Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2122. Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava, stran 6163.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), 17., 18., 20. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), sprememb, ki sta jih vnesla Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) in Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 11/23) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet sprejema predlog novih cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, ki veljajo od 1. junija 2023 dalje v naslednji višini:
Vrsta oddelka
Vrsta programa
Cena programa v EUR
Oddelek prvega starostnega obdobja 
dnevni
625,69
Kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let
dnevni
515,69
Oddelek drugega starostnega obdobja
dnevni
480,87
Cena desete in vsake nadaljnje ure varstva znotraj poslovnega časa enote vrtca znaša:
– v oddelkih 1. starostnega obdobja 3,60 EUR/uro in v celoti bremeni starše,
– v oddelkih 2. starostnega obdobja 2,76 EUR/uro in v celoti bremeni starše ter
– v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4 let 2,96 EUR/uro in v celoti bremeni starše.
Za izvajanje desete in vsake nadaljnje ure varstva sklenejo zavod in starši otroka, vključenega v zavod, aneks k Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, na osnovi katerega vrtec staršem izstavi poseben račun, ki v celoti bremeni starše.
Cena varstva otroka izven poslovnega časa enote vrtca znaša 17,16 EUR/uro. Stroški se obračunajo za vsako začetno uro varstva izven delovnega časa in v celoti bremenijo starše.
2. 
Staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v:
– oddelek prvega starostnega obdobja, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo 70,00 EUR nižjo ceno programa oziroma
– v kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo 42,00 EUR nižjo ceno programa oziroma
– v oddelek drugega starostnega obdobja, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo 53,00 EUR nižjo ceno programa.
3. 
Obračunavanje odsotnosti otrok:
– Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačni razred) vrednosti živil (2,49 EUR na dan).
4. 
Obračunavanje odsotnosti otrok:
– V mesecu juliju in avgustu lahko starši uveljavijo počitniško rezervacijo v skupnem obsegu največ 22 dni. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 10 dni. Počitniško rezervacijo lahko uveljavijo, če odsotnost otroka za mesec julij napovejo najkasneje do 20. junija, odsotnost za mesec avgust pa najkasneje do 20. julija. Starši so za dneve počitniške rezervacije plačila v celoti oproščeni.
– V posameznem šolskem letu lahko starši uveljavijo rezervacijo v skupnem obsegu največ 24 dni. Če se otrok v vrtec vključi med šolskim letom, lahko starši uveljavijo sorazmeren delež skupnega obsega rezervacij. Starši za dneve rezervacije plačajo 50 % njim določenega prispevka za program, v katerega je otrok vključen.
– Če otrok vrtca ne obiskuje zaradi svoje bolezni, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Oprostitev plačila velja za dva meseca. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom za posamezni mesec oddajo starši v svetovalno službo vrtca najkasneje zadnji delovni dan v mesecu.
– Staršem se za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca in ga ponovno vpišejo pred iztekom dveh mesecev, zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini 75 % njim določenega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred izpisom.
– Vse te ugodnosti lahko uveljavijo starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa v vrtcu.
5. 
V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 59/19) bo občina v primeru potreb zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok in sredstva za otroke, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni oddelek vrtca.
6. 
Vrtec je dolžan pri oblikovanju delovnega časa enot vrtca ter poslovanja teh v času poletnih počitnic upoštevati potrebe staršev in optimizacijo stroškov ter predlog delovnega časa in morebitne spremembe le-tega vsakokrat uskladiti z občinsko upravo.
7. 
Občina bo Vrtcu Lendava – Lendvai Óvoda za leto 2022 in za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023 nadomestila izpad finančnih sredstev, ki so posledica povišanja stroškov in razlike v ceni programa od zadnje uskladitve cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda.
8. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2023 dalje. Z dnem veljavnosti sklepa prenehata veljati sklep št. 602-0021/2021-2 z dne 16. 12. 2021.
Št. 602-0002/2023-5
Lendava, dne 14. junija 2023
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti