Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

302. Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, stran 729.

  
D O G O V O R 
o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z naslednjo vsebino:
1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), nominalnih osnov in dodatkov, ki so določeni v nominalni vrednosti po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami znaša 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022–december 2023. Uskladitev vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov iz te točke se izvede 1. junija 2024.
Z uveljavitvijo ukrepa iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.
2. Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024
Regres za letni dopust za leto 2024 se izplača ob izplačilu plače za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.
3. Premik datuma začetka izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah
Začetek izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah iz 6. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) se premakne iz 1. januarja 2024 na datum, ki bo skupaj z dinamiko dogovorjen v okviru usklajevanja novega zakona, ki bo urejal plačni sistem javnega sektorja oziroma pogajanj o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.
4. Zagotavljanje finančnih sredstev
Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani.
5. Uveljavitev dogovora
Vsebina tega dogovora se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, spremembo priloge 1 ZSPJS, spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in spremembo Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.
Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavi pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor.
6. Realizacija dogovora in plačilo stavke
Sindikati, podpisniki tega dogovora, soglašajo, da do 13. septembra 2024 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino tega dogovora.
Zaveza iz prejšnjega odstavka ne velja, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred 13. septembrom 2024.
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo ZSPJS, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.
7. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-1/2024/2
Ljubljana, dne 10. januarja 2024
EVA 2024-3130-0004
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
mag. Franc Props 
minister 
za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Marjana Kolar 
NI PODPISALA 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Ravnikar 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko 
NI PODPISAL 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Damjan Polh 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Damjan Volf
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
NI PODPISAL 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
dr. Aljaž Sočan 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar 
NI PODPISAL 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček 
po pooblastilu 
Nataša Kůs
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Marjan Lah 
NI PODPISAL 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik 
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Grega Praprotnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Adil Huselja 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht 
po pooblastilu 
Nives Počkar
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit 
po pooblastilu 
Bojan Hribar
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Gorazd Kovačič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV DELAVCEV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Mateja Klep Breskvar 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM 
Jakob Počivavšek 
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
mag. Urša Fink 
SINDIKAT MENEDŽERJEV V KULTURI IN UMETNOSTI 
mag. Igor Podbrežnik 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj 
NI PODPISAL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti