Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

293. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), stran 685.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2024.
Št. 003-02-1/2024-6
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-E) 
1. člen
V Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) se v 7. členu drugi in tretji odstavek črtata.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. člen 
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen 
Če volivec zaradi dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare, ne more glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, lahko s seboj na volišče pripelje osebo po njegovi izbiri, ki mu pri tem pomaga (v nadaljnjem besedilu: pomočnik).
Če volivec zaradi nepismenosti ne more glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima pravico do pomočnika iz prejšnjega odstavka.
Pomočnik mora biti polnoleten. Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi starost pomočnika na podlagi osebnega dokumenta ali na drug način. Pomočnik je dolžan spoštovati svobodno voljo volivca in zagotavljati tajnost glasovanja.
O pravici volivca do pomočnika odloči volilni odbor. Odločitev se vpiše v zapisnik.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Postopki odločanja o odvzemu volilne pravice v postopkih o postavitvi odrasle osebe pod skrbništvo, ki so se začeli na podlagi Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) in do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se ustavijo.
(2) Z uveljavitvijo tega zakona se pravnomočne sodne odločbe, s katerimi je bila polnoletnim osebam odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost oziroma so bile postavljene pod skrbništvo, razveljavijo v delu, ki se nanaša na odvzem volilne pravice oziroma pravice voliti in biti voljen.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona po uradni dolžnosti pri vseh osebah, ki jim je bila odvzeta pravica voliti in biti voljen, uskladi zaznamke v zvezi z odvzemom volilne pravice v evidenci volilne pravice v skladu s prejšnjim odstavkom.
4. člen 
V Zakonu o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F, 81/18 – odl. US in 16/23) se v 2. členu drugi odstavek črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »prvega in drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedama »prejšnjega odstavka«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
5. člen 
V Zakonu o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17) se v 10. členu v drugem odstavku besedilo », pod pogojem, da mu ni bila odvzeta volilna pravica, in« črta.
V 18. členu se v drugem odstavku besedilo »mora biti listi priložena« nadomesti z besedilom »morajo biti listi priloženi«, besedilo »tudi izjava kandidata, da mu v državi članici Evropske unije, katere državljan je, ni bila odvzeta pravica do kandidiranja na volitvah v Evropski parlament,« pa se črta.
V tretjem odstavku se besedilo », in jih zaprosi, da v roku, ki ga določi, posredujejo informacije, ali jim je bila pravica do kandidiranja na volitvah v Evropski parlament odvzeta« črta.
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen 
V Zakonu o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) se v 4. členu v drugem odstavku 7. točka črta.
V 7. členu se v četrtem odstavku 7. točka črta.
V petem odstavku se za besedo »identiteto« vejica nadomesti z besedo »in«, besedilo »in izjavo, da mu volilna pravica ni bila odvzeta« pa se črta.
V šestem odstavku se besedilo »in državljanu Evropske unije volilna pravica ni bila odvzeta« črta.
V 8. členu se tretji odstavek črta.
7. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-03/23-7/16
Ljubljana, dne 30. januarja 2024
EPA 1210-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti