Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 322-6/2022-2 Ob-1296/24, Stran 226
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-6/2024-1, z dne 1. 2. 2024, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper za leto 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2024 in prireditev, ki jih ta društva organizirajo.
Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2024 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov MOK, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinancirajo prireditve v MOK v letu 2024.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,
– povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti turističnih vsebin,
– spodbujanje sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti,
– večanje turistične prepoznavnosti MOK,
– večanje prihodov in prenočitev turistov v MOK,
– podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine.
4. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na posameznih področjih
MOK bo sofinancirala naslednja področja:
Sklop 1 – Sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper,
Sklop 2 – Sofinanciranje prireditev.
Sklop 1 – Sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper
A. Pogoji za sodelovanje
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma, in ki:
– delujejo na območju MOK in so registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju MOK ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,
– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega programa dela v letu 2023 iz drugih virov MOK,
– so do 30. 11. 2023 oddala končno poročilo o delu za leto 2023 v primeru prijave na Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v MOK v letu 2023 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena društva ali društva, ki se v letu 2023 niso prijavila na javni razpis),
– bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani – predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev MOK v letu 2024, v kolikor bo le-ta izpeljana,
– imajo poravnane finančne in druge pogodbene obveznosti do MOK,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– predložijo finančni in vsebinski program za leto 2023.
MOK bo sofinancirala delovanje društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki itd.,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz MOK,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte MOK in Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, kot so Istrska pustna povorka, Koper na dlani, Sladka Istra, Fantazima in druge prireditve v primeru njihove izvedbe.
S tem javnim razpisom MOK ne sofinancira projektov investicijske narave.
Prijavitelj mora imeti izpolnjene pogodbene in finančne obveznosti do Mestne občine Koper, oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.
Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.
Prijavitelj se s svojim programom za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja.
To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2024 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2024.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
B. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za določitev višine sofinanciranja delovanja turističnih društev bodo uporabljena naslednja:
DEJAVNOSTI DRUŠTVA:
TOČKE (do največ)
1. SODELOVANJE S KS IN DRUGIMI DRUŠTVI/ZAVODI/ ORGANIZACIJAMI V IN IZVEN KRAJA ALI OBČINE
20
2. SKRB ZA OKOLJE
20
3. IZOBRAŽEVANJE
20
4. PRIREDITVE
80
5. ŠTEVILO ČLANOV
30
SKUPAJ:
170
 
Višina sredstev bo določena in dodeljena na podlagi predloga strokovne komisije.
Komisija bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja programov z vidika ocene meril in razpoložljivih sredstev, ob primerjavi istovrstnih prijav ter ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih dejavnosti društev.
Sredstva se bodo dodelila v dveh delih, in sicer prvega 30. dan po prejemu poročila o delu za obdobje od januarja do vključno junija 2024, ter po sodelovanju na prireditvi Koper na dlani – predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev (v primeru izvedbe), ki ga društva morajo oddati najkasneje do 10. julija 2024. Drugega pa 30. dan po prejemu poročila o delu za obdobje od januarja do decembra 2024, ki ga morajo društva oddati najkasneje do 25. novembra 2024.
V primeru, da društvo ne predloži v roku poročila iz prejšnjega odstavka, lahko MOK odstopi od pogodbe, izvajalec pa lahko izgubi pravico do koriščenja sredstev, ki so mu bila za sofinanciranje programa dodeljena.
V primeru, da je iz poročila razvidno ali da MOK ugotovi, da društvo ni izpolnilo aktivnosti
C. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki so namenjena sofinanciranju delovanja društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v MOK v letu 2024 za Sklop 1 znaša največ do 75.000,00 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
D. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
E. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave prireditve mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Prijavni obrazec za sofinanciranje delovanja turističnega društva
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, bodo le-te zavržene.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov magdalena.skrljbura@koper.si končno poročilo (OBR-3). Obvezno mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (slike, letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizirani prireditvi. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila.
Končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov magdalena.skrljbura@koper.si.
Sklop 2 – Sofinanciranje prireditev
A. Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj mora za izvajanje prireditve zagotoviti najmanj 20 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.
Upravičeni prijavitelji sklopa 2 so prijavitelji sklopa 1.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljene prireditve ne bodo objavili logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo prireditve sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Prireditve, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2) Mestna občina Koper ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Koper opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Koper ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti do MOK in Javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.
Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljene prireditve, za katero so bila dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2023, niso upravičeni do sofinanciranja le-te v letu 2024.
Prijavitelj se s svojo prireditvijo za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
B. Merila za dodelitev sredstev
Za določitev višine sofinanciranja posamezne prireditve bodo uporabljena kvantitativa merila.
Komisija bo v primeru, da bosta dve prireditvi z enako tematiko predvideni v izvedbo v enakem terminu, presodila, katera ima večjo dodano vrednost za promocijo Mestne občine Koper in bo predlagala dodelitev sredstev slednji. Druga prireditev bo upravičena do sredstev tega javnega razpisa v primeru spremembe termina; v nasprotnem primeru prijavljena prireditev in posledično prijavitelj, ne bo upravičen do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.
Komisija lahko skladno s proračunskimi zmožnostmi predlaga, da se prijavljeni prireditvi ne dodeli sredstev za sofinanciranje, če oceni, da preostale prijavljene prireditve predstavljajo večjo dodano vrednost za Mestno občino Koper.
Prireditve bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril:
Št.
NAZIV MERILA:
Možne točke
1.
– Enodnevna – celodnevna prireditev 
800
2.
– Večdnevna celodnevna povezana prireditev (npr. pet., sob., ned.) 
(prijavitelj prejme 600 točk na posamezen dan)
600
3. 
– Večdnevna celodnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu) 
(prijavitelj prejme 400 točk na posamezen dan)
400
4.
– Poldnevna enkratna prireditev.
400
5.
– Večdnevna poldnevna povezana prireditev (npr. pet., sob., ned.) 
(prijavitelj prejme 300 točk na posamezen dan)
300
6.
– Večdnevna celodnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu) 
(prijavitelj prejme 200 točk na posamezen dan)
200
– max. vrednost točke je največ do 1,00 eur.
V okviru razpisanih meril bo točke dodelila strokovna komisija glede na vsebino oddane prijave prijavitelja. Prijava prijavitelja, ki ne izpolnjuje posameznega merila prejme pri tem merilu 0 točk.
Celodnevna prireditev = več kot 6 ur programa.
Poldnevna prireditev = manj kot 6 ur programa.
Merila za ocenjevanje prijavljenih prireditev so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.
Na javni razpis lahko posamezni prijavitelj prijavi največ 4 prireditve.
C. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju prireditev za leto 2024 na vseh razpisih MOK znaša največ do 263.000,00 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
D. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljene prireditve.
Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami. Rok za oddajo končnega poročila je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve. V primeru, da izvajalec ne predloži v roku poročila, lahko MOK odstopi od te pogodbe.
E. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave prireditve mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Prijavni obrazec za sofinanciranje prireditve
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, bodo le-te zavržene.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov magdalena.skrljbura@koper.si končno poročilo (OBR-4). Obvezno mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (slike, letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realizirani prireditvi. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju prireditev je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve.
Končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov magdalena.skrljbura@koper.si.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-6/2023 – Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2024«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave bodo zavržene.
7. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v torek, 19. 3. 2024.
Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program oziroma prireditev.
Programi oziroma prireditve bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov oziroma prireditev in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov oziroma prireditev.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana MOK v roku 8 dni od njegove vročitve. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
V kolikor posamezni prijavitelj pogodbe ne podpiše v 30 dneh od prejema le-te, bo občinski organ na podlagi 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smatral, da je vloga za pridobitev sredstev umaknjena.
9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/66-46-216 v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti