Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 4300-2/2024/5 Ob-1356/24, Stran 197
Na podlagi 16. in 30. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23),19. in 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20, 138/21, 74/23, 118/23 in 6/24; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2024, št. 6712-8/2023/4 z dne 19. 12. 2023, objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2024 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Obštudijske športne dejavnosti
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti;
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni;
– Tekmovanja pod okriljem FISU in EUSA;
B. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;
C. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc;
– Priprave in nastopi reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih;
– Sklad za vrhunske športnike;
D. Šport invalidov:
– Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez;
– Državna prvenstva na področju športa invalidov;
E. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi na nacionalni ravni;
F. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve;
G. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Spremljanje pripravljenosti športnika;
– Razvoj diagnostike v športu;
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov;
H. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja;
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez;
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije;
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti;
– Delovanje zamejskih športnih zvez;
I. Mednarodna dejavnost v športu
– Članarine svetovnim in evropskim zvezam;
J. Javno obveščanje o športu:
– Javno obveščanje v športu;
K. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in preprečevanja nepravilnosti in zlorab v športu;
L. Preprečevanje dopinga v športu;
– Dopinška testiranja na nacionalni ravni;
– Nacionalna kampanja o zlorabi dopinga v tekmovalnem in rekreativnem športu.
3. Cilji javnega razpisa
Povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije;
V skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati:
– delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
– povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu ZŠpo-1 in izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2024, so za razpisane vsebine določeni v pravilniku in v razpisni dokumentaciji.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem načrtu ministrstva za leto 2024 in so na razpolago za sofinanciranje navedenih programskih in razvojnih nalog v športu je največ do 14.368.501 EUR.
Sredstva so zagotovljena na naslednjih proračunskih postavkah (v nadaljnjem besedilu: PP):
PP 231759 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 4.268.890 EUR;
PP 231817 Strokovne in razvojne naloge v športu 1.565.107 EUR;
PP 231814 Program vrhunskega športa 8.534.504 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. marca 2024. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2024 (4300-2/2024)«.
Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
Popolna vloga vsebuje vse z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, ministrstvo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 18. marca 2024. Odpiranje prejetih vlog v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZŠpo-1 ni javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v skladu s 25. členom ZŠpo-1. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog v skladu s prvim odstavkom 26. člena ZŠpo-1 pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrstvo v skladu z drugim odstavkom 26. člena ZŠpo-1 vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagateljem bo ministrstvo najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog izdalo odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe o izbiri ministrstvo vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se v skladu z drugim odstavkom 29. člena ZŠpo-1 šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri ministrstvu. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
9. Kontaktne osebe in informacije za vlagatelje
Podrobne informacije, razpisna dokumentacija in navodilo za oddajo obrazca preko spletne aplikacije, so dostopne na spletnem naslovu:
– Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI
– Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa. Spletna aplikacija bo na voljo od 15. 2. 2024 dalje.
– Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na: Zavod za šport RS Planica, mag. Saša Grujić (tel. 01/434-23-95; E: sasa.grujic@sport.si).
– Za dodatne informacije glede javnega razpisa se vlagatelji lahko obrnejo na: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Eva Seničar (tel. 01/400-36-02; E: eva.senicar@gov.si).
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti