Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 122-0002/2024-202 Ob-1299/24, Stran 259
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016, 9/2022) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2024
javni razpis 
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2024 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2024.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, … 16/23).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni kadrovski in materialni pogoji – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk
nad 5 let – 10 točk.
Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in dejavnosti medgeneracijskih centrov za vse generacije v Občini Ravne na Koroškem:
a) Ciljne skupine uporabnikov centra
– Center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja – 20 točk
– Center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja – 10 točk.
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri – 5 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur – 10 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur – 20 točk.
c) Metode dela
– Večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela – 10 točk
– Delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev – prostovoljcev – 10 točk
– Timsko delo – 10 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti – 10 točk.
d) Dejavnosti v centru
– Izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela …) – 10 točk
– Rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre ...) – 5 točk
– Razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje ...) – 5 točk
– INFO točka za vse generacije – 20 točk.
e) Prostovoljstvo
– V dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev – 5 točk
– V dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev – 10 točk
– V dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti znaša 51.000 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana mesečno na podlagi podanih zahtevkov s strani prejemnikov.
Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2024.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno srede, 21. 2. 2024 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju dejavnosti medgeneracijskih centrov – 2024«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v petek, 23. 2. 2024 v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni ali na spletni strani www. ravne.si od vključno petka, 9. 2. 2024.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti