Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2024 z dne 16. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2024 z dne 16. 2. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

339. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

382. Uredba o pomoči za samozaposlene kmete
383. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
384. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju porabe sredstev za cilj evropsko teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2021–2027

Sklepi

385. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Chile
386. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Chile, v Republiki Čile
387. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

MINISTRSTVA

340. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
341. Pravilnik o pogojih izdaje dovoljenja za delo in vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
342. Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja
343. Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let, ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
344. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2024

USTAVNO SODIŠČE

345. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o veterinarstvu ni v neskladju z Ustavo

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

346. Sklep o ugotovitvi pravice do opravljanja funkcije poslanca
347. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 2003 – Izola
348. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 2006 – Sežana
349. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 3008 – Ljubljana-Šiška 1
350. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 6003 – Novo mesto 2
351. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 7006 – Maribor 2
352. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 8011 – Ptuj 3
353. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 7011 – Maribor 7

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

354. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o spremljanju in nadzoru porabe storitev
355. Sporazum o spremembah in dopolnitvah Stavkovnega sporazuma
356. Sporazum o spremembah in dopolnitvah Stavkovnega sporazuma
357. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brežice

358. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2024
359. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2025
360. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Dobovi, del EUP DOB–14
361. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2
362. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

363. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod
364. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

Piran

365. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine v Občini Piran
366. Odlok o spremembi Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran
367. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran
368. Sklep o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran

Pivka

379. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
380. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka

Puconci

369. Pravilnik o dodeljevanju pomoči Romom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci

Semič

370. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič

Slovenj Gradec

371. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Slovenj Gradec
372. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG 48 in SG 52-del)
373. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
374. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delih parc. št. 265/6, 268, 270, 274/1, 314, 315/1 in 1360/9 vse k.o. 851 – Legen v Mestni občini Slovenj Gradec (ID 3676)

Slovenska Bistrica

375. Razpis predčasnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Zgornja Polskava

Sodražica

376. Sklep o ugotovitvi javne koristi za nepremičnini parc. št. 71/6 in 71/4, k.o. Sodražica
377. Sklep o ugotovitvi javne koristi za parc. št. 125/7, k.o. 1622 Zamostec

Tolmin

381. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin

Velike Lašče

378. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo križišča in dela državne ceste G2-106 v Rašici

POPRAVKI

388. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja
389. Tehnični popravek Poročila o izidu drugega kroga rednih volitev za župana Občine Dravograd
390. Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 2 Sodražica)

PREKLICI

391. Preklic objave Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

2. Zakon o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami (MZPSAEU)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

3. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitvi
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju drugega švicarskega prispevka izbranim državam članicam Evropske unije za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti