Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin, stran 759.

  
Na podlagi 29., 49. in 50.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 1. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), 21. in 81. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15), 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10, 7/11) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22, 25/23, 74/23 in 127/23) je Občinski svet Občine Tolmin na 12. seji dne 30. januarja 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin 
1. člen
V 10. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 66/17; v nadaljnjem besedilu odlok) se za zadnjo (tretjo) alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova (četrta) alineja, ki se glasi:
»– oddelek za investicije in razvoj.«.
2. člen 
14. člen odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»14. člen 
Urad župana opravlja naloge na naslednjih področjih:
– organizacijska, administrativna, tehnična in strokovna opravila za občinski svet, njegove organe in župana;
– naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi;
– svetuje pri vodenju posameznih projektov;
– naloge protokola občine;
– načrtuje, organizira in sodeluje pri izvajanju prireditev občinskega pomena;
– naloge s področja mednarodnih odnosov;
– sprejema in obravnava pobude ter pritožbe občank in občanov ter strank v posameznih postopkih;
– načrtuje in koordinira sodelovanje občine z drugimi občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi družbami;
– načrtuje in koordinira sodelovanje z regijskimi institucijami in izvaja naloge regionalnega razvoja;
– načrtuje in koordinira delo za občinski svet ter njegova delovna telesa;
– skrbi za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles;
– sodeluje pri oblikovanju in urejanju spletnih strani občine ter pri pripravi drugih medijev za obveščanje javnosti;
– naloge s področja promocije občine ter načrtovanje in zagotavljanje izvedbe nabave promocijskega materiala občine;
– naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne;
– skrbi za vzdrževanje in razvijanje računalniške opreme ter tehnično vzdrževanje baze podatkov;
– zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo;
– načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške in druge opreme;
– zagotavlja organizacijo delovanja arhiva;
– izvaja naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave;
– koordinira uporabo prevoznih sredstev in druge opreme, potrebne za delovanje občinske uprave;
– skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti poslovanja občinske uprave;
– opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske uprave in sistemizacijo delovnih mest;
– opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi ter z vidika pravil pravne tehnike;
– podaja pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovna soglasja za njihovo sklenitev;
– pripravlja predloge poravnav;
– koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih in postopkih mediacije;
– izvaja naloge občinskega pravobranilstva;
– skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil;
– vodi register splošnih aktov občine ter register sprejetih odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine;
– pripravlja interne akte ter vodi register internih aktov občine;
– opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem;
– vodi in skrbi za evidenco nepremičnin v lasti občine;
– opravlja naloge razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi;
– skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišča;
– upravlja z nepremičninami v občinski lasti;
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti;
– spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti;
– zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti, izdaja odločbe in podeljuje koncesije;
– načrtuje stanovanjsko politiko občine;
– ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji, s katerimi razpolaga občina;
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti;
– oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje;
– pripravlja obrambni dokument občine ter skrbi za njegovo izvajanje;
– zagotavlja izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin občine;
– opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja ter druge naloge po nalogu župana ali direktorja.«.
3. člen 
15. člen odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»15. člen 
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance opravlja naslednje naloge:
– koordinira pripravo in izvrševanje proračuna, spremembe proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter poročil o realizaciji proračuna;
– skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi;
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih;
– obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe;
– zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ, gospodarstva in negospodarstva;
– vodi računovodstvo občine ter pripravlja analize ter finančna poročila;
– opravlja finančno računovodska opravila za proračun, občinske sklade in krajevne skupnosti;
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo enotnega zakladniškega računa;
– pripravlja ter vodi premoženjsko bilanco občine;
– skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem;
– vodi evidenco finančnega premoženja;
– opravlja finančne preglede pravnih poslov občine ter daje strokovno mnenje;
– daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri;
– načrtuje in koordinira delo za delovna telesa občinskega sveta s svojega področja;
– skrbi za pripravo in izvedbo sej delovnih teles občinskega sveta s svojega področja;
– daje mnenje h gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice;
– zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe občine;
– skrbi za izvajanje nalog občinske blagajne;
– skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb;
– sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih storitev občine;
– pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira;
– opravlja naloge za nadzorni odbor občine;
– opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun plač in drugih osebnih prejemkov;
– pripravlja programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in negospodarstva;
– sodeluje pri načrtovanju in izvedbi projektov s svojega delovnega področja;
– sodeluje pri prijavi za pridobitev zunanjih virov financiranja za izvedbo projektov s svojega delovnega področja;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na svojem delovnem področju;
– vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva;
– vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma;
– opravlja naloge na področju turizma iz pristojnosti občine;
– opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova;
– vzpodbuja razvoj kmetijstva, podeželja ter dopolnilnih dejavnosti;
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila v okviru občinske uprave;
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti s svojega področja dela;
– zagotavlja strokovno tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
– odmerja občinske takse;
– skrbi za zavarovanje premoženja občine;
– opravlja naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih;
– skrbi za razvoj programov in institucij na področju šolstva v občini in njihovo povezovanje;
– opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij;
– skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost;
– koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije;
– zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev;
– opravlja naloge na področju kulture;
– skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture;
– skrbi za varovanje kulturne dediščine;
– zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne in športne programe in za druge organizacije civilne družbe;
– skrbi za razvoj programov in institucij na področju knjižničarstva;
– načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino;
– pripravlja načrtuje in uresničuje mladinsko politiko;
– pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane;
– opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine;
– ureja, načrtuje ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo;
– skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja;
– skrbi za pospeševanje ter organiziranje dejavnosti in programov socialnega varstva ter varstva zdravja;
– zagotavlja storitve pomoči družini na domu;
– koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, s svojega področja dela;
– opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči;
– opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.«.
4. člen 
16. člen odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»16. člen 
Oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov;
– skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje;
– pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora;
– sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov;
– pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora;
– koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor;
– koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor;
– organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov;
– vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov;
– vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora;
– spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora;
– načrtuje in koordinira delo za delovna telesa občinskega sveta s svojega delovnega področja;
– skrbi za pripravo in izvedbo sej delovnih teles občinskega sveta s svojega delovnega področja;
– izdaja lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora in druge informacije ter potrdila s področja dela oddelka;
– vodi postopke lokacijskih preveritev;
– vodi postopke izdaje mnenj z vidika skladnosti gradnje s prostorskim dokumentom občine;
– vodi postopke izdaje mnenj in soglasij z vidika varstva javnih prometnih površin;
– skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine;
– skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora;
– skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena;
– sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo;
– opravlja naloge zemljiške politike občine ter naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo;
– skrbi za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo;
– opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra;
– opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– odmerja komunalni prispevek;
– načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov;
– načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe;
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb;
– izvaja analize ter opravlja naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih služb in na njihov razvoj;
– zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture;
– opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje gospodarskih javnih služb;
– zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč;
– opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini;
– skrbi za izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin in zelenih površin;
– gospodari z javnimi komunalnimi objekti;
– opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu;
– ureja mestni promet, opravlja naloge v zvezi z avtobusnim, železniškim in drugim prometom;
– opravlja naloge s področja prometa in plovbe po celinskih vodah;
– skrbi za področje kampiranja in taborjenja ter vodi postopke s tem v zvezi;
– skrbi za področje drevnine;
– izdaja izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice;
– skrbi za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin;
– skrbi za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za zapuščena vozila;
– zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave;
– zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči;
– opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in naselji v občini;
– opravlja naloge s področja načrtovanja prometa in mirujočega prometa;
– opravlja naloge s področja trajnostne mobilnosti;
– sodeluje pri urejanju cestne infrastrukture;
– skrbi za urejanje prometne signalizacije;
– sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike;
– zagotavlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije;
– opravlja naloge v zvezi z opravljanjem taksi službe;
– opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.«
5. člen 
Za 16. členom odloka se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Oddelek za investicije in razvoj opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in izvaja upravne in strokovno tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij;
– načrtuje, spremlja in nadzira izvajanje investicij;
– zagotavlja izvajanje investicij in opravlja naloge investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja občine, razen tistega, za katerega je s posebnim predpisom določeno drugače;
– spremlja razpise za pridobitev finančnih sredstev na nacionalnem in mednarodnem nivoju;
– pripravlja prijave za pridobitev zunanjih virov financiranja za izvedbo investicij;
– izvaja strokovno in administrativno-tehnično pomoč pri projektnem delu;
– zagotavlja strokovno tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi projektov krajevnih skupnosti;
– pripravlja razpisno dokumentacijo in vodi postopke javnih naročil;
– opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil;
– koordinira pripravo predstavitve investicij na spletni strani Občine Tolmin;
– izvaja naloge planiranja, izvrševanja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja;
– sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine;
– pripravlja strategijo razvoja občine;
– skrbi za pripravo krovnih strateških razvojnih dokumentov in programov, razvojnih smernic, študij in analiz, akcijskih načrtov za celotno področje delovanja občine;
– sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občine;
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja infrastrukture;
– načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov;
– skrbi za investicijsko urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin;
– sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju in izgradnji komunalne in cestne infrastrukture ter energetike;
– koordinira oziroma izvaja popisovanje škod ter izvedbo sanacij v primeru naravnih in drugih nesreč.«.
6. člen 
Župan je dolžan najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka ustrezno uskladiti Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Tolmin, ki je podlaga za organiziranje manjših notranje organizacijskih enot in razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2024
Tolmin, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti