Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Ob-1314/24, Stran 266
Svet Vrtca Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 1. 2. 2024, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), in sicer kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora kandidat/-ka ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od začetka mandata,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let; izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (potrdilo iz Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Svet Vrtca Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ciciban 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti