Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 007-0002/2023-5 Ob-1353/24, Stran 261
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 69/23) Občina Cerkno objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno 
1. Podatki o koncedentu: Občina Cerkno, naslov: Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, matična številka: 5880076000, davčna številka: SI 54677696, zakoniti zastopnik: Gašper Uršič, župan.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (v nadaljnjem besedilu: Odlok) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/23 dne 23. 6. 2023.
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno.
4. Območje izvajanja javne službe: gospodarska javna služba se izvaja na območju celotne Občine Cerkno (v nadaljnjem besedilu: občina).
5. Začetek in čas trajanja koncesije: občina bo sklenila koncesijsko pogodbo z izbranim prijaviteljem za obdobje petih let od dneva obojestranskega podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča za živali, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali in drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke, kar izkaže s potrdilom Finančne uprave RS, ki ni starejše od 30 dni,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja ali je bil zanj podan predlog za začetek takega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali z njihovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno in cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– imetnik zavetišča ali pri njem zaposlena oseba ne sme biti pravnomočno obsojena kaznivega dejanja mučenja živali, sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga določa zakon, ki ureja javno naročanje, kar dokaže s potrdilom iz kazenske evidence, ki ni starejše od 30 dni,
– imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
– da izpolnjuje ostale pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
Koncesionar mora:
– izvajati gospodarsko javno službo nepretrgoma,
– v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela ali naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del ali nalog nujno potrebna za izvajanje gospodarske javne službe,
– voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost,
– skladno z veljavnimi predpisi skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled koncedentu,
– pristojnemu organu občine o izvajanju gospodarske javne službe predložiti letno poročilo za preteklo koledarsko leto najkasneje do konca februarja tekočega koledarskega leta, na zahtevo koncedenta pa tudi vmesna poročila,
– biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne gospodarske službe, in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
Ostali pogoji:
– koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke njegovih zaposlenih,
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila, in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun,
– uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost ali dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču,
– koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno,
– koncesionar mora zagotavljati ustrezno odzivnost, kar pomeni, da za prihod na območje Občine Cerkno s sedeža ali izpostave prijavitelja do koncedenta ni potrebno več kot 1 uro in 30 minut vožnje z avtomobilom oziroma od sedeža ali izpostave izvajalca ni več kot 100 km vožnje do kraja Cerkno. Prijavitelj mora izpolnjevati enega od navedenih pogojev (čas vožnje ali oddaljenost). Za presojo časa in oddaljenosti se uporabljajo podatki Google Maps (od naslova sedeža/izpostave do naslova koncedenta),
– koncesionar mora zagotoviti ustrezne kapacitete za izvajanje dejavnosti na območju, ki zagotavlja navedeno odzivnost, kar pomeni, da mora v primeru izpostave zagotavljati potrebne kapacitete na območju za namestitev živali. Izpostava mora delovati na območju najmanj 1 leto pred objavo tega razpisa.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Obvezne sestavine prijave na razpis, strokovne reference in druge dokazila
Prijavitelj mora obvezno priložiti naslednje obrazce, ki so del razpisne dokumentacije:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 (Prijava);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 (Izjava 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 (Izjava 2);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 (Izjava 3);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 (Reference);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 (Izvedbeni program);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 7 (Ponudba);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 8 (Soglasje);
– izpolnjen, parafiran in žigosan obrazec 9 (Osnutek pogodbe);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 10 (Partnerji);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 11 (Podizvajalci);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 12 (Izjava podizvajalca).
Obrazci 10, 11 in 12 so obvezni le v primeru, da bo prijavitelj koncesijo izvajal s partnerji ali podizvajalci.
Prijavitelj mora k prijavi priložiti tudi:
– fotokopijo odločbe Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, iz katere bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (ali fotokopijo odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
– fotokopijo internega akta o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča;
– potrdilo pristojnega organa, da ima prijavitelj poravnane vse davke in prispevke, potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih dni od dneva izteka roka za prijavo na javni razpis;
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi ali občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Prijavitelj mora predložiti reference za tiste izkušnje, ki jih bo navedel v obrazcu 5. Koncedent bo pri odločitvi upošteval samo izkušnje prijavitelja, ki bodo dokazane s priloženimi referencami. Vsaka referenca mora biti podpisana in ožigosana s strani njenega izdajatelja.
Koncedent ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v izvirnike listin in zahtevati predložitev dodatnih listin ali pojasnil.
8. Merilo za izbor koncesionarja: koncedent bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 6. točke tega razpisa, izbral tistega prijavitelja, ki bo ponudil najnižjo skupno ponujeno ceno v EUR brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno.
9. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna občine v skladu s potrjenim izvedbenim programom varstva zapuščenih živali. Način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
10. Popolnost, pravilnost prijave na razpis
Prijava na javni razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na javni razpis je popolna, če vsebuje vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
11. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo oddati prijavo do 26. 2. 2024 do 12. ure na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Prijava je pravočasna, če do tega trenutka prispe po pošti ali je osebno oddana v tajništvu Občine Cerkno.
Prijava mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Prijave, odposlane pred potekom roka, ki bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam prijavitelj lahko zahteva potrdilo o oddani prijavi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni osebi koncedenta. Prijavitelj prijavo odda v zaprti ovojnici, pri čemer morajo biti listi prijave povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati ali dodati posameznih listov k prijavi, z jasno oznako Ne odpiraj – prijava »Koncesija GJS Zavetišče za živali«. Prijavitelj lahko za označbo ovojnice uporabi prilogo razpisne dokumentacije – ovojnica.
Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki ne bo ustrezno označena skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-naslov prijavitelja.
12. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 26. 2. 2024 ob 13. uri na naslovu: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Pri odpiranju so lahko prisotni zakoniti zastopniki prijaviteljev ali drugi predstavniki prijaviteljev, ki morajo komisiji dati pooblastilo za zastopanje, oboji pa se identificirajo z osebnim dokumentom.
Nepopolne prijave po dopolnitvi in nepravočasne prijave bo pristojni organ zavrgel s sklepom.
13. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v tem razpisu ter razpisni dokumentaciji in navodilih prijaviteljem. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, in prijave, ki ne bodo ustrezno ali pravočasno dopolnjene, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji morajo skladno s tem razpisom in razpisno dokumentacijo predložiti v prijavi strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja.
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v petnajstih dneh po dnevu odpiranja prijav. O izbiri koncesionarja v roku trideset dni od prejema predloga komisije direktor občinske uprave izda upravno odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve na župana Občine Cerkno. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis izbranemu prijavitelju v roku petnajst dni po pravnomočnosti akta o izbiri iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dneva prejema le-te, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
14. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cerkno: https://www.cerkno.si/objave.
Kontaktna oseba: mag. Oton Lahajnar.
E-naslov: obcina@cerkno.si
Telefonska številka: 05/37-34-642 (mag. Oton Lahajnar).
Kontaktna oseba je navedena za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila v zvezi z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo le preko elektronske pošte na zgoraj navedena naslova. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na spletni strani poleg objave razpisne dokumentacije. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Občina Cerkno 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti