Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

308. Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2024, stran 741.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 8/20 in 64/21) in Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 3. dopisni seji dne 2. 2. 2024 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Ankaran za leto 2024 
1. člen
(vsebina) 
Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Ankaran za leto 2024 (v nadaljevanju: LPŠ 2024) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2024 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij v letu 2024.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2024 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni programi za otroke in mladino (ŠV-PRO), 
– celoletni pripravljalni programi za otroke (ŠV-PRI). 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega (OR) razreda. 
– Športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športno-rekreativni programi za odrasle in starejše. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– uporaba športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– obratovanje športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– projektna dokumentacija za telovadnico OŠ,
– ŠRP Sv. Katarina:
– upravljanje parka 
– nakup opreme 
– novogradnje 
– investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
– investicijski nadzor 
– projektna dokumentacija. 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
– izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in
– delovanje športne zveze.
ŠPORTNE PRIREDITVE:
– športne prireditve posebnega pomena (maratoni idr.),
– druge lokalno pomembne športne prireditve.
3. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za LPŠ 2024 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2024 (Uradni list RS, št. 134/23), in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p. p.
2024
sredstva
v %
v % (abs.)
ŠV-PRO
celoletni prostočasni programi otrok in mladine
70.000,00 €
22,91 %
10,30 %
ŠV-PRI
celoletni pripravljalni programi otrok
ŠV-USM
celoletni tekmovalni programi otrok in mladine
140.000,00 €
45,81 %
20,60 %
ŠV-USM
dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR
celoletni tekmovalni programi odraslih
dodatni programi kategoriziranih športnikov DR
dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR
RE
celoletni športno rekreativni programi odraslih
3189
1.000,00 €
0,33 %
0,15 %
ŠSTA
celoletni športno rekreativni programi starejših
OBJEKTI
uporaba plačljivih športnih objektov
25.000,00 €
8,18 %
3,68 %
OBJEKTI
obratovalni stroški športnih objektov
1.500,00 €
0,49 %
0,22 %
RAZVOJ
izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
2.500,00 €
0,82 %
0,37 %
ORG
delovanje športnih društev
21.100,00 €
6,90 %
3,10 %
ORG
delovanje občinske športne zveze
10.000,00 €
3,27 %
1,47 %
PRIR
druge lokalno pomembne športne prireditve
22.000,00 €
7,20 %
3,24 %
PRIR
športne prireditve posebnega pomena
12.500,00 €
4,09 %
1,84 %
SREDSTVA LPŠ ZA JAVNI RAZPIS
305.600,00 €
100,00 %
44,96 %
RAZVOJ
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
3189
2.400,00 €
0,64 %
0,35 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – nakup opreme
1083
67.600,00 €
18,07 %
9,95 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – novogradnje
13.872,28 €
3,71 %
2,04 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – investicijsko vzdrževanje in izboljšave
70.050,20 €
18,73 %
10,31 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – investicijski nadzor
4.554,64 €
1,22 %
0,67 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – projektna dokumentacija
57.320,00 €
15,32 %
8,43 %
OBJEKTI
telovadnica OŠ – projektna dokumentacija
2626
55.806,00 €
14,92 %
8,21 %
OBJEKTI
ŠRP Sv. Katarina – upravljanje parka
3118
102.460,00 €
27,39 %
15,08 %
SREDSTVA LPŠ ZA DRUGA PODROČJA ŠPORTA
374.063,12 €
100,00 %
55,04 %
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA
679.663,12 €
 
100,00 %
4. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila:
– z izvedbo javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci (p. p.: 3189),
– na osnovi podpisane pogodbe o strokovni in informacijski podpori upravljanju športa (p. p.: 3189),
– na osnovi potrjenega programa vlaganj v športno infrastrukturo (p. p.: 1083, 2626),
– na osnovi sredstev načrtovanih na postavki za upravljanje ŠRP Sv. Katarina (p. p.: 3118).
5. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2024 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v Občini Ankaran za leto 2024. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga razpisne dokumentacije.
6. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanih, lahko sredstva znotraj proračunske postavke (3189) prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
7. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2024.
8. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Ankaran za leto 2024 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6712-01/2024/2
Ankaran, dne 2. februarja 2024
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell’articolo 13 della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 e 3/22 – ZDeb), ai sensi dell’articolo 5 del Decreto sul cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 8/20 in 64/21) e lo Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15 e 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 3a seduta per corrispondenza del 2o febbraio 2024, ha approvato il
P R O G R A M M A   A N N U A L E    D E L L O   S P O R T 
nel Comune di Ancarano per l’anno 2024 
Articolo 1 
(contenuti) 
Il Comune di Ancarano (di seguito: comune) in conformità con i piani di sviluppo del comune e i fondi di bilancio disponibili, il personale e le strutture sportive con il Programma annuale dello sport nel comune di Ancarano per l’anno 2024 (di seguito: PAS 2024) determina:
– il tipo e il volume dei programmi e dei settori sportivi, che nel 2024 vengono cofinanziati dai fondi del bilancio comunale,
– l’importo degli stanziamenti per il cofinanziamento dei programmi e dei settori sportivi nell’anno 2024.
Articolo 2 
(programmi e settori sportivi) 
Con i fondi di bilancio del comune, nel 2024 vengono cofinanziati i seguenti programmi e settori sportivi:
PROGRAMMI SPORTIVI:
– Educazione sportiva per il tempo libero per bambini e giovani:
– programmi annuali per il tempo libero per bambini e giovani (ŠV-PRO), 
– programmi preparatori annuali per bambini (ŠV-PRI). 
– Educazione sportiva per bambini e giovani focalizzata sullo sport di qualità e lo sport di alto livello (ŠV-USM):
– programmi agonistici annuali per bambini e giovani, 
– programmi supplementari atleti categorizzati livello giovanile (MLR) e livello promettente (PR). 
– Sport di qualità (KŠ) e sport di alto livello (VŠ):
– programmi agonistici annuali per adulti, 
– programmi supplementari per atleti categorizzati a livello nazionale (DR),
– programmi supplementari per atleti categorizzati a livello internazionale (MR), mondiale (RS) e olimpico (OR).
– Ricreazione sportiva (RE) e sport per anziani (ŠSTA):
– programmi sportivo-ricreativi annuali per adulti e anziani. 
STRUTTURE SPORTIVE E AREE DEDICATE ALLO SPORT ALL’APERTO:
– utilizzo delle strutture sportive per l’esecuzione del PAS,
– esercizio delle strutture sportive per l’esecuzione del PAS,
– documentazione del progetto Palestra scolastica – ristrutturazione,
– PSR Santa Caterina:
– gestione del parco, 
– acquisto di attrezzature 
– nuove costruzioni 
– manutenzione e miglioramenti degli investimenti
– controllo degli investimenti
– documentazione del progetto. 
SVILUPPO:
– qualifica del personale professionale nel settore dello sport.
ORGANIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLO SPORT:
– attività delle associazioni e dell’unione sportiva.
EVENTI SPORTIVI:
– eventi sportivi di rilevanza locale (maratone e altri eventi sportivi),
– eventi sportivi di particolare rilievo.
Articolo 3 
(importo del finanziamento elargito) 
I fondi per la realizzazione del PAS sono garantiti in base al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2024 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 134/23), come segue:
PROGRAMMI E SETTORI SPORTIVI
v. b.
2024
fondi
In %
In % (abs.)
ŠV-PRO
programmi annuali per il tempo libero per bambini e giovani
3189
70.000,00 €
22,91 %
10,30 %
ŠV-PRI
programmi preparatori annuali per bambini
ŠV-USM
programmi agonistici annuali per bambini e giovani
140.000,00 €
45,81 %
20,60 %
ŠV-USM
programmi supplementari per atleti categorizzati MLR, PR
programmi agonistici annuali
programmi supplementari per atleti categorizzati DR
programmi supplementari per atleti categorizzati MR, SR, OR
RE
programmi sportivo-ricreativi annuali
1.000,00 €
0,33 %
0,15 %
ŠSTA
programmi sportivo-ricreativi annuali
STRUTTURE
utilizzo di strutture sportive a pagamento
25.000,00 €
8,18 %
3,68 %
STRUTTURE
costi d’esercizio delle strutture sportive
1.500,00 €
0,49 %
0,22 %
SVILUPPO
qualifica del personale professionale per lo sport
2.500,00 €
0,82 %
0,37 %
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI
attività delle associazioni sportive
21.100,00 €
6,90 %
3,10 %
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI
attività dell’unione sportiva comunale
10.000,00 €
3,27 %
1,47 %
EVENTI
altri eventi sportivi di rilevanza
22.000,00 €
7,20 %
3,24 %
EVENTI
eventi sportivi di particolare rilievo
12.500,00 €
4,09 %
1,84 %
FONDI PAS PER IL BANDO PUBBLICO
305.600,00 €
100,00 %
44,96 %
SVILUPPO
supporto professionale e informatico per la gestione delle attività sportive
3189
2.400,00 €
0,64 %
0,35 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – acquisto di attrezzature
1083
67.600,00 €
18,07 %
9,95 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – nuove costruzioni
13.872,28 €
3,71 %
2,04 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – manutenzione e miglioramenti degli investimenti
70.050,20 €
18,73 %
10,31 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – controllo degli investimenti
4.554,64 €
1,22 %
0,67 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – documentazione del progetto
57.320,00 €
15,32 %
8,43 %
STRUTTURE
Palestra scolastica – documentazione del progetto
2626
55.806,00 €
14,92 %
8,21 %
STRUTTURE
PSR Santa Caterina – gestione
3118
102.460,00 €
27,39 %
15,08 %
FONDI PAS PER ALTRI SETTORI SPORTIVI
374.063,12 €
100,00 %
55,04 %
TOTALE PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT
679.663,12 €
 
100,00 %
Articolo 4 
(metodi di erogazione dei fondi) 
Il comune garantirà i fondi per l’attuazione del PAS:
– eseguendo un bando pubblico e la firma dei contratti da parte del sindaco con gli esecutori selezionati (v.b.: 3189),
– in base alla firma dei contratti il supporto professionale e informatico per la gestione delle attività sportive (v.b.: 3189),
– in base al programma di investimenti nelle infrastrutture sportive approvato (v.b.: 1083, 2626),
– in base dei fondi previsti sulla voce per la gestione del PSR Santa Caterina (v.b.: 3118).
Articolo 5 
(bando pubblico) 
In base al PAS approvato dal comune per l’anno 2024, l’amministrazione comunale eseguirà le procedure per il bando pubblico per il cofinanziamento del PAS nel Comune di Ancarano per l’anno 2024. La valutazione delle domande pervenute al bando pubblico viene effettuata in base alle condizioni e ai criteri per la selezione e la valutazione del PAS, che sono parte integrante del decreto e allegati alla documentazione del bando.
Articolo 6 
(riallocazione dei fondi del PAS e del BP) 
Se la Commissione per il bando pubblico durante il procedimento del BP riscontra che il numero di domande pervenute per i singoli settori è inferiore a quanto previsto, può riassegnare i fondi all’interno delle voci di bilancio (3189) su quei settori del bando in cui il numero di domande pervenute è superiore al previsto.
Articolo 7 
(modifica PAS) 
La modifica del bilancio comunale nella sezione dedicata allo sport significa di conseguenza anche il cambiamento del PAS 2024.
Articolo 8 
(validità PAS) 
Il PAS nel Comune di Ancarano per l’anno 2024 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 6712-01/2024/2
Ancarano, 2 febbraio 2024
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti