Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Ob-1306/24, Stran 265
Svet Osnovne šole Roje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta šole z dne 31. 1. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23 in 49/16 – popr.; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela bo najkasneje dne 1. 9. 2024.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: ustrezni pedagoški izobrazbi za delo z osebami s posebnimi potrebami, opravljenem nazivu – 5 let mentor, svetovalec ali svetnik, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – neobvezno, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite po pošti v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Osnovne šole Roje, Kettejeva 15, 1230 Domžale, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo osnovne šole s prilagojenim programom za mandatno obdobje ter predložiti kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Osnovne šole Roje Domžale 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti