Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

295. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), stran 687.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2024.
Št. 003-02-1/2024-3
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2024 IN 2025 (ZIPRS2425-A) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23) se v 21. členu v prvem odstavku za 20. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove 21., 22., 23. in 24. točka, ki se glasijo:
»21. prihodki od prispevkov iz 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS), ki so vir sklada za obnovo iz 127. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23; v nadaljnjem besedilu: ZORZFS) (v nadaljnjem besedilu: sklad za obnovo);
22. prihodki od razlike med zneskom davka po stopnji iz prvega odstavka 64. člena ZORZFS in zneskom davka po stopnji iz 60. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP), ki so vir sklada za obnovo;
23. prihodki od čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga, d. d., po 65. členu ZORZFS, ki so vir sklada za obnovo;
24. prihodki od davka na bilančno vsoto bank in hranilnic iz 78. člena ZORZFS, ki so vir sklada za obnovo.«.
2. člen 
V 44. členu se za 10. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. podračun, ustanovljen na podlagi 127. člena ZORZFS.«.
3. člen 
V 45. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Posojila, ki jih Republika Slovenija prejme kot povratna sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost, se na sklad za okrevanje in odpornost izločajo do višine načrtovanih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost v posameznem letu.«.
4. člen 
V 58. členu se v petem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Finančni načrt posrednega uporabnika proračuna za posamezno proračunsko leto ne sme izkazovati presežka odhodkov nad prihodki, razen če se presežek odhodkov nad prihodki posrednega uporabnika proračuna pokriva s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ne glede na prejšnji stavek lahko finančni načrt javnega sklada za posamezno proračunsko leto izkazuje presežek odhodkov nad prihodki do višine načrtovanih investicijskih odhodkov, za katere se v skladu s predpisi, ki urejajo njegovo delovanje, vir financiranja zagotavlja iz namenskega premoženja javnega sklada.«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »drugim oziroma tretjim « nadomesti z besedilom »drugim, tretjim oziroma petim«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/24-01/10
Ljubljana, dne 30. januarja 2024
EPA 1288-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti