Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 354-13/2024 Ob-1355/24, Stran 239
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi Odloka o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju odlok) in Dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje z dne 22. 12. 2023, objavlja
javni razpis 
o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2024 
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za izvedbo omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti v Mestni občini Koper za leto 2024.
2. Območje izvajanja javnega razpisa: območje izvajanja omilitvenih ukrepov je opredeljeno z odlokom in se deli na tri podobmočja, in sicer: najožje območje, ožje območje in širše območje, kot je prikazano v Prilogi 1 javnega razpisa.
3. Vrsta in obseg omilitvenih ukrepov
Za posamezna podobmočja so opredeljeni omilitveni ukrepi glede na vrsto in obseg.
Vrste in obseg omilitvenih ukrepov se lahko izvajajo na stavbi kot celoti ali na delu stavbe ali na posameznem delu stavbe (stanovanju) glede na vrsto ukrepa, in sicer:
a. zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom in/ali obnova obstoječega stavbnega pohištva (restavriranje)* na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe,
b. izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa na stavbi kot celoti ali delu stavbe, ki je potreben obnove,
c. izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo dotrajane korčne kritine na stavbi kot celoti,
d. vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe,
e. namestitev klimatske naprave za stavbo kot celoto ali posamezni del stavbe.
*Za obnovo dotrajanega stavbnega pohištva šteje restavriranje stavbnega pohištva, ki predstavlja prezentacijo spomeniških sestavin v njihovi neokrnjenosti in izvirnosti in jo izvede kvalificirani restavrator.
4. Določitev obsega ukrepov in upravičenih stroškov
Višina nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj petdeset odstotkov upravičenih stroškov investicije. Sredstva, dodeljena na podlagi tega javnega razpisa, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem javnim razpisom, razpisno dokumentacijo javnega razpisa in pogodbo.
Namenska sredstva za izvajanje omilitvenih ukrepov so namenjena za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, nabavo materiala in naprav in davek na dodano vrednost. Dela, ki se izvajajo v okviru posamezne vrste omilitvenega ukrepa, obsegajo:
a. zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom in/ali obnovo obstoječega stavbnega pohištva (restavriranje), skladno z varstvenimi režimi za stavbe v mestnem jedru:
– zamenjava stavbnega pohištva: odstranitev dotrajanih obstoječih oken in vrat ter nakup in vgradnja novega stavbnega pohištva ter pripadajočih sistemov zunanjega senčenja (polkna), popravilo in zaključno obdelavo špalet, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije; novo stavbno pohištvo mora dosegati najmanj razred protihrupne zaščite steklenih površin 3 z Rw faktorjem 35 Db ali več,
– restavriranje kakovostnih identitetno značilnih lesenih elementov stavbnega pohištva (vhodna vrata, polkna, okna s pripadajočimi kovinskimi detajli): dokumentiranje, naravoslovne raziskave, čiščenje, insekticidno in fungicidno zaščito, konstrukcijska popravila s statično sanacijo in izdelavo novih delov, kitanje, površinsko obdelavo, restavriranje okovja, sestavljanje in montaža okovja;
b. izvedbo novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa:
zaščito tlakov ob objektu, postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa, odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, okenske police, zaščite okrasnih fasadnih elementih, balkoni, ograje), obnova poškodovanega fasadnega ometa oziroma izvedba novega fasadnega ometa z materialom, ki je skladen s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Piran (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Piran), nedestruktivno čiščenje kamnitih elementov fasade ter restavriranje kamnitih členov in dekoracij, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije;
c. izolacijo strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo strešne kritine:
zaščito tlakov ob objektu, postavitev gradbenega odra, odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, žlebov, odstranitev dotrajanih strešnih letev ali opaža, nakup in vgradnjo izolacije, nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, zamenjava posameznih konstrukcijskih elementov, ki se nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi, letvanje ali opaž, zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge, pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge, odstranitev, dobava in polaganje nove kritine iz opečnatih korcev, izvedba novih pločevinastih obrob, popravilo in rekonstrukcija napuščev, ponovna montaža žlebov in odtokov oziroma dobava in montaža novih žlebov, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije;
d. vgradnjo sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka:
nakup in vgradnjo izbranega sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote, nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi, odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje, nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka, električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije;
e. namestitev klimatske naprave:
nakup in namestitev izbrane klasične (split) klimatske naprave z največ eno zunanjo enoto ali klimatske naprave brez zunanje enote, električne in strojne instalacije za potrebe delovanja, ostale stroške, ki so neposredno povezani z izvedbo investicije. Prav tako velja omejitev zunanjih enot klimatske naprave na največ eno na posamezno stanovanjsko enoto v primerih določenih novejših stavb iz Priloge 4 k javnemu razpisu v razpisni dokumentaciji.
5. Opredelitev višine nepovratnih sredstev
Višina odobrenih nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov je odstotkovno razdeljena glede na podobmočje izvajanja in vrsto izvedbe omilitvenega ukrepa. Vrednosti posameznih vrst omilitvenih ukrepov in odstotek najvišje višine nepovratnih sredstev po podobmočjih so prikazani v Prilogi 2 javnega razpisa.
Glede na podobmočje izvajanja ukrepov znaša delež nepovratnih sredstev največ1:
1 Deleži nepovratnih sredstev po posameznih območjih in vrstah ukrepov so razvidni iz Priloge 2 k javnemu razpisu: ovrednoteni omilitveni ukrepi glede na območja in podobmočja
PODOBMOČJA
Vrsta ukrepa
Najožje območje
Ožje območje
Širše območje
a.
obnova obstoječega stavbnega pohištva (restavriranje)
95 %
95 %
zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom
90 %
90 %
70 %
b.
izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa
70 %
70 %
50 %
c.
Izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo dotrajane korčne kritine
70 %
70 %
50 %
d.
vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka
60 %
60 %
50 %
e.
namestitev klimatske naprave
50 %
50 %
50 %
6. Merila za vrednotenje in izbor vloge za uvrstitev na listo upravičencev
Pravočasno prejete in popolne vloge bo vrednotila komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan, na podlagi treh meril, in sicer:
I. Lokacija stavbe, kjer se izvajajo omilitveni ukrepi iz vloge, na osnovi katere posamezna vloga lahko prejme 20 ali 15 ali 10 točk, in sicer:
a. najožje območje
20 točk,
b. ožje območje
15 točk,
c. širše območje
10 točk.
II. Vrsta omilitvenega ukrepa na stavbi, kjer posamezna vloga prejme število točk za vsako vrsto izvedbe omilitvenega ukrepa, kot je opredeljeno v nadaljevanju, na način, da se točke po vrstah ukrepov med seboj seštevajo:
a. Zamenjava ali obnova stavnega pohištva:
– zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim stavbnim pohištvom:
– lesena izvedba 
5 točk
– alu izvedba 
3 točke
– PVC izvedba 
1 točka
V primeru uveljavljanja izvedbe omilitvenega ukrepa zamenjave dotrajanega stavbnega pohištva z ustreznim novim s predvideno kombinacijo različnih vrst izvedbe (materialov), se vloga točkuje z izračunom aritmetične sredine vseh predvidenih vrst materialov, navedenih v Prilogi D k prijavnemu obrazcu.
ali
– obnova obstoječega stavbnega pohištva
5 točk
ali
– zamenjava stavbnega pohištva za določene novejše stavbe iz Priloge 4 k javnemu razpisu v razpisni dokumentaciji, ne glede na izbiro materiala
5 točk,
b. Izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa
3 točke,
c. izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije z zamenjavo korčne kritine 
3 točke,
d. vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka
2 točki,
e. namestitev klimatske naprave:
– brez zunanje enote 
2 točki,
– z zunanjo enoto 
1 točka.
III. Pomen omilitvenih ukrepov z vidika celovitosti, kjer se vrednoti obseg omilitvenega ukrepa, na osnovi katerega posamezna vloga lahko prejme 1 ali 2 točki, in sicer:
a. izboljšanje razmer v enostanovanjski stavbi oziroma posamezni stanovanjski enoti večstanovanjske stavbe
1 točka
b. izboljšanje razmer v posamezni(h) stanovanjski(h) enoti(ah) večstanovanjske stavbe sočasno z izvedbo omilitvenih ukrepov na skupnih delih večstanovanjske stavbe ali izvedba omilitvenih ukrepov samo na skupnih delih večstanovanjske stavbe 
2 točki
Vrednotenje vlog se izvede za vse prijavljene omilitvene ukrepe skupaj, dosežene točke pri posameznih merilih se seštejejo. Višje število točk pomeni višjo uvrstitev na listo upravičencev.
7. Razpoložljiva sredstva in način dodeljevanja nepovratnih sredstev
V proračunu Mestne občine Koper bodo za izvajanje omilitvenih ukrepov v letu 2024 predvidena finančna sredstva v višini 320.000,00 EUR in preostankom sredstev iz Javnega razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvedbo omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti v Mestni občini Koper za leto 2023, za vse vrste omilitvenih ukrepov.
Finančna sredstva v višini 320.000,00 EUR predstavljajo namensko donacijo Luke Koper d.d., ki jo skladno z Dogovorom o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje z dne 22. 12. 2023 enkrat letno v obdobju od 2024 do 2028 zagotavlja Mestni občini Koper.
Nepovratna sredstva so namenjena izbranim upravičencem, ki so ali bodo izvedli omilitvene ukrepe v skladu s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo v upravičenem obdobju, in sicer od 17. 3. 2023 dalje.
Upravičenec vloži eno vlogo, ki lahko vsebuje več upravičenih investicij.
Odstotek nepovratnih sredstev za posamezen ukrep je opredeljen v 5. točki javnega razpisa. Ne glede na opredeljen odstotek nepovratnih sredstev za posamezen omilitveni ukrep, znaša najvišja vrednost nepovratnih sredstev, ki jo lahko pridobi izbrani upravičenec za stanovanjsko stavbo ali njen posamezni del, ob izvedbi vseh odobrenih ukrepov, kot sledi:
Neto tlorisna površina stanovanja*
Višina nepovratnih sredstev
do 25,9 m2
največ do 6.000 EUR
od 26 do 35,9 m2
največ do 8.400 EUR
od 36 do 45,9 m2
največ do 10.800 EUR
od 46 do 55,9 m2
največ do 13.200 EUR
od 56 do 75,9 m2
največ do 15.600 EUR
od 76 do 90,9 m2
največ do 18.000 EUR
nad 91 m2
največ do 20.400 EUR
* Podatek, pridobljen iz uradne evidence GURS, Dostop do podatkov za splošno javnost, Javni vpogled
Višina spodbude za socialno šibke občane:
Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo vseh odobrenih ukrepov, ki so predmet tega javnega razpisa, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov investicije, ob upoštevanju najvišje vrednosti, določene v predhodnem odstavku. Socialno šibek občan je vsak lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe ali etažni lastnik posameznega dela večstanovanjske stavbe, ki je v času oddaje vloge na ta razpis upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, ki jo mora priložiti oddani vlogi.
8. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Upravičenci do dodelitve nepovratnih sredstev iz proračunskih sredstev so lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju, določenem z odlokom.
Več upravičencev lahko z eno vlogo kandidira za izvedbo omilitvenih ukrepov na enem objektu kot skupni investiciji.
Upravičenec je tudi lastnik ali solastnik posameznega stanovanjskega dela v večstanovanjski stavbi (etažni lastnik), kadar se omilitveni ukrep izvaja za zmanjšanje vplivov na posamezen stanovanjski del.
Lastniki oziroma solastniki poslovnih prostorov niso upravičeni do dodelitve nepovratnih sredstev v skladu s tem razpisom. Na tem javnem razpisu ni mogoče kandidirati za izvedbo istega omilitvenega ukrepa v tistem delu, za katerega so bila izbranemu upravičencu že dodeljena in izplačana sredstva s strani Mestne občine Koper.
Predmet sofinanciranja so izključno legalno zgrajene stavbe. Upravičenec mora vlogi priložiti izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je stavba zgrajena legalno (Priloga C k prijavnemu obrazcu). Če se ugotovi nasprotno, se sredstva ne izplačajo oziroma je dolžan izbrani upravičenec dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v proračun Mestne občine Koper.
Upravičenec mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je le-ta, kar bo preverjeno pred izdajo sklepa o izbiri in pred nakazilom sredstev na podlagi zahtevka za izplačilo.
Nepovratna sredstva po tem razpisu se ne priznajo za dela, izvedena v lastni režiji.
Upravičenci morajo k vlogi priložiti ponudbo izvajalca za izvedbo omilitvenih ukrepov in Prilogo D k prijavnemu obrazcu (ki jo izpolni in žigosa ponudnik) ali račun, iz katerega je razvidna celotna specifikacija del, skupaj z dokazilom o plačilu računa, če so bila dela (omilitveni ukrepi) že izvedena. Predmet sofinanciranja so izključno dela, navedena v točki 4. javnega razpisa. Ponudba (oziroma izdani račun v primeru že izvedenih omilitvenih ukrepov) mora vsebovati količino in vrednost za vsako postavko iz opisa. Ponudba ne sme obsegati del, ki niso predmet sofinanciranja in del, ki jih izvaja upravičenec v lastni režiji. Pri posamezni postavki mora biti naveden znesek z vključenim DDV, ki že vključuje morebitne popuste.
Predračun za izvedbo investicije (oziroma račun v primeru, da so bila dela že izvedena) mora biti potrjen s strani izvajalca del. Izvajalec del je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti s področja izvajanja omilitvenih ukrepov. Za gradbena dela mora izvajalec izpolnjevati pogoje po predpisu, ki ureja graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov, in za gradbena dela zagotoviti nadzornika.
Če se upravičena investicija financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev, skupna vrednost prejemkov iz vseh javnih virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost iz vseh javnih virov presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se znesek dodeljenih nepovratnih sredstev po tem razpisu zniža na način, da doseže 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
Upravičenci morajo imeti zagotovljena lastna sredstva za pokritje svojih deležev, zato morajo podati izjavo ob oddaji vloge na javni razpis, če ne gre za 100 % financiranje omilitvenih ukrepov (priloga A k prijavnemu obrazcu).
Za izvedbo omilitvenih ukrepov na stavbah, ki se nahajajo na območju razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena – historično mestno jedro Kopra (EŠD 235) (Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 98/07) – (Priloga 3 k razpisni dokumentaciji javnega razpisa) je potrebno obvezno pridobiti Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS OE Piran.
Skladno z določili prvega odstavka 29. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE) je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Piran.
Sredstev po tem javnemu razpisu ni možno pridobiti za izvedbo omilitvenih ukrepov v primerih odstranitve obstoječe stavbe in novogradnje stanovanjske stavbe ali novogradnje stanovanjske stavbe, ki je popolnoma zgrajena na novo in prej ni obstajala. Navedeno velja za vse novogradnje, za katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje po uveljavitvi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10, 61/17 – GZ, 199/21 – GZ-1 in 70/22), to je po 1. juliju 2010.
V primeru dvoma v upravičenost izvedbe omilitvenega ukrepa zaradi dotrajanosti posameznih elementov, si komisija, imenovana s strani župana, ob sodelovanju izvedenca gradbene stroke pridržuje pravico ogleda in presoje utemeljenosti izvedbe omilitvenega ukrepa. Upravičenec je v tem primeru dolžan podati verodostojne podatke glede stanja posameznih elementov. V primeru, da bo iz izvedenskega poročila izhajalo, da posamezni elementi, ki so predmet omilitvenega ukrepa, niso dotrajani in potrebni obnove oziroma zamenjave, se vloga v tem delu zavrne.
Posebni pogoji razpisa:
V primeru izvedbe omilitvenega ukrepa namestitve klimatske naprave ali vgradnje sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka se napravi ne smeta namestiti na ulično stran fasade oziroma na stran fasade, ki je vidna z javne površine. Odvodna cev mora biti speljana v najbližji ustrezen odtok.
V primeru izvedbe omilitvenega ukrepa zamenjave stavbnega pohištva je potrebno poleg izpolnjevanja pogoja iz 4. točke razpisne dokumentacije glede protihrupne zaščite upoštevati varstvene režime za stavbe v historičnem mestnem jedru, kot so določeni v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave št. 29/91, Uradni list RS, št. 65/10, 18/14, 43/17, 41/18, 69/18, 18/20), z namenom ohranjanja in prezentacije kvalitetnih stavbnih sestavin in kvalitetne slogovne in stavbne opreme. Stavbno pohištvo mora slediti enotni celostni podobi objekta in biti iz materialov, oblike in barve, za katere se šteje, da so skladni z namenom varstvenih režimov.
9. Vsebina vloge
Vloga (tako v primeru še ne izvedenih omilitvenih ukrepov kot tudi omilitvenih ukrepov, ki so bili izvedeni v upravičenem obdobju iz 7. točke javnega razpisa) mora vsebovati:
– Izpolnjeno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na predpisanem prijavnem obrazcu Mestne občine Koper (prijavni obrazec).
– Podpisano soglasje k investiciji in podpisano izjavo lastnika o zagotovitvi plačila preostalih lastnih sredstev potrebnih za upravičeno investicijo, in sicer posameznega lastnika stavbe oziroma vseh lastnikov posameznih delov stavbe, če jih je več (priloga A k prijavnemu obrazcu).
– Podpisano izjavo, da se investicija ne sofinancira iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev, oziroma odločbo ali sklep, iz katerega je razvidno, koliko se investicija po tem razpisu financira tudi iz drugih nepovratnih virov iz javnih sredstev oziroma izjavo, da bo upravičenec tovrstno odločbo ali sklep posredoval po prejemu kateregakoli od njiju, najkasneje pa ob oddaji zahtevka za izplačilo (priloga B k prijavnemu obrazcu).
– Podpisano izjavo o legalnosti objekta (priloga C k prijavnemu obrazcu).
– Fotografije trenutnega stanja stavbe oziroma stanja stavbe pred izvedbo investicije, z vidno hišno številko in območjem izvajanja ukrepa oziroma stanja stavbe pred investicijo. Na fotografijah morajo biti tako za primere še ne izvedenih kot izvedenih omilitvenih ukrepov označeni (oštevilčeni) vsi elementi in lokacije2, na katerih je predvidena izvedba le-teh oziroma je izvedba že zaključena.
2 (npr. označen del fasade, ki se bo saniral; na fasadi označitev vsakega posameznega dotrajanega elementa stavbnega pohištva ki bo zamenjan ali rekonstruiran; na fasadi označitev pozicije postavitve zunanje enote klima naprave; na fasadi označitev pozicije odprtin za sistem prezračevanja in rekuperacije zraka)
– Ponudbo izvajalca za izvedbo omilitvenih ukrepov in prilogo D k prijavnemu obrazcu (ki jo izpolni in žigosa ponudnik) oziroma račun s potrdilom o plačilu računa, če so bili omilitveni ukrepi že izvedeni v upravičenem obdobju iz 7. točke javnega razpisa.
– Kulturnovarstvene pogoje in soglasje ZVKDS OE Piran za posege, ki se izvajajo na območju varstva kulturne dediščine (historično mestno jedro Kopra, EŠD 235) oziroma kulturnovarstveno soglasje v primeru, da je bilo izdano na podlagi desetega odstavka 29. člena ZVKD-1.
– Pooblastilo upravnika stavbe in ustrezno kopijo pogodbe o upravljanju, če se na razpis prijavlja upravnik v imenu solastnikov večstanovanjske stavbe oziroma pooblastilo drugemu upravičencu v primeru, da večstanovanjska stavba nima upravnika in se prijavlja na razpis eden od lastnikov posameznega dela stavbe (izbrani upravičenec do sredstev) ali druga fizična oseba.
– Kopijo odločbe centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka v primeru, ko upravičenec dokazuje status socialno šibkega občana.
– Parafiran osnutek pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti, ki je v prilogi razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Vloga, ki ob vložitvi vsebuje vse elemente iz prvega odstavka te točke, šteje za popolno vlogo.
10. Oddaja vloge
Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje do vključno 15. 3. 2024.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Mestne občine Koper.
Vloge, oddane po 15. 3. 2024, bodo zavržene kot prepozne.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici s pripisom »Omilitveni ukrepi, št. zadeve 354-13/2024 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice morajo biti navedeni podatki upravičenca, in sicer ime in priimek, naslov stalnega prebivališča ter kraj bivanja.
11. Obravnava prispelih vlog in obveščanje o izidu razpisa
Po poteku roka, določenega z javnim razpisom za zbiranje vlog, se izvedeta odpiranje vlog in pregled popolnosti vlog, ki ga vodi s sklepom župana imenovana komisija. Odpiranje vlog ni javno. O obravnavi vlog se vodi zapisnik.
Upravičence, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bo Mestna občina Koper pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Če vloga v opredeljenem roku ne bo dopolnjena skladno s pozivom, bo zavržena.
Vse popolne vloge bodo točkovane v skladu z merili iz 6. točke javnega razpisa, na osnovi katerega bo izdelana enotna lista upravičencev, skladno z doseženimi točkami. Predlog dodelitve in razdelitve razpoložljivih sredstev med izbrane upravičence bo pripravljen, upoštevajoč dosežene točke na listi upravičencev in višino razpoložljivih sredstev.
V primeru, da je v okviru javnega razpisa več upravičencev, ki dosežejo enako število točk na zadnjem mestu in bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev, pa bi s priznanjem pravice do nepovratnih sredstev bila presežena razpoložljiva sredstva, imajo prednost upravičenci, ki so prej podali popolno vlogo.
Na podlagi predloga dodelitve in razdelitve razpoložljivih sredstev med izbrane upravičence, bo upravičencem izdan posamični upravni akt, s katerim bo na prvi stopnji odločil vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper. Zoper izdani upravni akt bo možno vložiti pritožbo, o kateri bo odločil župan.
O izidu razpisa bodo vsi upravičenci pisno obveščeni najkasneje 60. dan po sprejemu odločitve.
12. Nakazilo in vračilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo izbranemu upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po zaključeni naložbi in priloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu. Izbrani upravičenec do nepovratnih sredstev je dolžan najkasneje do 15. novembra 2024 Mestni občini Koper predložiti zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev za upravičeno investicijo z vsemi prilogami.
Zahtevek mora v primeru izvedbe gradbenih del vsebovati tudi poročilo pooblaščenega nadzornika.
Zahtevku morajo biti priloženi računi s specifikacijo opravljenih del in potrdili o plačilu izvedenih storitev (obvezno vsaj v višini lastnega deleža) ter fotografije o vseh izvedenih omilitvenih ukrepih z označitvijo (oštevilčenjem) vseh elementov in lokacij, na katerih so se ukrepi izvajali. Komisija bo v sodelovanju s sodnim cenilcem gradbene stroke zahtevek pregledala in ugotovila dejanski znesek upravičenih stroškov ter končno višino nepovratnih sredstev za izbranega upravičenca.
Specifikacija izvedenih del v zahtevku mora ustrezati ponudbi za dela, ki so bila predvidena ob vložitvi vloge oziroma računu, če je bila investicija že izvedena. Obseg del, ki ni bil naveden ob vložitvi vloge oziroma obseg del, ki so bila navedena ob vložitvi vloge in niso bila izvedena, se ne sofinancira.
V primeru, da so izvedeni ukrepi v nasprotju s Kulturnovarstvenimi pogoji in Kulturnovarstvenim soglasjem in določili javnega razpisa, se izvedba omilitvenega ukrepa ne sofinancira, razen v primeru sprememb in navodil ZVKDS OE Piran.
Izbrani upravičenec je dolžan izvesti vse vrste omilitvenih ukrepov, ki jih uveljavlja v prijavnem obrazcu (vlogi). V kolikor izbrani upravičenec ne izvede vseh vrst omilitvenih ukrepov, ki jih uveljavlja v prijavnem obrazcu, se ne sofinancira izvedba nobenega izmed uveljavljanih ukrepov.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev za investicije, ki še niso bile izvedene, predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali predračuni ob vložitvi vloge, se vrednost dodeljenih sredstev ustrezno zmanjša, brez sklepanja dodatkov k pogodbi.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v višji vrednosti, kot so znašali predračuni ob vložitvi vloge (če investicija še ni bila izvedena), se sredstva dodelijo v višini, kot je bila določena v upravnem aktu o dodelitvi sredstev in pogodbi.
Če izbrani upravičenec ob vložitvi zahtevka ne predloži potrdil o plačilu izvedenih storitev v celoti, bo občina nepovratna sredstva v višini neplačanega dela izvedenih storitev (in skupaj največ do višine dodeljenih nepovratnih sredstev) na podlagi podatkov iz v zahtevku predloženih računov, nakazala neposredno na račun izvajalca del.
Izbrani upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena, ali so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je izbrani upravičenec kršil določila pogodbe. O izgubi pravice do nepovratnih sredstev se odloči s sklepom.
13. Prevzem razpisne dokumentacije in dodatna pojasnila razpisa
Razpisna dokumentacija javnega razpisa je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov, dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo med uradnimi urami v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur osebno ali po telefonu na tel. 05/66-46-275 (Valter Pikel) ali preko elektronske pošte valter.pikel@koper.si.
14. Obdelava osebnih podatkov
Upravičenci, ki se bodo prijavili na javni razpis, posredujejo osebne podatke, ki jih občina obdeluje za namen izvedbe postopka, obravnavo posameznih vlog in objavo izbranih upravičencev z navedbo imena in priimka izbranega upravičenca, naslova objekta za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in števila doseženih točk. V primeru, da bo upravičencu odobrena vloga, se bodo zbrali in obdelovali tudi osebni podatki za namen sklenitve in izvedbe pogodbe.
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 05/66-46-100, obcina@koper.si.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o. varstvopodatkov@koper.si, tel. 05/66-46-207.
Vrsta osebnih podatkov za namen izvedbe razpisa (vloga): priimek in ime oziroma naziv upravičenca, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, naslov začasnega prebivališča, ime pooblaščene osebe upravičenca za vlogo, ime odgovorne osebe ter podatke o nepremičnini. Dodatno se bodo za namen sklenitve pogodbe za izbrane upravičence zbirali in obdelovali še naslednji osebni podatki: EMŠO in davčna številka.
Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev oziroma obravnava vloge za pridobitev finančnih sredstev in sklenitev ter izvedba pogodbe (v primeru izbranega upravičenca).
Pravna podlaga: 6.1.c (GDPR), Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/19), in 6.1.b (GDPR) v primeru, ko je vloga odobrena in se z izbranim upravičencem sklene pogodba.
Obdobje hrambe: 10 let.
Zunanji uporabniki: /
Ali je zagotovitev oziroma posredovanje osebnih podatkov s strani posameznika zakonska ali pogodbena obveznost: da, gre za zakonsko obveznost, brez navedenih osebnih podatkov obravnava vloge ni možna.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev: ne.
Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU): ne.
Obstoj pravic posameznikov: Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa (omejeno), omejitve obdelave podatkov ali do ugovora. Pravice uveljavlja preko kontaktnega naslova varstvopodatkov@koper.si.
Možnost vložitve pritožbe: Posameznik ima možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Koper 
Ai sensi del Decreto sull’erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle misure di mitigazione finalizzate alla riduzione dell’impatto delle emissioni da attività portuali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 70/19, nel testo a seguire Decreto) e dell’Accordo sull’applicazione delle misure di mitigazione finalizzate alla riduzione dell’impatto dell’attività portuale sull’ambiente del 22. 12. 2023, il Comune città di Capodistria pubblica il
bando di concorso pubblico 
per l’erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle misure di mitigazione finalizzate alla riduzione dell’impatto delle emissioni da attività portuali nel Comune città di Capodistria per l’anno 2024 
1. Oggetto del bando di concorso pubblico: è oggetto del presente bando di concorso pubblico l’erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle misure di mitigazione finalizzate alla riduzione dell’impatto delle emissioni da attività portuali nel Comune città di Capodistria per l’anno 2024.
2. Zona di applicazione del bando di concorso pubblico: la zona di applicazione delle misure di mitigazione è determinata con il Decreto e suddivisa in tre sottozone, e cioè la zona a contatto, la zona prossima e la zona più estesa, come rappresentato nell’Allegato 1 al bando di concorso pubblico.
3. Tipo ed estensione delle misure di mitigazione
Per le singole sottozone sono definite le misure di mitigazione in merito al loro tipo ed alle loro estensioni.
Il tipo e l’estensione delle misure di mitigazione possono essere realizzati sull’edificio nel suo complesso o sulla singola parte dell’edificio (abitazione) in relazione al tipo di misura, e cioè:
a. sostituzione di porte e finestre usurate con porte e finestre nuove e/o rinnovo delle esistenti porte e finestre (restauro)* sull’edificio nel suo complesso o su parte dell’edificio,
b. nuovo intonaco sulla facciata o restauro dello stesso sull’edificio nel completo o su parte dell’edificio, dove necessario,
c. isolamento della costruzione del tetto o della soffitta con sostituzione della copertura del tetto in tegole sull’edificio nel suo complesso,
d. realizzazione di sistemi di depurazione e ventilazione dell’aria nell’edificio nel suo complesso o su parte dell’edificio,
e. montaggio dell’impianto di aria condizionata sull’edificio nel suo complesso o su parte dello stesso.
*Si considera rinnovo di porte e finestre obsolete il restauro degli elementi soggetti alla tutela del patrimonio culturale nella loro integrità e originalità, realizzato da un restauratore qualificato.
4. Determinazione dell’estensione delle misure e delle spese ammissibili
L’importo dei contributi a fondo perduto a favore delle misure di mitigazione, erogato all’avente diritto, ammonta ad almeno il cinquanta per cento (50 %) delle spese ammissibili dell’investimento. I contributi, assegnati ai sensi del presente bando di concorso pubblico, sono contributi finalizzati e possono essere utilizzati esclusivamente per gli obiettivi, stabiliti dal presente Bando di concorso pubblico, dal capitolato d’oneri e dal contratto.
I contributi finalizzati a favore delle misure di mitigazione sono destinati ad opere edili, artigianali e di installazioni, all’acquisto di materiali e impianti e all’imposta sul valore aggiunto. I lavori, eseguiti nell’ambito della singola misura di mitigazione, comprendono:
a. sostituzione di porte e finestre usurate con porte e finestre nuove e/o rinnovo delle esistenti porte e finestre (restauro) in conformità al regime di tutela in vigore per l’edificio nel centro storico:
– sostituzione di porte e finestre: rimozione di porte e finestre esistenti obsolete e acquisto e montaggio di nuove porte e finestre, nonché del pertinente sistema oscurante esterno (scuri), riparazione e rifinitura di spallette ed altre spese legate direttamente alla realizzazione dell’investimento; i nuovi serramenti devono raggiungere almeno la 3a classe dell’isolamento acustico di facciata con un fattore Rw di 35 Db o più,
– restauro di elementi pregiati in legno caratteristici di porte e finestre (portone d’entrata, scuri, finestre con i pertinenti elementi in metallo): documentazione, ricerche scientifiche, pulizia, protezione insetticida e fungicida, riparazioni strutturali con risanamento statico e costruzione di nuovi elementi, lavori di stuccatura, lavorazione in superficie, restauro di montature, assemblaggio e montaggio delle stesse;
b. applicazione di nuovo intonaco sulla facciata o restauro dello stesso:
protezione di pavimentazioni lungo l’edificio, collocamento dell’impalcatura, rimozione dell’esistente intonaco obsoleto, rimozione o protezione degli elementi della facciata (portali, grondaie, davanzali, protezioni di elementi decorativi della facciata, balconi, recinti), rinnovo dell’intonaco danneggiato ovv. applicazione dell’intonaco conforme al nulla osta dell’Ente per la tutela del patrimonio culturale, Sede regionale di Pirano (nel testo a seguire: ETPC, SR Pirano), pulizia non distruttiva di elementi in pietra della facciata e restauro degli elementi e decorazioni in pietra, altre spese, legate direttamente all’attuazione dell’investimento;
c. isolamento della costruzione del tetto o della soffitta con sostituzione della copertura del tetto:
protezione di pavimentazione lungo l’edificio, collocamento dell’impalcatura, rimozione dell’esistente copertura del tetto obsoleta, di tegole di colmo, bordi, grondaie, rimozione di listelli e rivestimenti per tetti, acquisto e realizzazione dell’isolamento, acquisto e collocamento di barriere anti vapore, materiali permeabili al vapore ovv. altri elementi in funzione di copertura secondaria, sostituzione dei singoli elementi di costruzione, da sostituire con elementi uguali, listelli e rivestimenti per tetti, rivestimenti finali per l’isolamento del tetto ad es. pannelli in cartongesso, rivestimenti in legno ed altri, per l’isolamento del soffitto da locale non riscaldato invece ad es. pannello in calcestruzzo, rivestimenti in legno, per il rinnovo di tetti orizzontali anche le spese di rimozione di rivestimenti obsoleti, collocamento di nuovo isolamento idrico e collocamento del pannello ovv. altri rivestimenti finali, rimozione, acquisto e realizzazione di nuova copertura in tegole in laterizio, nuovi bordi in metallo, riparazione e ricostruzione di cornicioni, montaggio di grondaie e scoli ovv. acquisto e montaggio di nuove grondaie, altre spese, legate direttamente all’investimento;
d. realizzazione di sistemi di depurazione e ventilazione dell’aria:
acquisto e montaggio di sistemi di ventilazione, inclusi gli impianti di ventilazione con sistema per il recupero del calore, acquisto e montaggio del sistema per la distribuzione dell’aria con elementi per il soffiaggio e l’aspirazione dell’aria ed elementi di avvio del sistema, rimozione degli esistenti impianti per la ventilazione, acquisto e montaggio del sistema per il preriscaldamento dell’aria, delle installazioni elettriche e meccaniche per l’attività e l’avvio del sistema, altre spese, legate direttamente all’investimento;
e. montaggio dell’impianto di aria condizionata:
acquisto ed installazione del sistema di climatizzazione convenzionale (split) selezionato, dotato di al massimo un'unità esterna o di un sistema di climatizzazione senza unità esterna, gli impianti elettrici e meccanici necessari per il funzionamento e altri costi direttamente legati alla realizzazione dell'investimento. È inoltre prevista una limitazione delle unità esterne del sistema di climatizzazione, vale a dire al massimo una per unità abitativa per gli edifici di nuova costruzione elencati nell'allegato 4 della documentazione del bando.
5. Determinazione dell’importo dei contributi a fondo perduto
L’importo approvato dei contributi a fondo perduto a favore delle misure di mitigazione è suddiviso percentualmente in relazione alla sottozona e al tipo di misura di mitigazione. I valori delle singole misure di mitigazione e la percentuale dell’importo massimo dei contributi a fondo perduto a seconda della sottozona sono rappresentati nell’Allegato 2 del Bando di concorso pubblico.
A seconda della sottozona di applicazione delle misure, l’importo dei contributi a fondo perduto ammonta al massimo a1:
1 Le quote di finanziamento a fondo perduto per singole aree e tipo di misura sono riportate nell'allegato 2 al bando pubblico: misure di mitigazione stimate in merito alle zone e sottozone
SOTTOZONE
Tipo di misura
Zona di contatto
Zona prossima
Zona più estesa
a.
restauro delle porte e finestre esistenti
95 %
95 %
sostituzione di porte e finestre obsolete con idonee porte e finestre nuove
90 %
90 %
70 %
b.
nuovo intonaco sulla facciata o restauro dello stesso
70 %
70 %
50 %
c.
isolamento della costruzione del tetto o della soffitta con sostituzione della copertura del tetto con tegole
70 %
70 %
50 %
d.
realizzazione di sistemi di depurazione e ventilazione dell’aria
60 %
60 %
50 %
e.
montaggio dell’impianto di aria condizionata
50 %
50 %
50 %
6. Misure per la valutazione e selezione delle richieste per la classificazione sulla lista degli aventi diritto
Le richieste tempestive e complete verranno valutate da parte della commissione, nominata con apposita Delibera dal Sindaco in virtù di tre criteri, e cioè:
I. Ubicazione dell’edificio, dove si applicano le misure di mitigazione di cui alla richiesta, in base alla quale la singola richiesta può ottenere 20 o 15 o 10 punti, e cioè:
a. zona di contatto
20 punti,
b. zona prossima
15 punti,
c. zona più estesa
10 punti.
II. Tipo di misura di mitigazione sull’edificio, dove la singola richiesta può ottenere il numero di punti per ogni tipo di applicazione della misura di mitigazione, come stabilito in seguito, di modo che i punti per tipo di misura vengono sommati:
a. Sostituzione o rinnovo di porte e finestre:
– sostituzione di porte e finestre obsolete con idonee porte e finestre nuove:
– realizzazione in legno
5 punti
– realizzazione in alluminio
3 punti
– realizzazione in PVC
1 punto
Per le misure di mitigazione destinate alla sostituzione di porte e finestre obsolete con porte e finestre nuove e combinazione di diverse tipologie costruttive (materiali), la domanda sarà valutata calcolando la media aritmetica di tutte le tipologie di materiali previste elencate nell’Allegato D al modulo di richiesta.
o
– rinnovo delle esistenti porte e finestre
5 punti
o
– sostituzione di porte e finestre per determinati edifici più recenti di cui all’Allegato 4 del capitolato d’oneri, a prescindere dal tipo di materiale
5 punti,
b. nuovo intonaco sulla facciata o restauro dello stesso
3 punti,
c. isolamento della costruzione del tetto o della soffitta con sostituzione della copertura del tetto con tegole 
3 punti,
d. realizzazione di sistemi di depurazione e ventilazione dell’aria
2 punti,
e. montaggio dell’impianto di aria condizionata:
– senza unità esterna
2 punti,
– con unità esterna
1 punto.
III. Significato delle misure di mitigazione dal punto di vista dell’integrità, dove si valuta l’estensione della misura di mitigazione, in base alla quale la singola richiesta può ottenere 1 o 2 punti, e cioè:
a. miglioramento delle condizioni nell’edificio unifamiliare ovvero nella singola unità abitativa di un edificio plurifamiliare
1 punto
b. miglioramento delle condizioni della/e singola/e unità abitativa/e dell’edificio plurifamiliare contemporaneamente all'attuazione di misure di mitigazione nelle parti comuni del predetto, oppure attuazione di misure di mitigazione nelle parti comuni dell’edificio plurifamiliare
2 punti
Si procede alla valutazione di tutte le misure presentate insieme, i punti conseguiti per singolo criterio si sommano. Un maggior numero di punti comporta una migliore classificazione sulla lista degli aventi diritto.
7. Mezzi a disposizione e modalità di assegnazione dei contributi a fondo perduto
Nel Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria sono garantiti per la realizzazione delle misure di mitigazione nell’anno 2024 i mezzi finanziari nell’importo di 320.000,00 EURO con i mezzi rimanenti del Bando di concorso pubblico sull’erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle misure di mitigazione finalizzate alla riduzione dell’impatto delle emissioni da attività portuali nel Comune città di Capodistria per l’anno 2023 per tutti i tipi delle misure di mitigazione.
I finanziamenti, pari a 320.000,00 Euro, rappresentano una donazione a specifica destinazione di Luka Koper d.d. che ai sensi dell’Accordo sull’attuazione di misure di mitigazione per ridurre l’impatto ambientale delle attività portuali del 22. 12. 2023, nel periodo dal 2024 al 2028 vengono erogati al Comune città di Capodistria una volta all’anno.
I contributi a fondo perduto sono destinati agli aventi diritto selezionati, che hanno realizzato o realizzeranno le misure di mitigazione in conformità al presente Bando di concorso pubblico e al capitolato d’oneri, nel periodo ammissibile, e cioè a partire dal 17. 3. 2023.
Il richiedente può presentare una sola richiesta che può contenere più investimenti ammissibili.
La percentuale dei contributi a fondo perduto per la singola misura è determinata nel punto 5 del presente Bando di concorso pubblico. A prescindere dalla percentuale stabilita dei contributi a fondo perduto per la singola misura di mitigazione, il massimo valore dei contributi a fondo perduto per il singolo beneficiario per l’edificio abitativo o per una parte dello stesso, per la realizzazione di tutte le misure approvate, ammonta a:
Superficie netta dell’alloggio*
Importo del finanziamento a fondo perduto
fino a 25,9 m2
al massimo 6.000 EURO
da 26 a 35,9 m2
al massimo 8.400 EURO
da 36 a 45,9 m2
al massimo 10.800 EURO
da 46 a 55,9 m2
al massimo 13.200 EURO
da 56 a 75,9 m2
al massimo 15.600 EURO
da 76 a 90,9 m2
al massimo 18.000 EURO
più di 91 m2
al massimo 20.400 EURO
* Fonte dati: registri ufficiali GURS, Accesso ai dati a disposizione del pubblico, consultazione pubblica
Importo dell’incentivazione per i cittadini socialmente svantaggiati:
L’incentivazione finanziaria a fondo perduto per tutte le misure approvate, oggetto del presente Bando, è determinata per i cittadini socialmente svantaggiati nell’importo del 100 % delle spese ammissibili dell’investimento, in considerazione del valore massimo, come stabilito nel comma precedente. Si considera cittadino socialmente svantaggiato ogni cittadino che è proprietario o comproprietario di edificio abitativo o proprietario condominiale della singola parte dello stabile plurifamiliare che nel momento della presentazione della richiesta al presente Bando è beneficiario del sussidio sociale, che non è sussidio sociale straordinario, o del sostegno al reddito dei pensionati in conformità alla normativa della Repubblica di Slovenia che regola i trasferimenti sociali. Il cittadino socialmente svantaggiato comprova il proprio diritto al contributo a fondo perduto più alto con la copia della determina del Centro per l’assistenza sociale relativa al diritto al sussidio sociale, che non è sussidio sociale straordinario, o al sostengo del reddito dei pensionati che deve essere allegata alla richiesta.
8. Condizioni per la partecipazione al bando di concorso pubblico
Gli aventi diritto all’assegnazione dei contributi a fondo perduto dai mezzi del bilancio di previsione sono i proprietari o i comproprietari di stabili abitativi nell’area stabilita dal Decreto.
La richiesta d’implementazione delle misure di mitigazione per un fabbricato nell’ambito di un investimento congiunto può essere presentata anche da più di un beneficiario con una unica domanda.
Il beneficiario è anche il proprietario o comproprietario di una singola unità abitativa di un edificio plurifamiliare (condomino), quando la misura di mitigazione viene implementata per ridurre gli impatti su una singola parte abitativa.
I proprietari o comproprietari di locali commerciali non possono beneficiare di finanziamenti a fondo perduto stanziati nell’ambito del presente Bando di concorso pubblico. Non è possibile candidarsi al presente Bando di concorso pubblico per la stessa misura di mitigazione nella parte, per la quale l’avente diritto selezionato aveva già acquisito i mezzi da parte del Comune città di Capodistria.
Sono oggetto del cofinanziamento esclusivamente gli edifici costruiti in modo legale. L’avente diritto deve allegare alla richiesta la dichiarazione, soggetta a responsabilità penale e materiale, che l’edificio è stato costruito in modo legale (Allegato C al modulo di richiesta). Se si rileva il contrario, i mezzi non vengono erogati ovv. l’avente diritto è tenuto a restituire i mezzi assegnati, con i legittimi interessi di mora, nel bilancio del Comune città di Capodistria.
Il beneficiario deve aver pagato tutti gli obblighi finanziari nei confronti del Comune città di Capodistria e delle imprese pubbliche di cui il comune è fondatore. L’affidabilità del beneficiario verrà verificata prima della pubblicazione della deliberazione di selezione e prima di stanziare i fondi in conformità con la richiesta di pagamento.
I contributi a fondo perduto a seconda del presente Bando non vengono riconosciuti per i lavori realizzati di persona (non affidati cioè a professionisti).
I beneficiari devono allegare alla domanda un preventivo dell’esecutore che implementerà le misure di mitigazione e l’Allegato D al modulo di domanda (che deve essere compilato e timbrato dall’offerente) o una fattura dalla quale risulti evidente la specifica completa dei lavori, come anche la pezza giustificativa del pagamento della fattura nel caso i lavori (misure di mitigazione) siano già stati eseguiti. Le uniche opere ammissibili e finanziabili con la misura di cui prima sono specificate al punto 4 del Bando di concorso pubblico. Nell’offerta (o nella fattura in caso di interventi di mitigazione già realizzati) è necessario specificare le quantità ed il valore di ogni voce riportata nella descrizione. L’offerta non deve comprendere i lavori che non sono oggetto di cofinanziamento e i lavori, svolti dall’avente diritto di persona (non affidati cioè a professionisti). La singola voce deve contenere l’importo, con l’IVA inclusa, che comprende già eventuali sconti.
Il preventivo per l’attuazione dell’investimento (ovv. la fattura, se i lavori sono già stati realizzati) deve essere approvato da parte dell’esercente dei lavori. L’esercente dei lavori è l’imprenditore autonomo o la persona giuridica, registrata per l’attuazione dell’attività rientrante nel settore delle misure di mitigazione. Per i lavori edili l’esercente deve soddisfare tutte le condizioni di cui alla normativa che regola la costruzione di stabili e altre questioni, legate alla costruzione, e deve garantire il sovrintendente dei lavori.
Se l’investimento ammissibile è finanziato anche da altre fonti a fondo perduto della spesa pubblica, il valore totale degli introiti da tutte le fonti pubbliche non deve superare il 100 % del valore delle spese ammissibili dell’investimento. Se il valore totale da tutte le fonti pubbliche supera il 100 % del valore delle spese ammissibili dell’investimento, l’importo dei contributi a fondo perduto assegnato a seconda del presente Bando viene diminuito in modo da raggiungere il 100 % delle spese ammissibili.
Gli aventi diritto disporre di risorse proprie per la copertura della propria parte, in relazione a ciò, alla presentazione della richiesta al presente Bando di concorso pubblico, devono presentare una dichiarazione, tranne nel caso in cui si tratta del finanziamento del 100 % delle misure di mitigazione (Allegato A al modulo di richiesta).
Per l’applicazione delle misure di mitigazione sugli edifici che si trovano nell’area del bene culturale monumentale di importanza locale – centro storico di Capodistria (EŠD 235) (Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 98/07) – (Allegato 3 al capitolato d’oneri del Bando di concorso pubblico) bisogna acquisire il nulla osta dell’Ente per la tutela del patrimonio culturale, Sede regionale di Pirano.
In conformità alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (ZVKD-1, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg e 78/23 – ZUNPEOVE) prima di ottenere il nulla osta dell’Ente per la tutela del patrimonio culturale bisogna acquisire le condizioni di tutela del patrimonio culturale da parte dello stesso Ente, Sede regionale di Pirano.
I mezzi a seconda del presente Bando non possono essere acquisiti per l’applicazione delle misure di mitigazione in caso di demolizione dell’esistente edificio e costruzione ex novo dell’edificio residenziale o della costruzione dell’edificio residenziale, costruito completamente ex novo e che prima non esisteva. Quanto specificato vale per tutte le costruzioni ex novo, per le quali è stata rilasciata la concessione edilizia a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sul consumo efficiente di energia negli edifici (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 52/10, 61/17 – GZ, 199/21 – GZ-1 e 70/22), cioè dopo il 1° luglio 2010.
In caso di dubbio sull’ammissibilità della misura di mitigazione a causa di singoli elementi obsoleti, la commissione, nominata dal Sindaco, insieme a un perito del settore edile si avvale del diritto di sopralluogo e valutazione dell’ammissibilità. In questo caso l’avente diritto è tenuto a presentare dati veritieri in merito allo stato dei singoli elementi. Se dalla relazione del perito risulta che i singoli elementi, oggetto della misura di mitigazione, non sono obsoleti e non necessitano di rinnovo ovv. sostituzione, la richiesta viene rigettata nella parte in questione.
Condizioni particolari del Bando:
Se nella misura di mitigazione è prevista l'installazione di impianti di condizionamento o di purificazione e ventilazione dell'aria, questi non devono essere installati sul lato della facciata che dà sulla strada o sul lato della facciata visibile dal suolo pubblico. Il tubo di scarico dev’essere convogliato nell’apposito canale di scolo più vicino.
In caso di applicazione della misura di mitigazione di sostituzione di porte e finestre, oltre l’adozione delle misure di protezione dal rumore di cui al punto 4 del capitolato d’oneri bisogna rispettare i regimi di tutela per gli edifici nel centro storico, come stabiliti dal Decreto sulle norme tecniche di attuazione per gli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino Ufficiale, n. 29/92, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 65/10, 18/14, 43/17, 41/18, 69/18, 18/20), con l’obiettivo di conservare e presentare elementi edili di qualità e consoni all’ambiente. Le porte e le finestre devono essere conformi all’immagine dell’edificio e devono essere in materiali, nella forma e nel colore, che si considerano conformi al regime di tutela.
9. Contenuto dell’offerta
La domanda (sia nel caso di misure di mitigazione da attuate, sia per quelle già implementate nel periodo ammissibile di cui al punto 7 del Bando di concorso pubblico) deve includere:
– la richiesta compilata per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto su apposito modulo di richiesta del Comune città di Capodistria (modulo di richiesta);
– il consenso sottoscritto all’investimento e dichiarazione sottoscritta del proprietario sulla garanzia di pagamento degli altri mezzi propri, necessari all’investimento, e cioè del singolo proprietario dell’edificio ovv. di tutti i proprietari delle singole parti dello stabile, se ce ne sono di più (Allegato A al modulo di richiesta).
– la dichiarazione firmata nella quale viene riportato che l'investimento non è finanziato da altre risorse pubbliche a fondo perduto ovvero da una deliberazione o una decisione nella quale risulta evidente l’importo stanziato per la misura in questione da altre iniziative di finanziamento a fondo perduto, ovvero una dichiarazione del beneficiario che s’impegna a presentare detta deliberazione o decisione al più tardi al momento della presentazione della domanda di erogazione dei fondi (Allegato B al modulo di domanda).
– la dichiarazione sottoscritta sulla legalità dello stabile (Allegato C al modulo di richiesta).
– le fotografie dello stato attuale dell’edificio ovv. dello stato dell’edificio prima dell’investimento, con numero civico visibile e zona di applicazione delle misure di mitigazione ovv. dello stato dell’edificio prima dell’investimento; Sia per le misure di mitigazione in corso sia per quelle già completate, è necessario produrre fotografie con l’identificazione (numerata) tutti gli elementi e luoghi in cui è prevista o è stata completata la mitigazione.
– L'offerta dell'esecutore per la realizzazione delle misure di mitigazione e l'allegato D alla domanda di partecipazione (debitamente compilata e timbrata dall’offerente) ovvero fattura con la ricevuta di pagamento, nel caso gli interventi di mitigazione fossero già stati realizzati nel periodo di ammissibilità di cui al punto 7 del bando.
– le condizioni per la tutela del patrimonio culturale e il nulla osta dell’Ente per la tutela del patrimonio culturale, Sede regionale di Pirano, per gli interventi effettuati nell'ambito della tutela del patrimonio culturale (Centro storico di Capodistria, EŠD 235) o il nulla osta dello stesso Ente nel caso sia stato rilasciato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 10, della legge ZVKD-1;
– la delega dell’amministratore dell’edificio e copia del contratto di amministrazione, se presenta richiesta al Bando l’amministratore a nome dei comproprietari di uno stabile plurifamiliare ovv. delega ad altro avente diritto, se lo stabile plurifamiliare non è provvisto di amministratore e presenta richiesta al Bando uno dei proprietari della singola parte dello stabile (l’avente diritto ai mezzi selezionato) o altra persona fisica;
– la copia della determina del Centro per l’assistenza sociale relativa al diritto al sussidio sociale, che non è sussidio sociale straordinario, o al sostengo del reddito dei pensionati, se presenta la richiesta al Bando un cittadino socialmente svantaggiato;
– la bozza siglata del contratto sull’assegnazione dei contributi a fondo perduto per le misure di mitigazione finalizzate alla riduzione delle emissioni da attività portuali, di cui all’allegato del capitolato d’oneri.
La richiesta che contiene alla presentazione tutti gli elementi di cui al primo comma del presente punto si considera completa.
10. Presentazione della richiesta
Gli aventi diritto sono tenuti a presentare le richieste per posta quale plico raccomandato all'indirizzo Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria, oppure presentarla all’Ufficio protocollo del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria, pianterreno a destra, durante l’orario d’ufficio entro e non oltre il 15. 3. 2024.
Si considera tempestiva la richiesta presentata (entro e non oltre) l’ultimo giorno del termine per la presentazione delle richieste per posta quale plico raccomandato o entro le ore 12 alla sede del Comune città di Capodistria.
Le richieste presentate dopo il 15. 3. 2024 verranno rigettate quali tardive.
Le richieste vanno presentate in busta chiusa con la dicitura “Misure di mitigazione, prot. n. 354-13/2024 – Non aprire”. Sul retro della busta devono essere riportati i dati relativi all’avente diritto, e cioè il nome e il cognome, l’indirizzo di residenza permanente e il luogo di residenza.
11. Esame delle richieste pervenute e informazione in merito all’esito del bando
Dopo la scadenza del termine utile, la Commissione tecnica, nominata con apposita Delibera da parte del Sindaco, procede all’apertura delle richieste e all’esame della completezza delle stesse. L’apertura delle richieste non è pubblica. In merito all’apertura delle richieste si redige il verbale.
Il Comune città di Capodistria inviterà per iscritto gli aventi diritto, le cui richieste non saranno complete, a integrarle. Se la richiesta non verrà integrata nel termine stabilito, verrà rigettata.
A tutte le richieste complete verranno assegnati i punti ai sensi dei criteri di cui al punto 6 del presente Bando di concorso pubblico, in base ai quali si redigerà la lista degli aventi diritto, in conformità al punteggio raggiunto. La proposta di assegnazione dei mezzi a disposizione verrà redatta in considerazione del punteggio conseguito sulla lista degli aventi diritto e dell’importo dei mezzi disponibili.
Nel caso in cui ci siano più aventi diritto con lo stesso numero di punti conseguiti all’ultimo posto, che avrebbero quindi diritto ai mezzi a fondo perduto, ma verrebbe così superato l’importo dei mezzi disponibili, hanno diritto i beneficiari che hanno presentato prima la richiesta completa.
Ai sensi della proposta di assegnazione e distribuzione dei fondi disponibili tra i beneficiari selezionati, verrà emesso un atto amministrativo individuale con la decisione in prima istanza presa dal Dirigente dell’Ufficio per lo sviluppo territoriale e il patrimonio immobiliare del Comune città di Capodistria. Per l'atto amministrativo emesso sarà possibile presentare ricorso, di cui deciderà il sindaco.
Gli aventi diritto verranno informati in merito all’esito del Bando entro il 60° giorno dalla deliberazione.
12. Erogazione e restituzione dei contributi a fondo perduto
I contributi a fondo perduto si erogano all’avente diritto in base alle disposizioni del contratto a seguito dell’investimento e in base agli attestati di cui al Bando di concorso. L’avente diritto selezionato è tenuto a presentare al Comune città di Capodistria la richiesta di erogazione dei contributi a fondo perduto per l’investimento ammissibile con tutti gli allegati richiesti entro e non oltre il 15 novembre 2024.
In caso di opere edili, detta richiesta deve contenere anche la relazione del sovrintendente autorizzato.
La domanda deve essere accompagnata da fatture con le specifiche di tutti i lavori svolti, accompagnare da relative ricevute accompagnatorie (almeno per l’ammontare della propria quota), e da fotografie di tutte le misure di mitigazione realizzate, con l'identificazione (numerazione) di tutti gli elementi e di tutte le posizioni in cui le misure sono state realizzate. In collaborazione con il perito del settore edile, la Commissione esaminerà la richiesta e rileverà la somma effettiva delle spese ammissibili, nonché l’importo finale dei contributi a fondo perduto per il singolo avente diritto.
L’inventario dei lavori effettuati deve essere conforme all’Inventario dei lavori previsti alla presentazione della richiesta di partecipazione al Bando ovv. alla fattura, se l’investimento è già stato realizzato. L’estensione dei lavori, non specificata alla presentazione della richiesta ovv. l’estensione dei lavori, specificata alla presentazione della richiesta che non sono stati svolti, non viene cofinanziata.
Nel caso in cui le misure svolte siano in contrasto con le condizioni e il nulla osta dell’Ente per la tutela del patrimonio culturale, nonché con le disposizioni del presente Bando di concorso, le misure di mitigazione non vengono cofinanziate, tranne in caso di modifiche e istruzioni dell’Ente stesso.
In caso di selezione il beneficiario è tenuto a implementare tutti i tipi di misure di mitigazione indicati nel modulo di richiesta (domanda). Nel caso il beneficiario selezionato non dovesse attuare tutti i tipi di misure di mitigazione dichiarati nel modulo di richiesta, nessuna delle misure dichiarate sarà oggetto di cofinanziamento.
Se alla richiesta di erogazione dei mezzi sono allegate le fatture degli investimenti non ancora realizzati nella somma inferiore rispetto ai preventivi presentati, il valore dei mezzi assegnati viene diminuito, senza la necessità di stipulazione di appendici al contratto.
Se alla richiesta di erogazione dei mezzi sono allegate le fatture nella somma superiore rispetto ai preventivi presentati (se l’investimento non è ancora stato realizzato), i mezzi vengono assegnati nell’importo, stabilito nell’atto amministrativo sull’assegnazione dei mezzi e nel contratto.
Se il beneficiario selezionato alla presentazione della richiesta non allega gli attestati sul pagamento dei servizi effettuati, il Comune verserà i contributi a fondo perduto nell’importo della parte non pagata dei servizi effettuati (e in totale al massimo fino all’importo dei contributi assegnati) in base ai dati di cui alla richiesta direttamente sul conto dell’esercente dei lavori.
Il beneficiario selezionato è tenuto a restituire i mezzi utilizzati per altri scopi da quelli specificati nel Bando, con i legittimi interessi di mora, commisurati a decorrere dal giorno di erogazione dei mezzi al giorno di restituzione degli stessi, se si rileva, che i mezzi assegnati sono stati utilizzati in tutto o in parte per altri scopi da quelli di cui al Bando, o se i mezzi sono stati assegnati in base a dati non veritieri, o se l’avente diritto ha violato le disposizioni di cui al contratto. Si delibera in merito alla cessazione del diritto ai mezzi a fondo perduto con apposita Delibera.
13. Ritiro del capitolato d’oneri e ulteriori informazioni
Il capitolato d’oneri è reperibile dal giorno di pubblicazione del Bando allo scadere dei termini utili sul sito web del Comune città di Capodistria www.koper.si o in detto termine durante l’orario d’ufficio presso l’Ufficio protocollo del Comune città di Capodistria, Via Giuseppe verdi n. 10, Capodistria.
Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni in merito al Bando di concorso durante l’orario d’ufficio personalmente o per telefono al numero 05 6646 275 (Sig. Valter Pikel) o per posta elettronica all’indirizzo valter.pikel@koper.si.
14. Trattamento dei dati personali
Gli aventi diritto che presenteranno richiesta al Bando di concorso inoltrano i dati personali, che il Comune tratta per motivi di attuazione del procedimento, l’esame delle singole richieste e la pubblicazione dei beneficiari selezionati, specificando il nome e il cognome del beneficiario, l’indirizzo dell’edificio, per il quale si assegnano i contributi e il numero dei punti conseguiti. Se all’avente diritto verrà approvata la richiesta, verranno raccolti e trattati anche i dati personali ai fini della stipulazione del contratto e dell’applicazione dello stesso.
Informativa sul trattamento dei dati personali in conformità all’Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati:
Dati di contatto del titolare del trattamento: Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Capodistria, 05 6646 100, obcina@koper.si.
Responsabile della protezione dei dati: dott. mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o. varstvopodatkov@koper.si, telefono 05/66-46-207.
Tipo di dati personali necessari al procedimento del Bando di concorso (richiesta): cognome e nome ovv. denominazione dell’avente diritto, indirizzo di residenza permanente, numero di telefono, indirizzo di residenza provvisoria, nome del soggetto autorizzato per la richiesta, nome del soggetto responsabile e dati relativi all’immobile. Ai fini della stipulazione del contratto verranno raccolti e trattati anche i seguenti dati personali: CAUC e codice fiscale.
Finalità del trattamento dei dati personali: Attuazione del procedimento del Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto ovv. esame della richiesta per l’acquisizione dei mezzi finanziari e stipulazione e applicazione del contratto (in caso dei beneficiari selezionati).
Base giuridica: 6.1 c GDPR, Decreto sull’erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle misure di mitigazione finalizzate alla riduzione dell’impatto delle emissioni da attività portuali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 70/19) e 6.1 b (GDPR) in caso di approvazione della domanda e la conseguente stipula il contratto con il beneficiario selezionato.
Durata della custodia: 10 anni.
Utenti esterni: /
La garanzia ovv. l’inoltro dei dati personali da parte del soggetto è un obbligo legittimo o contrattuale: SÌ, si tratta di un obbligo legislativo, senza i dati personali non è possibile esaminare la richiesta.
Deliberazione automatizzata: no.
I dati si inoltrano in Paesi terzi (fuori dall’UE): no.
Diritti del soggetto: il soggetto ha diritto all’accesso, alla modifica o all’eliminazione dei dati personali (in forma limitata), alla limitazione del trattamento degli stessi o al ricorso. Rivolgersi a: varstvopodatkov@koper.si.
Possibilità di ricorso: il soggetto ha la possibilità di ricorso all’organo di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Comune città di Capodistria 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti