Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

Št. 430-6/2024-10 Ob-1310/24, Stran 253
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18, 31/21 in 43/22), Letnega programa športa v Občini Sežana za leto 2024 (št. 032-1/2024-8, sprejetega dne 24. 1. 2024 na seji Občinskega sveta Občine Sežana), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 125/23 z dne 13. 12. 2023) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2024 
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje programov s področja športa za leto 2024 v Občini Sežana.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati programe s področja športa skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18, 31/21 in 43/22, v nadaljevanju: Odlok).
Iz proračuna Občine Sežana za leto 2024 se bodo iz proračunske postavke 250603 – Izvajanje letnega programa športa, v višini 130.000,00 EUR, sofinancirale naslednje vsebine športnih programov:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. Vrhunski šport,
4. Šport starejših,
6. Organiziranost v športu,
7. Delovanje športne zveze,
9. Športne prireditve in promocija športa.
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Sežana za leto 2024 (št. 032-1/2024-8, sprejet dne 24. 1. 2024 na seji Občinskega sveta Občine Sežana).
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov športa v skladu s 5. členom odloka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sežana,
– da so registrirani v Občini Sežana in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa, oziroma vsaj tri leta, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi izvajal že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju,
– da imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– da imajo za prijavljene dejavnosti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodki za izvedbo dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto in
– da ima društvo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana in Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana.
5. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 250603 – Izvajanje letnega programa športa in znaša 130.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2024.
6. Upravičeni stroški
Za upravičene stroške se v programih Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine in Šport starejših štejejo naslednji stroški:
– Stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter stroški tekočega vzdrževanje objektov in površin),
– Stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom – potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini 30 % odobrenih sredstev.
Za upravičene stroške v programu Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter Vrhunski šport štejejo naslednji stroški:
– Stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin),
– Stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentko delo za trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom – potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 30 % odobrenih sredstev.
– Stroški priprave in udeležbe na športnih tekmovanjih (prijavnina za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza in stroški prehrane, sodniški stroški ipd.)
Za upravičene stroške se v programu Organiziranost v športu in Delovanje športne zveze štejejo naslednji stroški:
– Materialni stroški (oglaševanje, propagandno gradivo, nezgodno zavarovanje udeležencev, članarina športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam, registracija športnikov, stroški najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material, stroški bančnih storitev, računovodski stroški)) ipd.
– Stroški zaposlenih.
Za upravičene stroške se v programu Športne prireditve in promocija športa štejejo naslednji stroški:
– najemnina prireditvenega prostora ter opreme za izvedbo prireditve,
– stroški Promocijskega materiala za prireditev (vabila, plakati, objave v medijih ipd.)
– nagrade (plakete, pokali, priznanja …),
– profesionalna redarska ekipa,
– profesionalna medicinska ekipa,
– sodniški stroški,
– zavarovanje prireditve,
– prevozi (opreme, udeležencev po potrebi),
– ozvočenje prireditve,
– vodenje prireditve,
– stroški bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja,
– stroški pogostitve (ki se upoštevajo v višini 10 % sredstev prejetih za prireditve po razpisu, pri čemer nakup alkoholnih pijač ni upravičeni strošek) in
– drugi stroški za izvedbo prireditve.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev
Predlagatelji bodo do roka določenega v pogodbi morali kot prilogo h končnemu poročilu predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini, ki jo bo predlagatelj prejel na javnem razpisu. Dokazila se morajo vsebinsko skladati z vsebino sofinanciranja.
V kolikor predlagatelj ne bo predložil dokazil najmanj v višini odobrenih sredstev, bo občina od predlagatelja zahtevala vračilo sredstev oziroma bo predlagatelju izplačala le toliko sredstev, za kolikor bo predlagatelj na podlagi ustrezne dokumentacije dejansko izkazal namensko porabo sredstev.
V kolikor sredstva sploh ne bodo namensko porabljena oziroma končno poročilo z vsemi potrebnimi dokazili ne bo oddano do predvidenega roka se predlagatelje pozove k celotnemu vračilu sredstev.
8. Merila in kriteriji: merila za vrednotenje programov in izbor dejavnosti športa so sestavni del Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18, 31/21 in 43/22)
9. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov, je potrebno poleg prijavnega obrazca za vse izvajalce športnih programov izpolniti ločen obrazec, glede na vrsto prijavljenega športnega programa. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji – Osnovni prijavni obrazec, navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2024.
Obrazci za poročanje in prav tako navodila glede obveščanja javnosti o programih oziroma projektih, ki so sofinancirani s strani Občine Sežana, so dostopni na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si (zavihek »Javni razpisi, naročila in natečaji«) ali v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
10. Kraj kjer lahko izvajalci programa dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:Matej Felicjan, 05/73-10-114, matej.felicjan@sezana.si.
12. Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav
Popolna vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora biti v razpisanem roku predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2024«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem.
Rok za oddajo prijav je do vključno 11. 3. 2024.
Slika 1
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vlogo. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci programa pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci programa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključku razpisa. Na podlagi odločbe bo občina sklenila z izvajalcem programa, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti