Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 671-0001/2024-4 Ob-1290/24, Stran 209
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18 in 135/22) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23)
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2024 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18 in 135/22), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Letni program športa Občine Komen za leto 2024 (št. 671-0012/2023-5 z dne, 20. 12. 2023).
3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja športa za leto 2024. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– Kakovostni šport,
– Športna rekreacija,
– Šport starejših,
– Razvojne dejavnosti v športu,
– Organiziranost v športu,
– Športne prireditve in promocija športa.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športne zveze, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Komen ter športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji. Športna društva morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen,
– imajo sedež izven Občine Komen, če izvajajo dejavnosti na območju Občine Komen, ter če športna panoga v Občini Komen še ni zastopana,
– so registrirani najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa, 
– imajo v temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2024 na proračunski postavki 180519 'Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu' predvidoma v višini 64.500,00 EUR.
Programi in področja se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa Občine Komen za leto 2024.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2024.
Račune z datumom opravljanja storitve v mesecu decembru 2024, lahko prijavitelj uveljavlja pri javnemu razpisu v naslednjemu koledarskem letu.
6. Upravičeni stroški
Za upravičene stroške se v programih Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Športna rekreacija ter Šport starejših štejejo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin);
– stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom – potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % odobrenih sredstev;
– materialni stroški programa (športni rekviziti, športna oprema ipd.).
Za upravičene stroške se v programu Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport štejejo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin);
– stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom – potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % odobrenih sredstev;
– stroški priprave in udeležbe na športnih tekmovanjih (prijavnina za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza in stroški prehrane, sodniški stroški ipd.),
– materialni stroški programa (športni rekviziti, športna oprema ipd.).
Za upravičene stroške se v programu Kakovostnega športa štejejo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin),
– materialni stroški programa (športni rekviziti, športna oprema, sodniški stroški ipd.).
Za upravičene stroške se v programu Razvojne dejavnosti v športu štejejo naslednji stroški:
– prijavnina;
– potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica);
– stroški bivanja;
– strokovna literatura.
Za upravičene stroške se v programu Organiziranost v športu štejejo naslednji stroški:
– materialni stroški (oglaševanje, propagandno gradivo, nezgodno zavarovanje udeležencev, članarina športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam, registracija športnikov, stroški najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material, stroški bančnih storitev, računovodski stroški)) ipd.;
– stroški zaposlenih.
Za upravičene stroške se v programu Športne prireditve in promocija športa štejejo naslednji stroški:
– najemnina prireditvenega prostora ter opreme za izvedbo prireditve;
– promocijski material za prireditev (vabila, plakati, objave v medijih ipd.);
– nagrade (plakete, pokali, priznanja …);
– profesionalna redarska ekipa;
– profesionalna medicinska ekipa;
– sodniški stroški;
– zavarovanje prireditve;
– prevozi (opreme, udeležencev po potrebi);
– ozvočenje prireditve;
– vodenje prireditve;
– stroški bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja;
– stroški pogostitve se upoštevajo v višini 10 % sredstev prejetih za prireditev po razpisu. Nakup alkoholnih pijač ni upravičeni strošek;
– drugi stroški za izvedbo prireditve.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev: predlagatelji bodo do roka določenega v pogodbi morali kot prilogo k finančnemu poročilu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini, ki jo bo predlagatelj prejel na javnem razpisu. Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2024 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.
8. Razpisna merila in kriteriji: merila za izbor in vrednotenje programov in področjih letnega programa športa v Občini Komen so navedena v prilogi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18 in 135/22).
9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 21 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov,
– merila in kriterije za vrednotenje programov,
– vzorec končnega poročila.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje letnega programa športa«
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.Slika 1
Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen, št. SI56 0124 9449 0309 166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa. Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog, imenovana s sklepom župana, v roku 8 dni po zaključenem zbiranju vlog, odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti