Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

333. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2024, stran 767.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – Odl. US, 18/20 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 10. redni seji dne 1. 2. 2024 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Turnišče za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Turnišče za leto 2024, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.
Splošni del proračuna za leto 2024 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2024
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.021.618
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.087.416
70
DAVČNI PRIHODKI
2.329.216
700 Davki na dohodek in dobiček
2.160.216
703 Davki na premoženje
153.500
704 Domači davki na blago in storitve
15.400
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
758.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
125.700
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Denarne kazni
3.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
625.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
162.906
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
109.400
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
53.506
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
771.296
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
751.696
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
19.600
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.537.437
40
TEKOČI ODHODKI
1.194.712
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
191.900
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.890
402 Izdatki za blago in storitve
893.150
403 Plačila domačih obresti
33.772
409 Rezerve
42.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.094.900
410 Subvencije
75.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
677.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
65.200
413 Drugi tekoči domači transferi
277.300
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.227.825
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.227.825
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki
0
432 Investicijski transferi ožjim delom občin
20.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–515.819
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
75.880
55
ODPLAČILA DOLGA
75.880
550 Odplačilo domačega dolga
75.880
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–591.699
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–75.880
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
515.819
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2023
591.699
9009 Splošni sklad drugo
591.699
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na proračunske vrstice oziroma konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih vrstic in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Turnišče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice – konta.
Za izvrševanja proračuna je odgovoren župan.
Župan je kot odredbodajalec pristojen za prevzemanje in verifikacijo vseh obveznosti ter za izdajo odredb za izplačilo v breme proračunskih sredstev.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami), tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– okoljska dajatev za odvajanje komunalne odpadne vode,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– prihodki od turistične takse,
– koncesijske dajatve.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za prihodnje leto.
Prihodki od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem občinskega stvarnega premoženja, ki ga imajo v upravljanju, je prihodek proračuna.
5. člen 
(namenska poraba sredstev) 
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namen, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni zavodi z oddajanjem stvarnega premoženja, se smejo uporabiti le za tekoče ali investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan s pisnim sklepom. Med posameznimi glavnimi programi znotraj posameznega proračunskega uporabnika sme župan prerazporejati sredstva v obsegu, da skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa znotraj proračunskega porabnika ne presega 30 % obsega glavnega programa.
7. člen 
(poročanje občinskemu svetu) 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2024 poroča občinskemu svetu in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji. Skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, župan polletno poročilo o izvrševanju proračuna posreduje občinskemu svetu do 31. 7. 2024, predlog zaključnega računa proračuna pa do 15. 4. 2025. Poročilo o izvrševanju proračuna in zaključni račun proračuna morata obsegati zakonsko predpisano vsebino.
8. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov v prihodnjih letih) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče transferje ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Spremembo posameznega projekta, ki presega več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet, z izjemo prerazporeditev, skladnih s 6. členom tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti usklajen z veljavnim proračunom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov ali izločijo iz načrta razvojnih programov le na podlagi odločitve občinskega sveta.
V primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih ali evropskih razpisov, nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov lahko uvrsti ali spremeni s sklepom župan.
Dokumente identifikacije investicijskih projektov ali druge dokumente, ki so podlaga za uvrstitev v načrt razvojnih programov, sprejme župan. Dokumente, kot je predinvesticijska zasnova ali investicijski progam in novelacije obeh dokumentov sprejema občinski svet.
10. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki. O tem odloča župan s pisnim sklepom tako, da ostane proračun uravnotežen.
Med izvrševanjem proračuna nove proračunske postavke odpira občinski svet. Izjemoma lahko tudi župan odpre nove proračunske postavke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi utemeljenih razlogov iz prvega odstavka tega člena. Sredstva na novo proračunsko postavko se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk.
11. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad po Zakonu o javnih financah. V proračunsko rezervo se v letu 2024 izloči 12.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O porabi sredstev proračunske rezerve do višine 10.000 EUR za posamezni namen odloča župan. O porabi sredstev proračunske rezerve v višini 10.000 EUR ali več za posamezni namen odloča občinski svet.
12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2024 oblikuje v višini, kot je določeno s proračunom.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna za posamezen namen odloča župan.
4. ODPIS DOLGOV 
13. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev) 
Občina Turnišče v letu 2024 ne načrtuje dolgoročnih zadolžitev.
Občina Turnišče se lahko kratkoročno zadolži v skladu z določili ZJF za namen neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna, vendar največ za 10 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Kratkoročno posojilo mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
Občina Turnišče za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2024 ne bo izdajala poroštev.
15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna ter pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2024 zadolžijo le po sklepu občinskega sveta.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2024 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(začasno financiranje v letu 2025) 
V primeru, da bo začasno financiranje Občine Turnišče za leto 2025 potrebno, se bo uporabljal ta odlok in poseben sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-329/2023
Turnišče, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti