Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 430-2/2024-5 Ob-1293/24, Stran 250
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13 in 12/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 125/23) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2024 
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje samozaposlitev, in sicer za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve.
3. Upravičenci do finančnih pomoči
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.
Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve po Pravilniku o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana.
4. Pogoji
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev sredstev za spodbujanje samozaposlitev so:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, oziroma 001 za polni delovni čas – 40 ur), ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005 za polni delovni čas – 40 ur),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Sežana),
– dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje do 21. 6. 2024 mora realizirati samozaposlitev.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis: skupna višina razpisanih sredstev za leto 2024, ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 – Vzpodbujanje zaposlovanja, znaša 60.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za spodbujanje samozaposlitev.
6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč.
Finančne pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V komercialnem cestnem tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči »de minimis« ne sme preseči zgornje meje »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih podjetji.
Prejemnika se pisno obvesti:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo »de minimis«,
– o znesku »de minimis« pomoči.
Upravičeni stroški sofinanciranja spodbujanja samozaposlitev so stroški za realizacijo samozaposlitve, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Višina sredstev, ki jo je možno pridobiti za sofinanciranje samozaposlitve, znaša do 4.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec najkasneje do 28. 6. 2024 predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) oziroma dokazilo o vpisu v sodni register),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov: sredstva bodo razdeljena glede na število prijaviteljev, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, in glede na višino razpoložljivih sredstev.
8. Rok za predložitev vlog je do vključno 3. 5. 2024.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2024«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe, se dvigne v sprejemni pisarni Občine Sežana, v sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani Občine Sežana https://www.sezana.si (zavihek »Javni razpisi, naročila in objave«).
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska cesta 4, kontaktni osebi sta Janja Kristančič, pisarna št. 67, tel. 05/73-10-120 in Helena Race, pisarna št. 64, tel. 05/73-10-129.
12. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinanciranje samozaposlitve«. Na hrbtni strani kuverte morata biti označena naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog – do vključno 3. 5. 2024 osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.Slika 1
13. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispelih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.
14. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 60 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti