Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 122-11/2024 Ob-1298/24, Stran 230
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 109/23) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 122-7/2023 z dne 27. 1. 2023, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024 
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje preventivnih programovv Mestni občini Koper za leto 2024.
III. Razpisna področja
Mestna občina Koper bo v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024 sofinancirala programe, na naslednjih področjih:
1. Preventivni programi za otroke, ki se izvajajo v javnih vrtcih v Mestni občini Koper
– Preventivne delavnice na temo socialno-emocionalnega učenja (zviševanje socialne in čustvene kompetentnosti)
– Preventivni programi vključitve terapevtskih živali
– Preventivni program lajšanja prehoda v šolo
2. Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v šolah v Mestni občini Koper
– Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah);
– Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter programi izobraževanja, ozaveščanja in preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja – Cyberbullying);
– Preventivne delavnice na temo preprečevanja nasilja (medvrstniško nasilje in/ali nasilje v družini)
3. Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo izven javnih zavodov
– Preventivni programi vključitve terapevtskih živali
4. Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev v javnih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper
– Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami na temo motenj pozornosti s hiperaktivnostjo in motenj avtističnega spektra
– Preventivni programi svetovanja za preprečevanje izgorelosti in lajšanje stisk ter strokovni razvoj pedagoških in drugih delavcev
5. Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper
– Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter programi izobraževanja, ozaveščanja in preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja – Cyberbullying)
– Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja na temo preprečevanja zasvojenosti z alkoholom, cigareti, elektronskimi cigaretami ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi
– Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja na temo motenj pozornosti s hiperaktivnostjo in motenj avtističnega spektra
Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov ter investicijski stroški.
Predmet sofinanciranja so tudi preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji in preventivne delavnice na temo preprečevanja nasilja, ki se izvajajo v programih osnovnošolskega izobraževanja v javnih zavodih za izobraževanje odraslih in v sklopu aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
Izvajalci programov se za izvajanje programov dogovarjajo neposredno z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, javnimi zavodi za izobraževanje odraslih v Mestni občini Koper in aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
Zaželeno je, da se programi izvedejo v vseh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah, srednjih šolah), ki imajo sedež v Mestni občini Koper.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024, se lahko prijavijo zavodi (razen vzgojno-izobraževalnih zavodov ter javnih zavodov za izobraževanje odraslih), društva, ustanove in pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani kot društvo, zavod, organizacija ali pravna oseba zasebnega prava in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj eno leto;
6. s prijavljenim programom zagotavljajo brezplačno sodelovanje javnih zavodov in uporabnikov na območju Mestne občine Koper;
7. prijavljajo program, ki ni v celoti financiran iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov;
8. nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu;
11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov in
12. posamezna izvedba programa traja najmanj eno šolsko uro in največ dve šolski uri in
13. imajo poravnane finančne in pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper.
Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinanciranje Mestne občine Koper posamezne izvedbe programa je 50,00 EUR za eno šolsko uro in vključuje vse stroške izvedbe.
V. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in izvedljivost prijavljenega programa glede na zagotovljene kadrovske pogoje (do 30 točk);
2. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
3. sedež prijavitelja v Mestni občini Koper oziroma delovanje na območju Mestne občine Koper (do 10 točk);
4. pregledna, jasna, uravnotežena in natančna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov izvajanja programa (do 15 točk);
5. jasno opredeljeni in ustrezni nameni in cilji programa (do 20 točk) in
6. jasno opredeljene in ustrezne metode in načini dela programa (do 20 točk).
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024 (v nadaljevanju komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev) bo prijavljene programe ocenila v skladu z merili za dodelitev sredstev, z vidika zaprošenih sredstev in vidika najvišje možne zaprošene vrednost sofinanciranja Mestne občine Koper za posamezno izvedbo programa. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo. Mestna občina Koper bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
VI. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov za leto 2024, znaša največ do 20.000,00 EUR.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2024, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, bodo le-te zavržene. Obrazec prijave – Osnovni podatki o prijavitelju ni predmet dopolnitve.
Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
IX. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024, št. 122-11/2024«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
X. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 18. 3. 2023.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
XI. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-247.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti