Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2144. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit, stran 6193.

  
Na podlagi 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 338. členom ZUreP-3 ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet SD OPPN) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. in 102/20) sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (v nadaljevanju: SD OPPN).
(2) Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu Ferralit (Uradni list SRS, št. 9/81, Uradni list RS, št. 1/92, 7/97, 94/09, 24/14).
(3) Ministrstvo za okolje in prostor je SD OPPN dodelilo identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2683.
(4) Na podlagi Odločbe Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-551/2021-2550-4, z dne 1. 2. 2022) v postopku priprave in sprejemanja OPPN SD ZN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in prav tako ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
(5) SD OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. projekta 32/21.
2. člen 
(vsebina in oblika SD OPPN) 
(1) Ta odlok določa območje SD OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) SD OPPN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
(3) Grafični del SD OPPN vsebuje grafične prikaze:
1
Izsek iz občinskega prostorskega načrta
M 1:5000
2
Izsek iz zazidalnega načrta
M 1:1000
3
Situacija obstoječega stanja
M 1:500
4
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 
M 1:2000
5
Zazidalna ureditvena situacija
M 1:500
6
Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo 
M 1:500
7
Geodetsko kotirana situacija z načrtom parcelacije
M 1:500
(4) Priloge SD OPPN so:
1
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2
Izhodišča za pripravo prostorskega akta
3
Poročilo o sodelovanju z javnostjo
4
Prikaz stanja prostora
5
Strokovne podlage
6
Smernice
7
Usmeritve
8
Mnenja
9
Elaborat ekonomike
10
Okolje
11
Obrazložitev in utemeljitev SD OPPN 
12
Povzetek za javnost.
 
II. OBMOČJE SD OPPN 
3. člen 
(območje SD OPPN) 
(1) Območje SD OPPN obsega vzhodni del območja proizvodnega kompleksa Ferralit.
(2) Območje SD OPPN obsega naslednje parcele oziroma njihove dele, št. parcele: 1293/7, 1299/11, 1299/12, 1302/6, 1302/14, 1302/28 del, 1302/30, 1306/4, 1306/7, 1306/8, 1306/9, 1306/10, 1306/11 in 1306/12, vse k.o. Žalec (996). Meja območja veljavnega OPPN se razširi na parceli št. 1299/11 in 1299/12, k.o. Žalec (996).
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.
(4) Površina območja SD OPPN obsega ca. 4100 m2.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
4. člen 
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Območje zazidalnega načrta Ferralit se s SD OPPN poveča na parceli št. 1299/11 in 1299/12, k.o. Žalec (996), v obsegu ca. 275 m2
5. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku preglednica pri oznaki 6 spremeni tako, da se glasi:
»
Oznaka 
Objekta 
Tlorisne dimenzije
Etažnost
6.
Poslovno-proizvodni-skladiščni objekt
40,00 m x 12,00 m
P (P+1)
« 
6. člen 
V 10. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– na parkirišču je potrebno zagotoviti najmanj eno drevo na vsaka 4 parkirna mesta, in sicer tako, da se zagotovi najmanj 30 % pokritost parkirnih površin (brez dovozov) s krošnjami dreves v polni razrasti; razporeditev dreves mora biti čimbolj enakomerna, da se zagotovi optimalno osenčenost; senčenje parkirnih mest se lahko namesto z drevesi zagotovi tudi z ozelenjeno pergolo. Drevesa se lahko zaradi poteka GJI na območju parkirišča zagotavlja tudi na sosednjih obstoječih zelenih površinah v območju proizvodnega kompleksa.«
7. člen 
Nadomesti se drugi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Južno od objekta z oznako 6 se izvede nov cestni priključek na mestno zbirno cesto LC 490161 »Cesta Žalskega tabora«, katerega del v območju zavijalnih radijev je bil predhodno ob rekonstrukciji ceste že zgrajen. Dovozna pot poteka preko predvidenega parkirišča v asfaltni izvedbi do obstoječe dovozne poti, ki poteka ob obstoječih parkiriščih do plinske merilne postaje. Dovozna pot med parkirišči je širine 6,0 m. Parkirišče posega v varovalni pas javne ceste LC 490161. Minimalni odmik od roba ceste do parkirišče znaša 2,0 m.«
8. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(železniško omrežje) 
(1) Območje SD OPPN se nahaja v območju regionalne železniške proge št. 31 Celje–Velenje. Načrtovane ureditve se nahajajo znotraj varovalnega progovnega pasu železnice, ki obsega 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge (106 m od osi skrajnih tirov železniške proge na vsako stran).
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v železniškem prometu. Za vse gradnje in ureditve v varovalnem progovnem pasu je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje upravljavca javne železniške infrastrukture k projektni dokumentaciji.
(3) Z gradnjo in drugimi ureditvami v bližini železniške proge, vključno z zasaditvami, se ne smejo poslabšati pogoji obratovanja ali ogroziti varnost odvijanja železniškega prometa.
(4) Pri novogradnjah objektov in posegih v obstoječe objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge je treba predvideti ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa. Upravljavec javne železniške infrastrukture ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in njihove funkcionalne površine, izvedba vseh ukrepov za zaščito območja in objektov pred negativnimi vplivi železniške proge je obveznost investitorjev novih posegov ali objektov. V vplivno območje infrastrukturnih objektov, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa za takšne vire že presežene ni dovoljeno umeščati stavb z varovanimi prostori.«
9. člen 
Nadomesti se drugi odstavek 13. člena tako, da se glasi:
»Oskrba objekta z oznako 6 z vodo na obravnavanem območju je preko zgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 90 mm, ki poteka zahodno od objekta. Minimalni odmik predvidenega objekta 6 od javnega vodovoda je najmanj 3,0 m. Razvodno vodovodno omrežje zagotavlja požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod utrjenimi površinami je uporabljen material iz nodularne litine. Vsi odcepi in hišni priključki so izvedeni z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri so vgrajeni v zunanje vodomerne jaške. Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi nepovratnega ventila v vodomerni garnituri ne kompenzira v sistem javnega vodovoda.«
10. člen 
Za petim odstavkom 14. člena se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Iz novega objekta 6 se fekalne vode odvajajo v zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo preko javnega kanala 1110 BET DN 600 mm, ki se nahaja na obravnavanem območju, preko obstoječih revizijskih jaškov in hišnih priključnih jaškov. V primeru prenizke izvedbe hišnega priključka si mora investitor urediti prečrpavanje odpadnih voda v kanalizacijski sistem. Fekalne vode se odvajajo v javno kanalizacijo skladno s predpisi, ki urejajo določila o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Preko novih parkirišč na območju SD OPPN poteka meteorna kanalizacija. Meteorne vode iz parkirišča se vodijo v peskolove in preko lovilca olj v ponikalne tunele. Skladno z geomehanskim poročilom se predvidi plitvo ponikalno – zadrževalni sistem ponikanja meteornih vod preko ponikalnih polj. Za območje je bilo izdelano geomehansko poročilo (ECONO d.o.o., št. projekta 019/14). Iz poročila je razvidno, da območje gradijo prodi, v katerih se pojavljajo posamezne leče peskov in meljev. Določen koeficient prepustnosti v območju prodov znaša 1x10-3 m/s. Talna voda se nahaja na globini 2,8 m pod terenom.«
11. člen 
Za drugim odstavkom 15. člena se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Preko območja predvidenega parkirišča na območju SD OPPN poteka obstoječi prenosni plinovod P23A41, RP Novo Celje–MP Ferralit (premer 150 mm, tlak 1 bar), objekt z oznako 6 pa je oddaljen od predmetnega prenosnega plinovoda ca. 12 m. Predvideni posegi se nahajajo tudi v varovalnem pasu merilne postaje MP Ferralit (tlak 1 bar), ki znaša 65 m na vsako stran od plinovoda in od ograje plinovodnega objekta. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2 x 65 m) oziroma varnostnem pasu (2 x 5 m). Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo načrtovanih posegov v varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa križanja in drugi posegi v tem pasu, plinovod pa ustrezno zaščiti pred vplivi. Vsebovati mora situacijski načrt z načrtovano cestno in komunalno infrastrukturo in vrisanim prenosnim sistemom zemeljskega plina, podolžni profil v smeri plinovoda ali prereze križanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehnični opis. Obcestni odvodni jarki morajo biti tlakovani z betonskimi ploščami (kanalete) in skalometom do vrha brežine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda, pri čemer mora biti prosti razmik na prečkanju s plinovodom najmanj 0,5 m. Pri obdelavi prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se upošteva najmanj 0,5 m prostega odmika. Komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in TK kabli se na mestu prečkanja položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda. Prosti odmik med jaškom in prenosnim plinovodom ne sme biti manjši od 2 m. Pri morebitnem prečkanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi jaškov. V slučaju poteka kanalizacije in drugih vodov pod plinovodom se v projektu obdela zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten izkopa). Za del plinovoda pod novimi prometnimi površinami oziroma cestnim telesom je potrebno izdelati statični izračun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na prometno obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z geološkim strokovnjakom in obdelati ustrezno dimenzionirano zaščito plinovoda. Nižanje terena nad plinovodom in s tem zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno, zaščita plinovoda pa mora segati najmanj 2 m od vznožja nasipa cestnega telesa. Vse projektne rešitve morajo biti obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi za plinovode. V Tehničnem poročilu mora biti tudi poglavje z navedbo prenosnega plinovodnega sistema, opisom projektnih rešitev in prepisom projektnih pogojev, ki se nanašajo na fazo izvedbe gradnje oziroma so napotilo za izvajalca.
Ob jugovzhodnem robu območja SD OPPN ob Cesti Žalskega tabora je izgrajeno distribucijsko plinovodnoomrežje – odsek V4-PE180 z delovnim tlakom 23 mbar. Enak vod poteka tudi severno od območja, s katerega je možna priključitev novih odjemnih mest na območju. Varovalni pas poteka v širini 5 m na vsako stran plinovoda, merjeno od njegove osi. V 2,50 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,50 m.«
12. člen 
Za drugim odstavkom 16. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Preko območja SD OPPN poteka srednje napetostni kablovod 20 kV Žalec 1: Žalec inštitut–TP Omco Feniks v zaščitni kabelski kanalizaciji in nizkonapetostni elektro energetski kabel 1 kV I06: Strahovnik–Hrastnik iz TP Žalec v zaščitni kabelski kanalizaciji. Vode in naprave se upošteva kot omejitveni faktor, varovalni pas znaša 1,00 m. Dvigovanje ali nižanje kote terena v varovalnem pasu ni dopustno. Prav tako v varovalnem pasu ni dopustno zasaditev drevja, postavitev ograj, svetilk in podobno.
Za nestanovanjske stavbe, ki imajo več kot 20 parkirnih mest, je potrebno zagotoviti najmanj eno polnilno mesto za električna vozila, kot ga določa predpis, ki ureja vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometu (polnilno mesto je na kompleksu že izvedeno) in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable za vsaj eno na vsakih deset parkirnih mest tako, da se omogoči poznejšo namestitev polnilnih mest za električna vozila. Napajanje polnilnih mest z električno energijo je za obstoječim odjemnim mestom.«
13. člen 
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Preko območja SD OPPN poteka obstoječe podzemno TK omrežje. Na območju novega parkirišča se TK omrežje zaščiti z zaščitno cevjo PVC DN 110, pod nadzorom in navodili predstavnika upravljavca. Na mestu prečkanj je potrebno na celotni dolžini prečkanja vgraditi dodatno rezervno zaščitno cev PVC DN 110.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(vpogled in hramba) 
SD OPPN je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Žalec. Arhivski izvod se hrani tudi na Upravni enoti Žalec.
15. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
16. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0017/2021
Žalec, dne 14. junija 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti