Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

309. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini Črnomelj, stran 744.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 11. redni seji, dne 25. 1. 2024 sprejel
SKLEP 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini Črnomelj 
1. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju občine Črnomelj, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.
2. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo.
Cena storitve je 1,2688 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na dan za vodomer DN 20.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN ≤ 20
1
11,3684
20 ˂ DN ˂ 40
3
34,1052
40 ≤ DN ˂ 50
10
113,6840
50 ≤ DN ˂ 65
15
170,5260
65 ≤ DN ˂ 80
30
341,0520
80 ≤ DN ˂ 100
50
568,4200
100 ≤ DN ˂ 150
100
1136,8400
150 ≤ DN
200
2273,6800
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
3. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,4695 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na dan za vodomer DN 20.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN ≤ 20
1
5,3928
20 ˂ DN ˂ 40
3
16,1784
40 ≤ DN ˂ 50
10
53,9280
50 ≤ DN ˂ 65
15
80,8920
65 ≤ DN ˂ 80
30
161,7840
80 ≤ DN ˂ 100
50
269,6400
100 ≤ DN ˂ 150
100
539,2800
150 ≤ DN
200
1078,5600
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
4. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.
Cena storitve je 0,7353 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22 – ZVO-2).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN ≤ 20
1
1,6779
20 ˂ DN ˂ 40
3
5,0337
40 ≤ DN ˂ 50
10
16,7790
50 ≤ DN ˂ 65
15
25,1685
65 ≤ DN ˂ 80
30
50,3370
80 ≤ DN ˂ 100
50
83,8950
100 ≤ DN ˂ 150
100
167,7900
150 ≤ DN
200
335,5800
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.
5. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,9311 € za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN ≤ 20
1
1,6779
20 ˂ DN ˂ 40
3
5,0337
40 ≤ DN ˂ 50
10
16,7790
50 ≤ DN ˂ 65
15
25,1685
65 ≤ DN ˂ 80
30
50,3370
80 ≤ DN ˂ 100
50
83,8950
100 ≤ DN ˂ 150
100
167,7900
150 ≤ DN
200
335,5800
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Cena storitve je 0,1964 € za kg (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 20,2 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 1,84 kg odpadkov mesečno.
Cena za uporabo infrastrukture je 0,0145 za kg (brez DDV).
7. člen 
Občina Črnomelj bo subvencionirala 25 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Uporabnikom, ki nimajo možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, bo Občina Črnomelj subvencionirala 100 % cene omrežnine za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN.
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju občine Črnomelj, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju KS Stari trg, Hydrovod Kočevje, oblikuje cenik za to področje skladno s tem sklepom in ga objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. marca 2024 naprej.
Št. 354-56/2024-2
Črnomelj, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti