Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 430-4/2024-5 Ob-1311/24, Stran 255
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 24/17, v nadaljevanju: pravilnik), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 125/23, z dne 13. 12. 2023) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2024 
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 2024 v Občini Sežana, proračunska postavka 180501 – Mladinski projekti in akcije.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo kvalitetnih mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih in so izpeljani v tekočem letu 2024 (v mesecih od januarja do decembra).
Občina Sežana sofinancira mladinske projekte in akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– aktivnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim bivališčem v občini,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
4. Izvajalec mladinskih projektov in akcij je lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo ali
– neformalna skupina mladih oziroma skupina najmanj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja ali
– posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.
Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimalno 3 aktivne udeležence – mladih. Izvajajo ga mladi sami oziroma skupaj z mentorjem. Izjemoma lahko projekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivnega udeleženca – ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka te točke. Glede starostne meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma posamezni ustvarjalci morajo ob prijavi dosegati vsaj starost 15 let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno starost 29 let.
5. Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23),
– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13, 46/14 in 78/23) ter
– pravne osebe, ki izvajajo programe, namenjene mladim in katerih programski stroški in stroški plač zaposlenih so že financirani iz proračuna občine v okviru posebnih proračunskih postavk.
6. Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo zagotavljati:
– da projekt oziroma akcija prispeva k usposabljanju in pridobivanju kompetenc ter socialnemu vključevanju mladih,
– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem mladim,
– da se projekt oziroma akcija izvaja na območju Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v javnem interesu Občine Sežana,
– da je projekt oziroma akcija neprofitne oziroma nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za svoje delo v okviru projekta ne prejemajo plačil iz proračunskih sredstev Občine Sežana,
– da vsebina projekta oziroma akcije ustreza predmetu javnega razpisa in določbam iz 8. člena pravilnika,
– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti v projektu oziroma akciji, ki je predmet pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta oziroma akcije in lastnih sredstev, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki odhodkom,
– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma akcije, ki jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da izvajalec mladinskih projektov in akcij soglaša z merili in kriteriji za vrednotenje mladinskih projektov oziroma akcij, navedenimi v razpisu in potrjuje resničnost oziroma točnost podatkov navedb v vlogi,
– da se strinja s preverjanjem namenske porabe sredstev, pridobljenih na tem javnem razpisu,
– da predmet predložene vloge (mladinski projekt oziroma akcija) ni bil in ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Sežana,
– v celoti in pravočasno izpolnjene pogodbene obveznosti (predložitev vsebinskega in finančnega poročila o realizaciji aktivnosti) do Občine Sežana na podlagi razpisov iz preteklih let, če so na njih sodelovali.
Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predložijo do dva projekta oziroma akciji letno.
7. Poleg pogojev iz 6. točke pa morajo izvajalci izpolnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero skupino izvajalcev spadajo):
a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na območju Občine Sežana, izjemoma izven območja občine v skladu s tretjo alinejo 3. člena pravilnika,
– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s pravilnikom. V kolikor le-ta ne opravlja registrirane dejavnosti namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s pravilnikom, mora izkazati aktivno skupino najmanj treh mladih, ki bo projekt vodila in ima svojega mentorja, ki ga izberejo izmed sebe. Eden izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je lahko mentor na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29 let. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj štiri člane;
– so registrirani za izvajanje aktivnosti na področju, ki ga prijavljajo najmanj eno leto;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj treh aktivnih mladih izvajalcev, ki izmed sebe izberejo mentorja (odgovorno osebo projekta). Eden izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je lahko mentor na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29 let. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj štiri člane. Vsaj 2/3 članov mora biti občanov Občine Sežana;
c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno bivališče v Občini Sežana;
– projekt oziroma akcija ima širši javni interes.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih ali ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.
8. Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2024.
9. Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 5. 2024.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
10. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si, pod zavihkom »Javna naročila, razpisi in natečaji«.
11. Informacije in pojasnila
Pristojen uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Matej Felicjan (pisarna št. 66), 05/73-10-114, matej.felicjan@sezana.si.
12. Vsebina prijave, oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2024« (ustrezni obrazec glede na prijavitelja) in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v razpisanem roku, v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana 2024«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj s polnim naslovom.
Slika 1
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene pošiljateljem.
13. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja petčlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa. Izbrani izvajalci projektov oziroma akcij bodo v osmih dneh po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. V kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se bo štelo da so odstopili od javnega razpisa.
15. Dokazila o namenski porabi sredstev
Predlagatelji bodo do roka določenega v pogodbi morali kot prilogo h končnemu poročilu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini, ki jo bo predlagatelj prejel na javnem razpisu. Dokazila se morajo vsebinsko skladati z vsebino sofinanciranja.
V kolikor predlagatelj ne bo do predložil dokazil najmanj v višini odobrenih sredstev, bo občina od predlagatelja zahtevala vračilo sredstev oziroma bo predlagatelju izplačala le toliko sredstev, za kolikor bo predlagatelj na podlagi ustrezne dokumentacije dejansko izkazal namensko porabo sredstev.
V kolikor sredstva sploh ne bodo namensko porabljena oziroma končno poročilo z vsemi potrebnimi dokazili ne bo oddano do predvidenega roka se predlagatelje pozove k celotnemu vračilu sredstev.
16. Merila za ocenjevanje in dodelitev sredstev
Projekti in akcije, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, navedene v pravilniku bodo ocenjeni skladno s sledečimi merili:
Merila za dodelitev sredstev za organizacije, neformalne skupine mladih in posameznike oziroma mlade ustvarjalce (razen točk 2 in 5, ki se za posameznike ne točkujejo)
MERILO
VREDNOST
1.Vsebina projekta 
Projekt vsebuje jasno: 
– opisane aktivnosti, 
– opredeljene cilje (opisane, merljive, uresničljive), 
– opredeljeno skladnost aktivnosti s cilji, 
– izdelan časovni načrt, 
– opisan dolgoročen vpliv.
od 0 do 25 točk
2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo v vseh fazah projekta
od 3 do 5 točk
3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta 
Potrebe po izvedbi projekta so jasno opredeljene
od 3 do 5 točk
4. Finančna konstrukcija: 
Projekt ima jasno: 
– opredeljene in utemeljene namene uporabe sredstev, 
– opredeljene druge vire financiranja, 
– opredeljene in uravnotežene prihodke in odhodke.
od 0 do 5 točk
5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta
od 0 do 5 točk
6. Evalvacija projekta 
od 0 do 5 točk
7. Promocija projekta in sofinancerja 
od 0 do 5 točk
8. Sinergijski učinki
od 0 do 5 točk
9. Sofinanciranje projekta 
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva predlagatelja samega in sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa) 
b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana
od 0 do 10 točk
10. Možnost nadgradnje projekta
0 ali 5 točk
Najvišje število točk, ki jih posamezni izvajalec lahko prejme je 75.
Iz nadaljnjega obravnavanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, kar predstavlja 60 % vseh točk oziroma 45 točk. Pri tem se upošteva, da mora minimalno število točk projekt doseči s strani ocene vsaj polovice članov strokovne komisije.
1. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
1.1. Projekt vsebuje jasno opisane aktivnosti
Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, aktivnosti so nejasno opisane
0 točk
Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, le-te pa so delno jasno opisane
3 točke
Projekt ima izdelan načrt aktivnosti in aktivnosti so jasno opisane 
5 točk
 
1.2. Projekt ima jasno opredeljene cilje
Cilji projekta niso jasno opredeljeni
0 točk
Cilji projekta so delno opredeljeni
3 točke
Cilji projekta so opredeljeni
5 točk
1.3. Skladnost aktivnosti glede na cilje
Nobena od aktivnosti ni v skladu s cilji oziroma ne zagotavlja uresničevanje ciljev
0 točk
Polovica aktivnosti je v skladu s cilji
3 točke
Vse aktivnosti so v skladu s cilji
5 točk
1.4. Projekt ima izdelan časovni načrt
Projekt nima izdelanega časovnega načrta 
0 točk
Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno načrtovanje delno zagotavlja kvalitetno izvedbo načrtovanih aktivnosti
3 točke
Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno načrtovanje popolnoma zagotavlja kvalitetno izvedbo načrtovanih aktivnosti
5 točk
1.5. Projekt ima dolgoročen vpliv
Projekt ima dolgoročen vpliv na razvoj v lokalni skupnosti ali celo širše
Projekt nima dolgoročnega vpliva 
0 točk
Projekt ima srednjeročen vpliv 
3 točke
Projekt ima dolgoročen vpliv
5 točk
2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo v vseh fazah projekta
Mladi so delno udeleženi v naštetih fazah projekta
3 točke
Mladi so udeleženi v vseh naštetih fazah projekta
5 točk
3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta
Potrebe po izvedbi projekta niso utemeljene
0 točk
Potrebe po izvedbi projekta so delno utemeljene
3 točke
Jasno so utemeljene potrebe mladih v lokalni skupnosti
5 točk
4. Finančna konstrukcija
Projekt nima jasno opredeljenih virov, stroškov financiranja in namena porabe
0 točk
Projekt ima delno opredeljene vire financiranja in namen porabe
3 točke
Projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, stroške projekta in namen porabe
5 točk
5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta
Projekt ne vključuje prostovoljcev
0 točk
Projekt vključuje pretežno prostovoljno delo
3 točke
Projekt je organiziran na bazi prostovoljnega dela
5 točk
Prostovoljno delo se smatra tisto delo, ki ni izplačano v nobeni obliki.
6. Evalvacija projekta
Projekt ne bo evalviran in projekt nima izdelanih metod in kriterijev, po katerih bo izvedena evalvacija
0 točk
Projekt bo evalviran in ima delno izdelane metode in kriterije, po katerih bo izvedena evalvacija oziroma vrednotenje 
3 točke
Projekt bo evalviran in ima izdelane metode in kriterije, po katerih bo izvedena evalvacija oziroma vrednotenje
5 točk
7. Promocija projekta in sofinancerja
Promocija projekta in sofinancerja v javnosti se nanaša na doseganje ciljnih publik ter na navajanje sofinancerja pri različnih objavah, s tem da se promocija smatra kot objava prispevka o projektu v medijih ali na internetni strani. Upošteva se raznovrstnost objav v različnih medijih.
Projekt nima izdelanega načrta promocije projekta in sofinancerja
0 točk
Projekt ima delno izdelan načrt promocije projekta in sofinancerja
3 točke
Projekt ima izdelan načrt promocije projekta in sofinancerja
5 točk
8. Sinergijski učinki
Sinergijski učinki se nanašajo na povezovanje med mladinskimi organizacijami in med organizacijami nasploh.
Izvajalec se ne povezuje z nobeno organizacijo 
0 točk
Izvajalec se povezuje z ENO organizacijo, ki je aktivno vključena v projekt
2 točki
Izvajalec se povezuje z DVEMA organizacijama, ki je aktivno vključena v projekt
3 točke
Izvajalec se povezuje z VEČ KOT TREMI organizacijami, ki so aktivno vključene v projekt
5 točk
9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva predlagatelja samega in sredstva pridobljena na podlagi tega razpisa):
Projekt bo sofinanciran iz dveh virov
0 točk
Projekt bo sofinanciran iz treh do štirih virov
3 točke
Projekt bo sofinanciran iz več kot štirih virov
5 točk
b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana:
delež pričakovanega sofinanciranja
število točk
od/nad
do
10 %
30 %
5
31 %
50 %
3
51 %
100 %
1
 
10. Možnost nadgradnje projekta
V kolikor so opredeljene realne možnosti nadgradnje projekta, lahko prijavitelj dobi dodatnih 5 točk.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti