Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Ob-1283/24, Stran 264
Svet zavoda Vrtca Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 29. 1. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda Vrtec Urša.
Predvideni pričetek dela je 1. 9. 2024.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisna prijava kandidata mora vsebovati:
1. dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– overjeno dokazilo o izobrazbi, dokazila o nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora kandidat ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od začetka mandata,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju) (obrazec ZPIZ – izpis obdobij zavarovanja),
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
2. program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
3. kratek življenjepis z navedbo delovnih izkušenj.
Popolne pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom vodenja zavoda za mandatno obdobje in navedbo kratkega življenjepisa pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko na naslov: Svet zavoda Vrtca Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati naj v prijavi navedejo elektronski naslov na katerem bodo lahko sprejemali razna obvestila med razpisnim postopkom.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Urša 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti