Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 322-2/2024 0403 Ob-1308/24, Stran 202
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2024 (Uradni list RS, št. 134/23) objavlja Mestna občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v mestni občini Krško za leto 2024 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v mestni občini Krško in so v razpisnem obdobju od 16. 3. 2023 do 15. 3. 2024 izvajali naslednje aktivnosti:
1. Organizirane programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev v mestni občini Krško in regiji
2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja:
a) organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v kraju,
b) olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic itd.,
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,
d) organiziranje oziroma izvajanje raznih ocenjevalnih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,
e) sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna
3. Urejanje turistične infrastrukture:
a) postavljanje in vzdrževanje pešpoti, kolesarskih poti, učnih poti, tematskih poti,
b) postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije, piknik prostorov, razgledišč, klopi in ostale turistične infrastrukture
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene
6. Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju delovanja TD
7. Sodelovanje z drugimi društvi, zvezami, krajevno skupnostjo itd. pri aktivnostih povezanih s turizmom
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje turistov itd.)
9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, panoji, razglednice, zemljevidi, CD, DVD, USB, filmi, spletne strani, spletna družbena omrežja, spominki, zastave, majice itd.)
11. Vzpostavitev nove turistične ponudbe, programov, projektov itd.
12. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini Krško,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– so člani Občinske turistične zveze Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti in programov na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– izvajajo organizirano redno turistično dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne mestne občine Krško,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva in zveze, ki so za isti namen oziroma programe in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oziroma proračuna krajevne skupnosti, mestne četrti ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– investicije v prostore društev in zveze,
– programi oziroma aktivnosti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna oziroma proračunov krajevnih skupnosti,
– stroški povezani s plačevanjem članarin, najemnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, telefon, voda, ogrevanje itd.)
– programi in projekti, ki niso iz področja turizma
4. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi tega javnega razpisa, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Mestne občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu, kar bo razvidno tudi iz izjav in zapisnikov, ki se bodo v postopku javnega razpisa pripravili.
5. Merila za ocenjevanje prijavljenih izvedenih programskih aktivnosti so ovrednotena s točkami. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. Posamezna izvedena programska aktivnost lahko točke dobi samo iz ene kategorije meril. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev.
Posamezen program lahko iz spodnje kategorije meril dobi točke samo enkrat.
KATEGORIJE MERIL
Možno število točk
1. Aktivnosti Občinske turistične zveze Krško: 
a) splošne programske aktivnosti OTZ 
b) organiziranje in izvajanje projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna
 
500 točk/letno 
200 točk/letno
2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja: 
a) organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v kraju 
b) sajenje in urejanje rož, nasadov, gredic itd. 
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov 
d) ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja 
e) sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna
 
200 točk/letno 
120 točk/letno 
50 točk/na objekt 
50 točk/na aktivnost 
100 točk/letno 
3. Urejanje turistične infrastrukture: 
a) postavljanje in vzdrževanje pešpoti, kolesarskih, učnih, tematskih poti 
b) postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije, piknik prostorov, razgledišč, klopi in ostale turistične infrastrukture
 
200 točk/na pot letno 
70 točk/na aktivnost
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev: 
a) organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva ali več dni 
b) organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan 
c) organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur 
d) soorganiziranje prireditev
 
80 točk/na prireditev 
50 točk/na prireditev 
30 točk/na prireditev 
10 točk/na prireditev
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene
30 točk/na aktivnost
6. Aktivnosti za delovanje turističnega podmladka
100 točk/letno
7. Sodelovanje z drugimi društvi, zvezami, KS itd. pri turističnih aktivnostih
20 točk/letno
8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje turistov itd.)
30 točk/na aktivnost
9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)
30 točk/na predstavitev
10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati, panoji, razglednice, zemljevidi, CD, DVD, USB, filmi, spletne strani, spletna družbena omrežja, spominki, zastave, majice itd.)
50 točk/za vsak material
11. Vzpostavitev nove turistične ponudbe, programov, projektov itd.
50 točk/na aktivnost
12. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma
20 točk/na aktivnost
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev je 40.000 EUR na proračunski postavki 5537 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij, sredstva NORP. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
V. Vsebina vloge
Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Če isti vlagatelj prijavi več programov, pripravi skupno vlogo, v okviru katere za vsak program izpolni ločeno obrazec 3. Obrazec 1 in 2 ter ostalo zahtevano dokumentacijo pa priloži v enem izvodu za vse prijavljene programe.
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazci:
– Obrazec 1: Podatki o vlagatelju
– Obrazec 2: Osnovni podatki o vseh prijavljenih programskih aktivnostih
– Obrazec 3: Podatki o posameznem prijavljenem programu, ki vsebujejo pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako posamezno prijavljeno programsko aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis vsake prijavljene programske aktivnosti, fotografije izvedenih aktivnosti itd. 
– finančna konstrukcija vrednosti posameznih programov, ki so prijavljeni na razpis (prihodki, odhodki) 
2. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa
3. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
4. Kopija zadnje odločbe od Upravne enote o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje
5. Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene postopkov javnega razpisa.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave: vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 19. 3. 2024 na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Mestne občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih kuvertah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD, 322-2/2024 0403«. Pri tem obvezno uporabite Obrazec za kuverto, ki ga v razpisni dokumentaciji izrežite, izpolnite in nalepite na prvo stran zaprte kuverte.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Mestni občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Mestna občina Krško bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od prejema podpisane pogodbe na Mestno občino Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 45 dni po poteku roka za oddajo vlog. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti