305. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

306. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ajdovščina

307. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina v plačni razred

Ankaran

308. Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2024

Črnomelj

309. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini Črnomelj

Dobrova-Polhov Gradec

310. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Idrija

311. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija

Ilirska Bistrica

312. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

313. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Jesenice

Kočevje

314. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje
315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

Kostanjevica na Krki

316. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2024
317. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2024

Kranjska Gora

335. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora

Piran

318. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
319. Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 6024/7 k. o. 2631 Portorož
320. Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 3117/1 k. o. 2631 Portorož

Puconci

321. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Radenci

322. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1

Rogaška Slatina

323. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sodražica

336. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica (SD OPN 4 Sodražica) – kratek postopek

Škocjan

324. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škocjan
325. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan (SD OPN 2)

Škofljica

326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica
327. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2024
328. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

Tolmin

329. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin
330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin

Tržič

331. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Tržič
332. Sklep o javnih parkirnih površinah na območju Občine Tržič, kjer se plačuje parkirnina

Turnišče

333. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2024
334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti