Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 900-47/2024 Ob-1344/24, Stran 269
Svet zavoda Osnovne šole Antona Ukmarja Koper, Pot v gaj 2, Koper, na podlagi sklepov sprejetih dne 5. 2. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnateljice oziroma ravnatelja 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo s 1. septembrom 2024 oziroma bo usklajen s sklepom o imenovanju. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice šole. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja poln delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Antona Ukmarja Koper, Pot v gaj 2,6000 Koper z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Prijavi priložite dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence RS, ki ni starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, izjavo, s katero dovoljujete obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja. Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov. Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po samem zakonu.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvu šole do 14. ure zadnjega dneva roka.
Kandidati/-ke bodo v zakonitem roku prejeli/-e pisno obvestilo o izboru.
Svet Osnovne šole Antona Ukmarja Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti