Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

324. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škocjan, stran 753.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21, 43/23) je Občinski svet Občine Škocjan na 7. redni seji dne 30. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škocjan 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Škocjan ustanavlja režijski obrat ter določa njegov status, delovno področje ter druga vprašanja povezana z delovanjem režijskega obrata.
Režijski obrat se ustanavlja za nedoločen čas.
2. člen 
Režijski obrat deluje na območju Občine Škocjan (v nadaljevanju besedila: občina).
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave občine in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
3. člen 
Režijski obrat je ustanovljen za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog lokalne skupnosti ter je njihovo izvajanje v javnem interesu.
V tem okviru režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– izvajanje dejavnosti v zvezi z upravljanjem javnih občinskih objektov in območij,
– izvajanje dejavnosti v zvezi z upravljanjem prostorov v lasti občine,
– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
– dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
– vzdrževanje javnih ter zelenih javnih površin,
– vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– upravljanje s tržnico,
– upravljanje s pokopališči,
– izvajanje posameznih del zimske službe,
– izvajanje posameznih del pri vzdrževanju občinskih javnih cest, površin za pešce,
– izvajanje dejavnosti pregledniške službe občinskih javnih cest,
– izvajanje posameznih del pri upravljanju in urejanju javnih parkirišč,
– izvajanje dejavnosti in storitev, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu, kot to določa zakon, ki ureja spodbujanje turizma ter
– druge dejavnosti po odredbi župana.
Režijski obrat lahko opravlja tudi naloge iz drugih področij ter druge dejavnosti, ki so opredeljene z občinskimi odloki in predpisi.
Posamezna opravila v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat izvaja tudi preko pogodbenih izvajalcev.
III. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen 
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave občine.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom občine in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
5. člen 
Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine. Režijski obrat se financira iz:
– sredstev proračuna občine,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– nepovratnih sredstev ter
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
6. člen 
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava občine, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, ki omogoča obračun prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Škocjan, odloka, ki ureja gospodarske javne službe v Občini Škocjan ter določila veljavnih predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
8. člen 
Režijski obrat prične delovati takoj po sprejemu in uskladitvi vseh potrebnih pravnih aktov ter izvedbi vseh kadrovskih in drugih postopkov, potrebnih za ustrezno delovanje režijskega obrata.
9. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0001/2024
Škocjan, dne 30. januarja 2024
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti