Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2024 z dne 16. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2024 z dne 16. 2. 2024

Kazalo

341. Pravilnik o pogojih izdaje dovoljenja za delo in vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, stran 797.

  
Na podlagi drugega odstavka 60. člena in za izvrševanje 67. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih izdaje dovoljenja za delo in vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: socialnovarstvene storitve) in vpis v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo ter storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: register).
2. člen 
(pogoji za pridobitev dovoljenja za delo in vpis v register) 
Za izdajo dovoljenja za delo in vpis v register mora vlagatelj izpolnjevati pogoje, da:
1. je pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zasebnik), vpisana v Poslovni register Slovenije in registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet postopka za izdajo dovoljenja za delo in vpis v register;
2. je pridobil pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije v postopku izdaje dovoljenja za delo vlagatelju;
3. izpolnjuje minimalne tehnične zahteve glede prostorov in opreme za izvajanje socialnovarstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: tehnične zahteve) v skladu s pravilnikom, ki ureja minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialnovarstvenih storitev;
4. glede na vrsto socialnovarstvene storitve, ki jo bo opravljal, izpolnjuje kadrovske pogoje v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, oziroma pravilnikom, ki ureja standarde in normative za socialnovarstveno storitev, za katero podaja vlogo, in da ima:
– zasebnik ustrezno strokovno izobrazbo in strokovni izpit v skladu z 69. ali 70. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljnjem besedilu: ZSV),
– zakoniti zastopnik pravne osebe ali pri pravni osebi zaposleni strokovni vodja oziroma vodja storitve ustrezno strokovno izobrazbo in strokovni izpit v skladu z 69. ali 70. členom ZSV;
5. ima vlagatelj za socialnovarstveno storitev, za katero podaja vlogo za pridobitev dovoljenja za delo in vpis v register, zagotovljene kadrovske pogoje v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo;
6. mu je izdano soglasje k ceni socialnovarstvene storitve, ki je predmet vloge v skladu s pravilnikom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev;
7. proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
8. vlagatelju, zakonitemu zastopniku vlagatelja, strokovnemu vodji oziroma vodji storitve ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma pravni osebi s pravnomočno odločbo sodišča ni prepovedano opravljanje dejavnosti;
9. vlagatelj, zakoniti zastopnik vlagatelja, strokovni vodja oziroma vodja storitve ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
10. zoper vlagatelja, zakonitega zastopnika vlagatelja, strokovno vodjo oziroma vodjo storitve ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
11. vlagatelj oziroma zakoniti zastopnik vlagatelja ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu.
3. člen 
(vloga) 
(1) Vloga, s katero vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena, mora vsebovati dokazila oziroma priloge:
1. pozitivno strokovno mnenje Socialne zbornice Slovenije za potrebe vpisa v register zasebnikov v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo;
2. tehnično dokumentacijo oziroma načrt arhitekture, s katero dokazuje izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev za izvajanje socialnovarstvene storitve v skladu s pravilnikom, ki ureja minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialnovarstvenih storitev;
3. dokazila zasebnika oziroma zastopnika pravne ali pri pravni osebi zaposleni strokovnega vodje oziroma vodje storitve o izpolnjevanju pogoja strokovne izobrazbe in strokovnega izpita s področja socialnega varstva;
4. dokazila o kadru za opravljanje socialnovarstvene storitve, za katero podaja vlogo (organizacijska shema in dokazila o zaposlenih za zasedbo posameznega delovnega mesta);
5. dokazilo o izpolnjevanju pogoja najmanj treh let delovnih izkušenj na področju, na katerem bo opravljal zasebno delo, če bo opravljal delo, za katero se zahteva najmanj višješolska izobrazba;
6. soglasje k ceni socialnovarstvene storitve v skladu s pravilnikom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev;
7. dokazilo, da vlagatelju, zakonitemu zastopniku vlagatelja, strokovnemu vodji oziroma vodji storitve ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma pravni osebi s pravnomočno odločbo sodišča, ni prepovedano opravljanje dejavnosti;
8. dokazilo, da vlagatelj, zakoniti zastopnik vlagatelja, strokovni vodja oziroma vodja storitve ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
9. dokazilo, da zoper vlagatelja, zakonitega zastopnika vlagatelja, strokovno vodjo oziroma vodjo storitve ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
10. izjava, da zasebnik ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
11. izjava vlagatelja o poznavanju standardov in normativov socialnovarstvene storitve, za katero podaja vlogo za pridobitev dovoljenja;
12. izjava vlagatelja, da bo redno spremljal in izpolnjeval pogoje za socialnovarstveno storitev, ki jo bo opravljal na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register v skladu s tem pravilnikom ter se strokovno izobraževal na področju dela;
13. izjava vlagatelja o poznavanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu;
14. izjava vlagatelja in drugih oseb, za katere vlagatelj podaja dokazila v skladu s tem pravilnikom, o privolitvi za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.
(2) Vzorec obrazca vloge iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za institucionalno varstvo, pomoč družini na domu ter vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi na svoji spletni strani.
4. člen 
(vsebina registra) 
(1) Register, ki je javen, vodi ministrstvo in vsebuje naslednje podatke:
1. firmo, sedež, matično številko izvajalca socialnovarstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: izvajalec);
2. naziv in naslov poslovne enote, kjer se bo socialnovarstvena storitev opravljala;
3. vrsto socialnovarstvene storitve oziroma njeno obliko;
4. kontaktni elektronski naslov oziroma telefonsko številko izvajalca;
5. naslov lokacije oziroma občino opravljanja socialnovarstvene storitve;
6. obseg zmogljivosti v primeru institucionalnega varstva (ločeno za dnevno in celodnevno obliko) oziroma obseg zmogljivosti v primeru socialnovarstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji;
7. številko in datum odločbe dovoljenja za delo in vpisa v register s spremembami;
8. datum začetka opravljanja socialnovarstvene storitve;
9. številko in datum odločbe o izbrisu iz registra.
(2) Podatki iz registra iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno.
5. člen 
(tehnične zahteve) 
Izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev iz 3. točke 2. člena tega pravilnika ugotavlja Komisija za ugotavljanje minimalnih tehničnih zahtev izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki je imenovana v skladu s pravilnikom, ki ureja minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialnovarstvenih storitev.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo tega pravilnika) 
Postopki za izdajo dovoljenja za delo in vpisa v register, za socialnovarstvene storitve iz 4.a, 4.b, 5. in 6. točke prvega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.
7. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za socialnovarstvene storitve iz 4.a, 4.b, 5. in 6. točke prvega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) preneha uporabljati Pravilnik o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register (Uradni list RS, št. 3/06).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-7/2023
Ljubljana, dne 6. februarja 2024
EVA 2023-2720-0020
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti