Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), stran 682.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2024.
Št. 003-02-1/2024-7
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-2A) 
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon ureja omejevalna ravnanja, koncentracije podjetij, nelojalno konkurenco, oblastna omejevanja konkurence in ukrepe za preprečitev omejevalnih ravnanj in koncentracij, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco, kadar povzročijo ali lahko povzročijo učinke na ozemlju Republike Slovenije, določa pristojni organ, administrativne prestopke in sankcije za izvajanje pravil Evropske unije, ki urejajo spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev in pristojni organ za izvajanje pravil Evropske unije, ki urejajo tekmovalne in pravične trge v digitalnem sektorju ter določa posamezna pravila glede povrnitve škode zaradi kršitev konkurenčnega prava.«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku na koncu prve alineje beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu druge alineje se pika nadomesti z vejico ter se dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»− Uredbe (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (UL L št. 186 z dne 11. 7. 2019, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1150/EU) in
– Uredbe (EU) 2022/1925 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2022 o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju in spremembi direktiv (EU) 2019/1937 in (EU) 2020/1828 (akt o digitalnih trgih) (UL L št. 265 z dne 12. 10. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1925/EU).«.
3. člen 
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Posamezni izrazi, uporabljeni v zvezi s zagotavljanjem pravičnih in preglednih spletnih posredniških storitev za poslovne uporabnike, imajo enak pomen, kot jih določa Uredba 2019/1150/EU.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
V 12. členu se v prvem in drugem odstavku za besedo »zakona« dodata vejica in besedilo »Uredbe 2019/1150/EU«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Agencija v skladu z 38. členom Uredbe 2022/1925/EU sodeluje in se usklajuje z Evropsko komisijo glede postopkov iz Uredbe 2022/1925/EU. Pri tem lahko agencija v skladu s sedmim odstavkom 38. člena Uredbe 2022/1925/EU preiskuje neskladnosti iz 5., 6. in 7. člena Uredbe 2022/1925/EU na ozemlju Republike Slovenije.«.
5. člen 
V 37. členu se v drugem odstavku v 1. točki za besedilom »Uredbe 1/2003/ES« dodata vejica in besedilo »Uredbe 2019/1150/EU in Uredbe 2022/1925/EU;«.
6. člen 
V 38. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »vključno s podatki, določenimi kot zaupni, in podatki, v skladu z določbami zakona, ki ureja tajne podatke, določenimi kot tajni.«.
7. člen 
V 42. členu se v sedmem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Glede razkritja zaupnih podatkov agencija smiselno uporablja šesti odstavek 117. člena tega zakona.«.
8. člen 
V 43. členu se v prvem odstavku za besedo »prizanesljivosti« doda besedilo »in v vlogo za poravnavo«.
9. člen 
V 69. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo »Zaradi možnosti udeležbe tretjih oseb, ki bi lahko izkazale svoj pravni interes za vstop v postopek ter tudi podale morebitne pomembne informacije v povezavi z zadevno koncentracijo, agencija na svoji spletni strani objavi podatke o priglašeni koncentraciji z navedbo v koncentraciji udeleženih podjetij in priglasitelja, kadar je ta fizična oseba, datum priglasitve, opravilno številko zadeve in gospodarskega sektorja, kjer so dejavna udeležena podjetja. V primeru navedbe fizične osebe se objavi njeno osebno ime.«.
10. člen
V 75. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Priglasitelj lahko predlaga korektivne ukrepe najpozneje v 45 delovnih dneh od izdaje sklepa iz četrtega odstavka 70. člena tega zakona. Agencija korektivne ukrepe, vložene po poteku tega roka, obravnava le, če lahko na podlagi razpoložljivih podatkov jasno sklepa, da bodo takšni korektivni ukrepi v celoti in nedvoumno odpravili ugotovljene pomisleke glede konkurence.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane sedmi odstavek, se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Agencija lahko na predlog stranke, ki so ji bili naloženi ukrepi in obveznosti, zaradi bistvene spremembe okoliščin, na katerih je temeljila odločba in na katere stranka ni imela vpliva, spremeni odločbo iz četrtega odstavka tega člena. Če agencija ugotovi, da za zagotovitev skladnosti koncentracije s pravili konkurence sprememba ni možna, ravna v skladu s 76. in 77. členom tega zakona.«.
11. člen 
V 76. členu se prvem odstavku v drugi alineji in v drugem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
12. člen 
Za 78. členom se dodata novo 3.a poglavje in nov 78.a člen, ki se glasita:
»3.a poglavje Postopek pri izvajanju nadzora nad Uredbo 2019/1150/EU 
78.a člen 
(postopek pri izvajanju nadzora nad Uredbo 2019/1150/EU) 
V postopku nadzora nad izvajanjem Uredbe 2019/1150/EU se smiselno uporabljajo 48., 49., 51. do 61. in 64. člen tega zakona.«.
13. člen 
V 85. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija ponudniku spletnih posredniških storitev izreče administrativno sankcijo v obliki enkratnega denarnega zneska v višini največ dveh odstotkov letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu, če ta naklepno ali iz malomarnosti:
1. ne zapiše pogojev uporabe storitev v preprostem in razumljivem jeziku ali ne omogoči enostavne dostopnosti poslovnim uporabnikom v vseh fazah njihovega poslovnega razmerja v skladu s točkama a) in b) prvega odstavka 3. člena Uredbe 2019/1150/EU;
2. poslovnih uporabnikov ne obvesti o vseh predlaganih spremembah prek trajnega nosilca ali uveljavi predlagane spremembe pred iztekom roka za obveščanje, ki je 15 dni od datuma, ko ponudnik spletnih posredniških storitev obvesti poslovne uporabnike v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 2019/1150/EU;
3. ob omejitvi ali začasni onemogočitvi zagotavljanja spletnih posredniških storitev določenemu poslovnemu uporabniku ne predloži obrazložitve razlogov za tako odločitev na trajnem nosilcu podatkov v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 2019/1150/EU;
4. ob ukinitvi zagotavljanja spletnih posredniških storitev v celoti določenemu poslovnemu uporabniku temu poslovnemu uporabniku vsaj 30 dni pred začetkom učinkovanja ukinitve ne predloži obrazložitve razlogov za tako odločitev na trajnem nosilcu podatkov v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 2019/1150/EU;
5. v pogojih uporabe storitev ne določi glavnih parametrov za določanje razvrstitve in razlogov za relativni pomen teh glavnih parametrov glede na druge parametre v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 2019/1150/EU;
6. ne določi glavnih parametrov, ki so posamično ali skupaj najpomembnejši za določanje razvrstitve, in relativnega pomena teh glavnih parametrov, tako da na spletnih iskalnikih navedenih ponudnikov zagotovi enostaven in javno dostopen opis v preprostem in razumljivem jeziku v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 2019/1150/EU;
7. v svojih pogojih uporabe storitev ne navede opisa vrste pomožnega blaga in storitev, ki se ponujajo, ter opisa, ali in pod katerimi pogoji lahko poslovni uporabnik ponuja tudi svoje pomožno blago in storitve prek spletne posredniške storitve v skladu s 6. členom Uredbe 2019/1150/EU;
8. v pogoje uporabe storitev ne vključi opisa diferencirane obravnave, ki jo nudi ali bi jo lahko nudil v zvezi z blagom ali storitvami, ki jih potrošnikom ponuja prek teh spletnih posredniških storitev, na eni strani ta ponudnik sam ali kateri koli poslovni uporabniki, ki jih ta ponudnik nadzira, in na drugi strani drugi poslovni uporabniki v skladu s 7. členom Uredbe 2019/1150/EU;
9. uvede retroaktivne spremembe pogojev uporabe storitev, razen kadar od njega to zahteva zakonska ali regulativna obveznost ali kadar so retroaktivne spremembe v korist poslovnim uporabnikom v skladu s točko a) 8. člena Uredbe 2019/1150/EU;
10. v pogoje uporabe storitev ne vključi informacij o pogojih, pod katerimi poslovni uporabniki lahko prekinejo pogodbeno razmerje s ponudnikom spletnih posredniških storitev v skladu s točko b) 8. člena Uredbe 2019/1150/EU;
11. v pogoje uporabe storitev ne vključi opisa tehničnega in pogodbenega dostopa ali njegovega neobstoja, ki ga imajo poslovni uporabniki do katerih koli osebnih ali drugih podatkov ali obojih, ki jih poslovni uporabniki ali potrošniki zagotavljajo za uporabo zadevnih spletnih posredniških storitev ali ki nastajajo z zagotavljanjem navedenih storitev v skladu z 9. členom Uredbe 2019/1150/EU;
12. razlogov za omejitev možnosti poslovnih uporabnikov, da ponujajo isto blago in storitve potrošnikom pod drugačnimi pogoji na druge načine kot prek navedenih storitev, ne vključi v svoje pogoje uporabe storitev in ne poskrbi, da so enostavno dostopni javnosti v skladu z 10. členom Uredbe 2019/1150/EU;
13. ne zagotovi notranjega sistema za obravnavo pritožb poslovnih uporabnikov v skladu z 11. členom Uredbe 2019/1150/EU;
14. v svojih pogojih uporabe storitev ne določi dveh ali več mediatorjev, s katerimi je pripravljen sodelovati, da bi poskusil doseči dogovor s poslovnimi uporabniki o izvensodnem reševanju sporov med ponudnikom in poslovnim uporabnikom, ki nastanejo v zvezi z zagotavljanjem zadevnih spletnih posredniških storitev, vključno s pritožbami, ki jih ni bilo mogoče rešiti prek notranjega sistema za obravnavo pritožb v skladu z 12. členom Uredbe 2019/1150/EU.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega odstavka oziroma do začetka spoštovanja odločb iz 61., 62. in 63. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »prve do četrte alineje prejšnjega odstavka«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
14. člen 
V 91. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Administrativne sankcije iz prvega in drugega odstavka 85. člena tega zakona ni dopustno izreči, če je poteklo več kot pet let od izvršitve administrativnega prestopka. V primeru tretjega, četrtega in petega odstavka 85. člena tega zakona administrativne sankcije ni dopustno izreči, če so potekla več kot tri leta od izvršitve administrativnega prestopka.«.
15. člen 
V 93. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podjetje, ki je pri Evropski komisiji v obliki prošnje za zaznambo vrstnega reda ali celovite izjave za prizanesljivost vložilo izjavo za odpustitev ali znižanje sankcije v zvezi z istim domnevnim kartelom, lahko pri agenciji vloži skrajšano prijavo, pod pogojem, da take skrajšane prijave zajemajo več kot tri države članice.«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Če želi podjetje preveriti pri agenciji, ali dokazi, s katerimi razpolaga, izpolnjujejo pogoje za odpustitev ali znižanje administrativne sankcije, ne da bi razkrilo svojo identiteto ali kršitev, lahko vloži hipotetično izjavo.
(7) Če se izkaže, da je drugo podjetje že izpolnilo pogoje za odpustitev administrativne sankcije ali da podjetje ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena, agencija o tem pisno obvesti podjetje. V tem primeru lahko podjetje umakne dokazna sredstva, ki jih je razkrilo za namene svoje izjave zaradi prizanesljivosti. To agenciji ne preprečuje uporabe njenih običajnih pooblastil za preiskovanje z namenom pridobiti podatke in dokaze o kršitvi.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Vlada podrobneje predpiše postopek odpustitve in znižanja administrativne sankcije ter zaznambe vrstnega reda, skrajšane prijave in hipotetične prijave iz tega člena.«.
16. člen 
V 102. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ta člen se smiselno uporablja glede sodelovanja in usklajevanja agencije z Evropsko komisijo glede postopkov iz Uredbe 2022/1925/EU.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
17. člen 
V 136. členu se v prvem odstavku na koncu osme alineje pika nadomesti z vejico in se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– stori administrativni prestopek iz četrtega odstavka 85. člena tega zakona.«.
18. člen 
V 138. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na šesti odstavek 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) trenutnim in nekdanjim odgovornim osebam pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ter posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki so vložili prijavo za znižanje administrativne sankcije, agencija upošteva kot olajševalno okoliščino pri odmeri globe in lahko sankcijo odmeri pod mejo, ki je predpisana, če:
– sta izpolnjena pogoja iz prve in druge alineje drugega odstavka 93. člena tega zakona,
– ta odgovorna oseba dejavno sodeluje z agencijo in
– je bila prijava podjetja za znižanje administrativne sankcije vložena, še preden je agencija ali organ, pristojen za varstvo konkurence druge države članice, odgovorno osebo obvestil o postopku zaradi kršitev konkurenčnega prava.«.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/23-6/11
Ljubljana, dne 30. januarja 2024
EPA 1142-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti