Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

329. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin, stran 756.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na seji dne 30. januarja 2024 sprejel
O D L O K 
o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se na podlagi drugega odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: ZPCV) ureja plovbni režim na reki Soči v Občini Tolmin na območju od vstopno izstopnega mesta Kamno do vstopno izstopnega mesta Volčanski most, ter druga s tem povezana vprašanja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot pojmi, uporabljeni v ZPCV.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. plovba je premikanje oseb s plovilom po vodi;
2. kopalne vode so vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi, pa kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, in jih kot take določi vlada s sklepom;
3. uporaba vstopno izstopnih mest je uporaba vstopno izstopnih mest za plovbo;
4. plovbno območje je območje na reki Soči v delu, kot ga določa prvi odstavek 3. člena tega odloka;
5. plačnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki plača pristojbino za uporabo vstopno izstopnih mest.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(plovbno območje) 
(1) S tem odlokom se ureja plovbno območje na reki Soči na območju Občine Tolmin od vstopno izstopnega mesta Kamno do vstopno izstopnega mesta Volčanski most.
(2) Plovbno območje iz prejšnjega odstavka, ki se ureja s tem odlokom, je grafično prikazano v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen 
(kopalna območja) 
(1) Kopalno območje je območje kopalne vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi in kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, s pripadajočim priobalnim zemljiščem.
(2) Uporabniki plovbnega območja so dolžni na kopalnih območjih iz prejšnjega odstavka izvajati svoje dejavnosti tako, da ni ogrožena varnost plovbe in obiskovalcev kopalnih območij.
5. člen 
(vstopno izstopna mesta) 
(1) Vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez.
(2) Dostop in izstop iz plovbnega območja za plovbo je dovoljen na naslednjih vstopno izstopnih mestih:
1. Kamno,
2. Volarje,
3. Gabrje,
4. Volčanski most.
(3) Orisni prikaz vstopno izstopnih mest je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Natančna mikrolokacija vstopno izstopnih mest se določi s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tolmin.
(4) Dostop in izstop na reko Sočo za plovbo je na območju, ki ga ureja ta odlok, izven vstopno izstopnih mest iz drugega odstavka tega člena prepovedan.
6. člen 
(vrste plovil in njihov pogon ter določitev plovbnega območja na reki glede na vrsto plovila) 
(1) Plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah.
(2) Na plovbnem območju je dovoljena samo plovba s športnimi veslaškimi čolni.
(3) Na plovbnem območju je dovoljena uporaba pripomočkov za plovbo (rečni bob ipd.).
(4) Plovba v nasprotju z ureditvijo iz tega člena je prepovedana.
7. člen 
(čas, v katerem je dovoljena plovba) 
(1) Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra v naslednjem časovnem intervalu:
– v obdobju od 15. marca do 31. maja z vstopom na reko od 10. ure dalje in izstopom iz reke do 17. ure,
– v obdobju od 1. junija do 15. septembra z vstopom na reko od 9. ure dalje in izstopom iz reke do 18. ure,
– v obdobju od 16. septembra do 31. oktobra z vstopom na reko od 10. ure dalje in izstopom iz reke do 17. ure.
(2) Plovba izven dovoljenega časa je prepovedana.
8. člen 
(prepoved plovbe zaradi nizkega pretoka) 
(1) Skrbnik plovbnega območja lahko za posamezne vrste plovil začasno omeji ali v celoti prepove plovbo na plovbnih območjih, če je pretok, izmerjen na vodomerni postaji Agencije Republike Slovenije za okolje v kraju Kobarid, nižji od 7 m3/s.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko skrbnik plovbnega območja za posamezne vrste plovil v varstvenih dobah soške postrvi in jadranskega lipanja v obdobju med 15. marcem ter 15. majem ter v obdobju med 1. oktobrom ter 31. oktobrom začasno omeji ali v celoti prepove plovbo na plovbnih območjih v primeru, če je to potrebno za preprečitev nedovoljenega vznemirjanja rib na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih.
9. člen 
(uporabnik plovbnega območja) 
(1) Uporabnik plovbnega območja je vsaka fizična oseba, ki izvaja plovbo na plovbnem območju.
(2) Uporabnik plovbnega območja mora pri izvajanju plovbe upoštevati določbe ZPCV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, določbe drugih predpisov, ki urejajo izvajanje plovbe na plovbnem območju in določbe tega odloka.
(3) Uporabnik uporablja plovbno območje glede na predpisan plovbni režim na lastno odgovornost.
(4) Uporabnik plovbnega območja mora pri izvajanju plovbe ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega. Upoštevati mora naravne danosti in trenutne razmere na plovbnem območju ter svoje psihofizične sposobnosti.
10. člen 
(dvigovanje potopljenih stvari) 
(1) Plovila, plavajoče naprave, njihove dele in tovor ter druge stvari (v nadaljnjem besedilu: potopljene stvari), ki so se potopile ali nasedle v reki Soči, mora dvigniti oseba, ki je njihov lastnik, v roku in pod pogoji, ki jih določi skrbnik plovbnega območja.
(2) Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo lahko na njegove stroške odstrani skrbnik plovbnega območja sam ali po usposobljeni organizaciji.
(3) Skrbnik plovbnega območja mora ukrepati po prejšnjem odstavku tega člena, kadar lastnik ni znan, ali ne odstrani potopljene stvari, potopljena stvar pa predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo ali okolje.
11. člen 
(prepovedi) 
(1) Na plovbnem območju je prepovedano vsako dejanje, ki:
1. bi ogrožalo varnost ljudi ali plovil;
2. je v nasprotju s predpisi s področja varovanja naravne in kulturne dediščine;
3. bi onesnažilo vode, obale in obrežja oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo in obrežje;
4. je v nasprotju s predpisanim redom na vstopno izstopnih mestih in drugih infrastrukturnih objektih.
(2) Prepovedano je zlasti:
1. ovirati plovbo ali dostop do vstopno izstopnih mest;
2. dostopati do plovbnega območja za plovbo ter izstopati iz plovbnega območja izven določenih vstopno izstopnih mest, razen v nujnih primerih;
3. pluti izven določenega časa plovbe ali v vremenskih oziroma drugih razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe;
4. pluti s plovili v nasprotju s 6. členom;
5. pluti s plovili, ko je to na podlagi 8. člena prepovedano;
6. uporabljati vstopno izstopna mesta v nasprotju z dovoljenim načinom in pogoji uporabe vstopno izstopnih mest, ki so določeni v pravilniku iz četrtega odstavka 14. člena;
7. pri plovbi na kopalnih območjih ravnati v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena;
8. odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete v vodo;
9. prevažati snovi ali predmete, ki bi lahko povzročili onesnaženje vode;
10. vnašati v vodo plovila, ki pred splavitvijo niso ustrezno očiščena;
11. upravljati plovila pod vplivom psihotropnih snovi ali v drugačnem psihofizičnem stanju, ki ne omogoča varne plovbe;
12. poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti opozorilne table na plovbnem območju oziroma vstopno izstopnih mestih, telekomunikacijske in električne naprave na vstopno izstopnih mestih, stacionarne naprave za nadzor in urejanje plovbe na plovbnem območju oziroma za nadzor in urejanje uporabe vstopno izstopnih mest, naprave za nadzor nad stanjem plovbnega območja in vstopno izstopnih mest, naprave za daljinsko obveščanje in opozarjanje, naprave za štetje plovil oziroma druge naprave, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru plovbe ter zaščiti plovbnega območja in vstopno izstopnih mest.
12. člen 
(izjeme za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč) 
Omejitve glede plovbnega območja in vstopno izstopnih mest ter določitve plovil in časa plovbe ne veljajo za plovila za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti.
13. člen 
(skrbnik in vzdrževanje plovbnega območja) 
(1) Skrbnik plovbnega območja na Reki Soči na območju Občine Tolmin je Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljnjem besedilu: Medobčinska uprava).
(2) Skrbnik plovbnega območja izvaja redne preglede plovbnega območja.
(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, mora skrbnik plovbnega območja poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko skrbnik plovbnega območja omeji ali prepove plovbo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru ugotovitve ovire, ki ogroža življenje ali zdravje ljudi, lahko skrbnik plovbnega območja angažira pristojne službe zaščite in reševanja.
(5) Skrbnik lahko s pogodbo prepusti izvajanje posameznih nalog ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
(6) Način in obseg vzdrževanja plovbnega območja se podrobneje določijo s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tolmin.
14. člen 
(upravljanje vstopno izstopnih mest) 
(1) Upravljanje vstopno izstopnih mest je gospodarska javna služba.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka je Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
(3) Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. zagotavlja pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb. Zagotavlja tudi vzdrževanje in čiščenje vstopno izstopnih mest ter na območju vstopno izstopnih mest odstranjuje vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali bi lahko ogrozili varnost plovbe.
(4) Način in pogoji upravljanja ter način in pogoji uporabe vstopno izstopnih mest se podrobneje določijo s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tolmin.
15. člen 
(pogoji za plovbo) 
(1) Plovilo mora imeti opremo, ki omogoča varno plovbo ter mora izpolnjevati pogoje, določene v Pravilniku o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08, 3/10 in 6/18) oziroma v drugem ustreznem pravilniku pristojnega ministrstva.
(2) Voditelj plovila mora izpolnjevati pogoje in spoštovati prepovedi, določene v ZPCV.
(3) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti organiziranja raftinga na vodah s pridobitnim namenom, morajo zagotoviti za vsako skupino udeležencev prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah ter s strani pristojnega ministrstva predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode.
16. člen 
(parkiranje in zbiranje odpadkov) 
(1) Parkiranje za namen dostopa do plovbnega območja za plovbo je dovoljeno le na označenih parkiriščih na območju vstopno izstopnih mest iz 5. člena tega odloka.
(2) Odlaganje odpadkov na območju vstopno izstopnih mest je dovoljeno le na za to urejenih mestih.
(3) Na drugih mestih je parkiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
17. člen 
(financiranje vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest) 
(1) Upravljanje vstopno izstopnih mest se financira s pristojbino, ki se zaračunava za uporabo vstopno izstopnih mest.
(2) Medobčinska uprava in Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. ob koncu plovbne sezone, najkasneje do 30. decembra, pripravita vsaka svoje finančno in vsebinsko poročilo. Medobčinska uprava pripravi poročilo o vzdrževanju plovbnega območja, Komunala Tolmin pa poročilo o upravljanju vstopno izstopnih mest.
(3) Župan Občne Tolmin za presojo ustreznosti in pravilnosti vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest imenuje komisijo, v katero poleg predstavnika Medobčinske uprave in Komunale Tolmin, javno podjetje, d.o.o., imenuje še dodatna dva predstavnika občine iz vrst zainteresirane javnosti.
18. člen 
(dovolilnica) 
(1) Dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest.
(2) Za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo je potrebno Občini Tolmin plačati pristojbino. Po plačilu v 19. členu določene pristojbine se uporabniku plovbnega območja izda dnevna imenska dovolilnica, tedenska imenska dovolilnica, sezonska imenska dovolilnica ali enkratna neimenska dovolilnica.
(3) Dovolilnica je neprenosljiva.
(4) Dovolilnico mora uporabnik plovbnega območja pred uporabo vstopno izstopnih mest potrditi v elektronskem sistemu, ki ga vodi skrbnik.
(5) Brez potrjene dovolilnice ni dovoljeno uporabljati vstopno izstopnih mest.
(6) Na zahtevo pooblaščene osebe mora uporabnik plovbnega območja dovolilnico pokazati. Dovolilnico mora uporabnik plovbnega območja imeti pri sebi od vstopa do izstopa na vstopno izstopnem mestu.
(7) Izguba dovolilnice gre v breme uporabnika plovbnega območja in je ni mogoče brezplačno nadomestiti.
(8) Dnevna imenska dovolilnica velja na dan potrditve v elektronskem sistemu, enkratna neimenska dovolilnica velja za enkraten vstop in enkraten izstop iz plovbnega območja na dan njene potrditve, tedenska imenska dovolilnica velja na dan potrditve ter še šest dni po dnevu potrditve, sezonska dovolilnica velja v letu, v katerem je bila kupljena, za celotno obdobje, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka.
(9) V času, ko je plovba prepovedana, dovolilnice ni mogoče koristiti.
(10) Vsebino, obliko in sistem izdajanja dovolilnice se podrobneje določi s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tolmin.
19. člen 
(tarifa) 
(1) Višina pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo se določi glede na predpisano število točk, vrednost točke pa določi Občinski svet Občine Tolmin.
(2) Vrednost ene točke za leto 2024 znaša 1,00 EUR z DDV, v obdobju od leta 2025 do leta 2030 pa se navedena vrednost točke vsako leto zviša za 25 centov. Občinski svet Občine Tolmin lahko s sklepom določi tudi drugačno vrednost točke.
(3) Za uporabo vstopno izstopnih mest znaša:
1. dnevna pristojbina, na podlagi katere uporabnik pridobi dnevno poimensko dovolilnico, 10 točk,
2. dnevna pristojbina, na podlagi katere uporabnik pridobi enkratno neimensko dovolilnico, 10 točk,
3. tedenska pristojbina, na podlagi katere lahko uporabnik pridobi tedensko poimensko dovolilnico, 50 točk,
4. sezonska pristojbina, na podlagi katere lahko uporabnik pridobi sezonsko poimensko dovolilnico, 250 točk.
20. člen 
(sporazum o uporabi dovolilnic sosednjih občin ter letna dovolilnica po subvencionirani ceni) 
(1) Občina Tolmin se lahko s sporazumom, ki ga sklene s sosednjo občino Kobarid oziroma Bovec, dogovori, da lahko imetniki dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest na območju Občine Tolmin z isto dovolilnico uporabljajo vstopno izstopna mesta tudi v Občini Kobarid oziroma v Občini Bovec ter da lahko imetniki dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest v Občini Kobarid oziroma v Občini Bovec z isto dovolilnico uporabljajo tudi vstopno izstopna mesta v Občini Tolmin. Pogoj za sklenitev sporazuma, s katerim se v skladu z zgoraj navedenim zagotovi enotne dovolilnice za področje dveh oziroma več občin, je usklajenost vrste in cene posameznih dovolilnic v občinah, ki sklepata oziroma sklepajo sporazum.
(2) Občina Tolmin lahko določenim skupinam ljudi zagotovi dovolilnico po subvencionirani ceni. Pogoje in postopek za pridobitev takšne dovolilnice določi Občinski svet Občine Tolmin.
21. člen 
(posebni plovbni režim) 
(1) Ne glede na določbe 7. člena tega odloka lahko Medobčinska uprava v primeru treningov kajakaških klubov, na podlagi ustrezne vloge, izjemoma razširi čas oziroma obdobje, v katerem je za prosilce dovoljena plovba na plovbnem območju. V smislu tega odstavka je trening organizirana oblika športne dejavnosti članov kajakaških klubov, ki se izvaja z namenom dopolnjevanja, širjenja in izboljševanja njihovih sposobnosti zaradi doseganja čim boljših rezultatov na tekmovanjih.
(2) Ne glede na določbe 5., 6., 7., 8., 11., 15., 16. in 19. člena tega odloka lahko Medobčinska uprava v primeru javnih prireditev, organiziranih v skladu s predpisi o varstvu pred utopitvami oziroma iz drugih opravičljivih razlogov, na podlagi ustrezne vloge, izjemoma:
1. določi začasna dodatna vstopno izstopna mesta za dostop do plovbnega območja za plovbo;
2. določi druge vrste plovil, s katerimi je dovoljena plovba na plovbnem območju;
3. razširi čas, v katerem je dovoljena plovba na plovbnem območju;
4. določi izjeme od prepovedi plovbe po tem odloku;
5. določi dodatna mesta za parkiranje za namen dostopa od plovbnega območja za plovbo in za namen odlaganja odpadkov;
6. določi oprostitve ali popuste pri plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo;
7. prepove plovbo na plovbnem območju na reki Soči.
(3) Odločba iz prvega in drugega odstavka tega člena se izda v obliki soglasja in ustrezne dovolilnice. Tudi za posebni režim plovbe veljajo določbe četrtega odstavka 18. člena tega odloka.
(4) Pri določitvi posebnega plovbnega režima v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena je potrebno upoštevati določbe ZPCV in drugih predpisov ter druge določbe tega odloka.
22. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinske in medobčinske nadzorne službe (medobčinski redar, medobčinski inšpektor) in druge pooblaščene osebe (informatorji, nadzorniki), razen v delu, za katerega sta v skladu z določili ZPCV pristojna inšpektor za plovbo po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) pri ministrstvu, pristojnem za plovbo po celinskih vodah in policija.
(2) Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje določb odloka.
(3) Medobčinski redarji morajo biti uniformirani. Uniforma, označbe in ustrezna oprema je predpisana v Pravilniku o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.
(4) Informatorji morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Informatorji so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Uniforma, označbe in ustrezna oprema se predpiše s Pravilnikom.
(5) Nadzorniki morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Nadzorniki so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Občina lahko pooblasti za izvajanje nadzorne službe ribiške in lovske čuvaje. Uniforma, označbe in ustrezna oprema se predpiše s Pravilnikom.
(6) Nadzorniki in informatorji imajo pravico in dolžnost seznaniti kršitelja o kršitvah tega odloka in drugih predpisov, kršitelja informirati o odpravi pomanjkljivosti in sporočiti zaznane podatke pristojnim organom nadzora, če so potrebni ukrepi, za katere niso pristojni. Za dokazovanje obstoja prekrška smejo informatorji in nadzorniki kršitelja fotografirati ali posneti.
(7) Nadzorniki in informatorji razen v prejšnjem odstavku tega člena navedenih pooblastil oziroma pristojnosti nimajo drugi pooblastil ali pristojnosti.
(8) Izjave nadzornikov, informatorjev, ribiških in lovskih čuvajev ter materialni dokazi, ki jih kot pooblaščene osebe zberejo pri izvajanju nadzora, se v prekrškovnem postopku štejejo kot dokaz, pridobljen v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(9) Za sankcioniranje prekrškov, ki so opredeljeni v tem odloku, je pristojna Medobčinska uprava.
23. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 160,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
1. ki parkira vozilo izven označenih parkirišč na območju vstopno izstopnih mest (prvi odstavek 16. člena), razen izjem iz 21. člena.
(2) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
1. ki uporablja vstopno izstopna mesta brez potrjene dovolilnice (peti odstavek 18. člena);
2. ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice (šesti odstavek 18. člena);
3. ki izvaja plovbo v nasprotju z ureditvijo iz drugega odstavka 6. člena;
4. ki za izvajanje plovbe za dostop in izstop iz plovbnega območja ne uporabi vstopno izstopnih mest (5. člen);
5. ki izvaja svoje dejavnosti tako, da je ogrožena varnost plovbe in obiskovalcev kopalnih območij (drugi odstavek 4. člena);
6. ki ravna v nasprotju z 11. členom.
(3) Z globo 1.600,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki ga stori v okviru samostojnega opravljanja dejavnosti:
1. ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena;
2. ki v nasprotju s 15. členom ne zagotovi za vsako skupino udeležencev prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah ter predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz drugega odstavka tega člena in za prekršek iz druge alineje tretjega odstavka tega člena kaznuje z globo 800,00 EUR.
24. člen 
(prehodna določba) 
(1) Z začetkom uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 29/16) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 52/18) in Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 71/14) na območju Občine Tolmin.
(2) Pravilnike iz 13., 14., 18. in 22. člena tega odloka Občina Tolmin sprejme v dveh mesecih od sprejema tega odloka.
25. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 15. marcem 2024.
Št. 007-0009/2023
Tolmin, dne 30. januarja 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti