Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023, Kazalo


DRŽAVNI SVET

2101. Sprememba Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1H)
2102. Sklep o potrditvi mandata izvoljenemu predstavniku za člana Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2153. Uredba o zavarovanju mednarodnih gospodarskih poslov v Ukrajini v času vojne
2154. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju porabe sredstev za cilj evropsko teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2021–2027
2155. Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov
2156. Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina
2157. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin
2158. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave

Odloki

2159. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Sklepi

2160. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za julij, avgust in september 2023
2161. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Linzu, v Republiki Avstriji
2162. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Linzu, v Republiki Avstriji
2163. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Draču, v Republiki Albaniji
2164. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Draču, v Republiki Albaniji
2165. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu v Zvezni republiki Nemčiji
2166. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Splitu, v Republiki Hrvaški

MINISTRSTVA

2103. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

2104. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o davčnem postopku ni bil v neskladju z Ustavo
2105. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o kazanskem postopku ni v neskladju z Ustavo
2106. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja 2023

BANKA SLOVENIJE

2107. Kodeks Banke Slovenije

SODNI SVET

2108. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2109. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2110. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2111. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

OBČINE

Celje

2148. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023

Cerkno

2112. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno
2113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno

Dobrova-Polhov Gradec

2114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec

Gorenja vas-Poljane

2115. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane
2116. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023
2117. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
2118. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Ig

2119. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2120. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023

Lendava

2121. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2023
2122. Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava
2123. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Gaberje, v upravljanju Krajevne skupnosti Gaberje
2124. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Hotiza, v upravljanju Krajevne skupnosti Hotiza
2125. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Kapca v upravljanju krajevne skupnosti Kapca
2126. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča, ki so v upravljanju javnega podjetja Eko-Park Lendava d.o.o. / Öko-Park kft. Lendva

Ljubljana

2127. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ČR-537

Metlika

2149. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2023

Odranci

2128. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Odranci
2129. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Odranci

Piran

2130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2023

Postojna

2131. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2023
2132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
2133. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna

Sevnica

2134. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas (OPPN 32-01) in okoljskega poročila

Škocjan

2135. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Škocjan
2136. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Škocjan

Škofljica

2137. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2023
2138. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica
2139. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠK 27
2140. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

Šmartno pri Litiji

2141. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
2142. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GD-28

Tolmin

2150. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
2151. Sklep o določitvi parkirnine na turističnih parkiriščih
2152. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Žalec

2143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
2144. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit
2145. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
2146. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2147. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2167. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali
2168. Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Črnomelj, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov v Občini Črnomelj

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost