Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2156. Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina, stran 6210.

  
Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (Uradni list RS, št. 121/22 in 49/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina 
1. člen 
Ta uredba ureja način dokazovanja trajnega zmanjšanja porabe plina, obdobje upravičenosti do sorazmernega povračila prispevka in način izvajanja povračila prispevka OVE (v nadaljnjem besedilu: prispevek).
2. člen 
(1) Končni odjemalci, ki trajno zmanjšajo porabo plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let, so upravičeni do sorazmernega povračila prispevka od porabe plina. Če ima končni odjemalec več odjemnih oziroma merilnih mest na istem naslovu, se pri ugotavljanju prihranka upoštevajo vsa merilna mesta. Višina povračila se izračuna po naslednji enačbi:
 
ZP = P22/23 x (V x TZ)
pri čemer je:
ZP
znesek povračila prispevka v EUR (upošteva se cela vrednost brez decimalk)
P22/23
poraba plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 v MWh (podatek na 3 decimalke)
V
višina prispevka v EUR/MWh
TZ: (1-(P22/23/PPx))
pri čemer je:
TZ
trajno zmanjšanje porabe plina v deležu (izračun na 2 decimalki brez zaokroževanja; minimalna vrednost za povračilo je 0,15)
PPx
povprečna letna poraba plina za referenčno obdobje 5 let od 1. oktobra do 31. marca pred obdobjem P22/23 v MWh (podatek na 3 decimalke)
(2) Če je končni odjemalec začel odjem plina pred manj kot petimi leti, se upošteva povprečje za razpoložljiva obdobja. Minimalno referenčno obdobje je tri zaporedna leta v referenčnem obdobju od 1. oktobra do 31. marca.
3. člen 
Končni odjemalec dokazuje trajno zmanjšanje porabe plina na naslednji način:
– s podatki o zmanjšanju porabe plina v obdobju in količini iz prvega odstavka 2. člena, ki ga odčita z merilne naprave ali pridobi pri operaterju sistema, in
– zmanjšanje porabe plina je doseženo z investiranjem v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, in sicer: izvajanje energetskih storitev, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, prenova stavbnega ovoja, zamenjava tehničnih in energetskih sistemov, ki pomenijo trajno zmanjšanje porabe plina, pri čemer zgolj zmanjšanje porabe plina zaradi varčevanja brez izvedenih ukrepov za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ni upravičen razlog za povračilo prispevka. Ukrepe za trajno zmanjšanje porabe plina končni odjemalec izkazuje z računi za izvedene storitve, vgrajene elemente in naprave ter gradbena dela, izdanimi v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. decembra 2023.
4. člen 
(1) Vloga za povračilo prispevka se odda v elektronski obliki prek spletne aplikacije centra za podpore, ki jo vzpostavi za uveljavljanje povračila prispevka in v kateri se končni odjemalec identificira z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu, ali z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore. Vloga se lahko odda tudi v fizični obliki.
(2) Podrobnejši način oddaje vloge in zahtevane podatke določi center za podpore v javnem pozivu, ki ga objavi na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Center za podpore pri operaterju prenosnega sistema preveri pravilnost podatkov o zmanjšanju porabe plina iz prve alineje prejšnjega člena. Operaterji distribucijskih sistemov morajo operaterju prenosnega sistema pravočasno zagotoviti potrebne podatke o porabi plina za končne odjemalce, ki so priključeni na njihov sistem. Če se podatki o porabi plina, ki jih v vlogi navede končni odjemalec, razlikujejo od podatkov operaterja prenosnega sistema, za namene povračila prispevka veljajo podatki operaterja prenosnega sistema.
(4) Operater prenosnega sistema zagotovi podatke v 30 dneh od prejema zahteve s strani centra za podpore.
(5) Zoper odločbo centra za podpore je mogoča pritožba na ministrstvo, pristojno za energijo.
(6) Center za podpore nakaže povračilo prispevka končnemu odjemalcu v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.
(7) Komunikacija med končnimi odjemalci in centrom za podpore poteka na elektronski način.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-254/2023
Ljubljana, dne 22. junija 2023
EVA 2023-2570-0043
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti