Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 003-03-1/2024-2 Ob-1367/24, Stran 271
Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) in 9.a člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije) objavljam
javni poziv 
za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) me je dne 10. 1. 2024 obvestil, da namestniku predsednika komisije dne 31. 7. 2024 poteče petletni mandat. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zato objavljam poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika (v nadaljevanju: namestnik) predsednika komisije.
Namestnik predsednika komisije je imenovan za dobo petih let. Na funkcijo je lahko imenovan dvakrat zapored.
Za namestnika predsednika komisije je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije;
– obvlada slovenski jezik;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana izobrazba iz prejšnje alineje, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidira, ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju, pri čemer se izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj presoja po zakonu, ki ureja javne uslužbence;
– zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja;
– ni član organov politične stranke ali zadnji dve leti pred kandidiranjem ni opravljala funkcije v izvršilni, sodni ali zakonodajni veji oblasti na državni ali lokalni ravni;
– po evropski jezikovni lestvici izkazuje višjo raven znanja angleškega ali francoskega jezika;
– v kandidacijskem postopku in postopku imenovanja izkaže, da je osebnostno primerna in strokovno usposobljena za opravljanje funkcije.
Kandidat je dolžan seznaniti kandidacijsko komisijo z morebitnimi preteklimi in sedanjimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale ali ustvarjale videz, da vplivajo na njegovo nepristransko ter objektivno opravljanje funkcije oziroma bi lahko škodovale ugledu komisije.
Kandidat mora kandidaturi priložiti strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter njeno uporabnost in izvedljivost za čas trajanja svojega mandata. Zaželeno je, da predloži tudi svoj življenjepis v Europass obliki v slovenskem jeziku.
Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti vsa dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.
Pred imenovanjem namestnika predsednika komisije Urad predsednika republike povabi kandidata oziroma kandidate na javno predstavitev, na kateri predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo.
Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature za namestnika predsednika komisije, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.uprs@up-rs.si, najkasneje do ponedeljka, 18. marca 2024 do 15. ure.
Nataša Pirc Musar 
Predsednica Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti