Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 354-15/2024-1 Ob-1315/24, Stran 272
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 (Uradni list RS, št. 134/23), Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 (Uradni list RS, št. 134/23) in na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (Uradni list RS, št. 36/19, v nadaljevanju: odlok)
javni poziv 
za sofinanciranje opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami v letu 2024 in 2025 
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG).
2. Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov nakupa, montaže in zagona malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Mestni občini Nova Gorica.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu in zahtevane priloge
3.1. Upravičenci
Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica, ki imajo lastninsko ali stavbno pravico na enostanovanjskih ali na/oz. v večstanovanjskih objektih, ki so jih opremili z MKČN.
V primeru solastnine ali opremljanja več enostanovanjskih objektov ali enega ali več večstanovanjskih objektov s skupno MKČN, so upravičenci vsi lastniki, solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na tem objektu.
Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.
3.2. Splošni pogoji za sofinanciranje
Sofinancira se opremljanje objektov z MKČN na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN sofinancira tudi na območjih, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kot tudi, če je vgradnja MKČN pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. O dejstvih iz tega odstavka izda potrdilo izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.
Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN sofinancira tudi na območjih, kjer se načrtuje izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, vendar izgradnja ni predvidena v obdobju veljavnega Načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica.
V primeru opremljanja objektov s skupno MKČN mora vlagatelj vloge priložiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, v kateri je določen najmanj vlagatelj vloge, eden ali več pooblaščencev za sprejem sredstev ter način razdelitve med upravičence.
V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem pozivu, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
3.3. Pogoji in omejitve
MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
MKČN mora biti v času vložitve prijave na javni poziv vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv predložiti potrdilo izvajalca javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1, Nova Gorica, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, pravilno obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
Vlogo na javni poziv je mogoče vložiti najkasneje do poteka šestih mesecev od datuma izdaje potrdila iz prejšnjega odstavka.
4. Višina sredstev in višina sofinanciranja
Sredstva bremenijo proračunsko postavko proračuna Mestne občine Nova Gorica s številko 07279 in nazivom Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Višina razpisanih sredstev za leto 2024 je 20.000,00 EUR ter za leto 2025 je 20.000,00 EUR.
Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500,00 EUR za en stanovanjski objekt.
Na vodovarstvenih območjih znaša višina sofinanciranja 60 % upravičenih stroškov, oziroma največ 1.700,00 EUR za enostanovanjski objekt.
V primeru opremljanja s skupno MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, znaša višina pomoči 60 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
– v primeru vgradnje ene MKČN za 2–3 objekte oziroma stanovanja največ: 2.000 EUR
– v primeru vgradnje ene MKČN za 4–5 objektov oziroma stanovanj največ: 2.500,00 EUR
– v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oziroma stanovanj največ: 3.000,00 EUR.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa, montaže in zagona MKČN.
Stroški vgradnje (gradbenih del) in prevozni stroški, stroški zavarovanj ipd. niso upravičen strošek.
DDV je upravičen strošek.
6. Način prijave in roki
Prijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Rok za oddajo vloge je 30. 10. 2025.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v sprejemno pisarno Mestne občine Nova Gorica najpozneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka, oziroma če jo je Mestna občina Nova Gorica prejela pred objavo obvestila o zaprtju poziva.
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem pozivu. Vlogo je mogoče vložiti najkasneje do poteka šestih mesecev od datuma izdaje potrdila izvajalca javne službe, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, pravilno obratuje in je bila predana vsa potrebna dokumentacija. Po preteku tega roka za sofinanciranje ni več mogoče zaprositi.
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »Javni poziv za sofinanciranje MKČN«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 30. 10. 2025.
7. Odpiranje in obravnavanje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodil organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), ki bo odpiral in obravnaval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do porabe proračunskih sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 30. 10. 2025.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pisno pozvan, da vlogo v roku določenem v pozivu, dopolni. Če prijavitelj vloge v določenem roku ne dopolni, jo pristojni organ s sklepom zavrže.
Nepopolnih vlog, iz katerih je nedvoumno razvidno, da ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se ne dopolnjuje, pač pa se zahtevek z odločbo zavrne.
O pravici do sofinanciranja se odloča po vrstnem redu prejetih popolnih vlog. Za vlogo, ki je bila ob vložitvi nepopolna, se šteje kot datum prejema dan, ko je pristojni organ prejel vse zahtevane dopolnitve.
Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda odločbo o dodelitvi sredstev. Postopek o dodelitvi sredstev se vodi v skladu z javnim pozivom po pravilih splošnega upravnega postopka.
V roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dolžan vrniti Mestni občini Nova Gorica podpisano pogodbo o sofinanciranju. Če tega ne stori, mu pravica do sofinanciranja ugasne.
8. Izplačilo sredstev: sredstva se upravičencu nakažejo po podpisu pogodbe o sofinanciranju, in sicer v roku iz pogodbe, določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
9. Nadzor in vračilo sredstev
Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
Če je prejemnik sredstev ob oddaji vloge zamolčal neresnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na dodelitev pravice do sofinanciranja, ali če je pred potekom 5 let od prejema sredstev opustil delovanje oziroma zaradi nevzdrževanja povzročil nepravilno delovanje MKČN, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila do dneva vračila.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronsko pošto martina.remec-pecenko@nova-gorica.si ali pokličete na tel. 05/33-50-130.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti