Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2145. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec, stran 6195.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 6. seji dne 14. junija 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 90/07, 55/10, 63/13, 48/15 in 47/16) se doda nov drugi odstavek 2. člena, ki se glasi:
»(2) Cilji dodeljevanja štipendij Občine Žalec so tudi promocija kariernih možnosti in strokovnega razvoja v Občini Žalec ter da čim več mladih po zaključku izobraževanja ostaja na območju Občine Žalec in prispeva k njenemu razvoju in napredku.«
Sedanji drugi in tretji odstavek tega člena se preštevilčita v tretji in četrti odstavek.
2. člen 
V petem odstavku 4. člena se doda drugi stavek, ki se glasi:
»Na seznam deficitarnih poklicev lahko štipenditor doda izobraževalne programe, ki so opredeljeni kot posebna prioriteta za razvoj in napredek Občine Žalec.«
3. člen 
Besedilo 18. člena se v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo vrste in področja izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
– nemožnost napredovanja v višji letnik zaradi neopravljenih šolskih/študijskih obveznosti,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje.
(2) Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o štipendiji na podlagi spremenjenih okoliščin.«
4. člen 
V prvem odstavku 20. člena se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– če med izobraževanjem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju,«.
Sedanja šesta alineja postane sedma alineja.
Za prvim odstavkom 20. člena se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Štipendist mora vrniti vse izplačane zneske štipendij skupaj z obrestmi, če:
– po končanem izobraževanju ne sklene delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju;
– mu pred potekom časa, ko bi moral biti zaposlen v skladu s pogodbo o štipendiranju, po lastni volji ali krivdi delovno razmerje preneha, pa mora vrniti ustrezen del izplačanih štipendij skupaj z obrestmi.
(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena mora štipendist vrniti zneske, ki jih je prejel kot štipendijo skupaj z obrestmi, in sicer v 30 dneh od roka, ki ga določi štipenditor. Komisija za štipendiranje lahko dovoli štipendistu obročno odplačevanje dolgovanega zneska s tem, da posamezen obrok ne more biti manjši, kot je bila višina mesečne štipendije.«
Sedanji drugi odstavek 20. člena se preštevilči v četrti odstavek, ki se mu v prvi alineji pred podpičjem doda besedilo, ki se glasi: »oziroma mu ne zagotovi zaposlitve, zato ima pravico zaposlitve po lastni izbiri«.
5. člen 
V 22. členu pravilnika se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Opravljanje delovne prakse lahko traja tudi daljši čas, če se s tem strinja štipendist.«
Sedanji drugi stavek 22. člena postane tretji stavek.
6. člen 
Za 23. členom pravilnika se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
Štipenditor zagotovi štipendistu izobrazbi ustrezno zaposlitev oziroma opravljanje pripravništva v roku 60 dni po zaključenem izobraževanju, o čemer ga je štipendist obvestil skladno z 18. členom tega pravilnika. Štipenditor izpolni obveznost zaposlitve tudi, če štipendistu zagotovi ustrezno zaposlitev v javnem zavodu ali podjetju na območju Občine Žalec.«
7. člen 
Za 25. členom pravilnika se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen 
(1) Za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področju štipendiranja, statistične namene ter odločanja in opravljanja drugih nalog po tem pravilniku se vodi evidenca štipendistov.
(2) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov ter za varstvo informacijske zasebnosti posameznika se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov.
(3) Evidenca štipendistov vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime in priimek,
– davčno številko in EMŠO,
– številko in datum odločbe,
– številka in datum pogodbe,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– številko transakcijskega računa,
– smer, vrsta in področje izobraževanja oziroma izobraževalnega programa,
– letnik izobraževanja,
– leto začetka prejemanja štipendije,
– višina štipendije,
– status štipendista,
– datum prenehanju štipendijskega razmerja,
– o načinu vračanja izplačanih štipendij.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 90/07, 55/10, 63/13, 48/15 in 47/16) in na njegovi osnovi sklenjenih pogodb o štipendiranju, se dokončajo po določbah navedenega pravilnika.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2023
Žalec, dne 14. junija 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti