Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Ob-1313/24, Stran 265
Na podlagi sklepa št. 3/1, sprejetega na 11. seji Sveta šole z dne 30. 1. 2024, Svet zavoda Osnovne šole Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 in 46/16 – ZOFVI-L; 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23 – ZOFVI-P, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Predvideni začetek dela bo 13. 5. 2024 oziroma kasneje po dogovoru s Svetom zavoda. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, nazivu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, ter potrdila: potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, izpis delovne dobe iz ZPIZ-a (potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni)), izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj.«
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom.
Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku 4 mesece od objave razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Groharja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti